Disse selskapene ser vi etter

Vi skal skape målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Vi velger ut ett til to nyskapende selskaper hvert år som løser en krevende sosial utfordring og bidrar til et mer inkluderende samfunn. Vi ser både etter skaleringsklare selskaper med bevist sosial effekt og tidligfase-selskaper med en nyskapende løsning.

Generasjon M er ett av våre porteføljeselskaper. De ansetter ungdommer som besøksvenner for eldre på sykehjem og i omsorgsboliger. Foto: Generasjon M

Vi vurderer investeringer i både ideelle og vanlige aksjeselskaper som har:

1. Målbare sosiale resultater
Aktuelle selskaper må løse et samfunnsproblem i Norge eller Norden på en innovativ måte og kunne vise til målbare sosiale resultater. Vi ser på alle type løsninger som bidrar til et mer inkluderende samfunn for en utsatt gruppe mennesker, men er spesielt interessert i løsninger innen autisme, frafall fra skole og arbeidsinkludering.

Sosial effekt eller impact for oss er en:

 • netto positiv,​
 • signifikant og ​addisjonal​ effekt​
 • på et prioritert problem​
 • for en utsatt gruppe ​
 • som skapes med intensjon​
 • og varer over en relevant tidsperiode

Vi vurderer løsningens potensiale for å skape sosial effekt ved hjelp av Impact Managemenet project’s fem dimensjoner:

 • Hvem er målgruppen
 • Hva som endres i målgruppens liv
 • Hvor mye endring som skjer målt i skala (antall mennesker som nåes), dybde (hvor stor endring som skjer) og at endringen vedvarer over tid
 • Hva som er selskapets unike bidrag til endringen
 • Hvilken risiko som finnes for at de positive endringene ikke skjer.

2. Økonomisk bærekraftig forretningsmodell med stort potensial for vekst
Aktuelle selskaper må bruke forretningsmessig logikk til å løse samfunnsproblemet og ha en forretningsmodell som er eller vil gjøre selskapet økonomisk bærekraftig. Vi tar kun opp selskaper som har oppnådd betalende kunder og løpende inntekter, og som kan legge til grunn tydelige og realistiske vekstambisjoner. Vi er opptatt av at de sosiale effektene er direkte relatert til selskapets kjernevirksomhet og fremtidig vekst vil føre til at flest mulig får nytte av de gode løsningene vi investerer i.

3. Sterkt team drevet av de sosiale resultatene
Organisasjonens motivasjon for, og evne til, å følge opp både sosiale og økonomiske resultater vil være avgjørende. Gründerens og teamets erfaring, gjennomføringsevne, samarbeidsevne og motivasjon blir også vurdert. For oss er det viktig at både eiere og ansatte er motivert av å spre de sosiale resultatene til mange.

4. Passer godt med Ferd
Vi jobber i aktivt partnerskap med selskapene vi investerer i, og velger ut de selskapene der vi kan være med på å utgjøre en viktig forskjell, dvs. der vi har høy addisjonalitet. Et nøkkelelement i vurderingen er derfor hvorvidt selskapene vil være en god match med kompetansen og den øvrige porteføljen vår.

Les mer om hvordan vi jobber med selskapene her.

Vi er opptatt av at selskapene kan vise til sosial effekt og investerer derfor vanligvis ikke i helt nystartede selskaper eller selskaper i konsept- eller pilotfasen. For selskaper som er i en for tidlig fase til å være aktuelle for vår portefølje, kan akseleratorprogrammet Impact StartUp være en aktuell mulighet.

Er du i tvil om du oppfyller våre ovenstående investeringskriterier anbefaler vi å bli med på et av våre digitale treff. Her kan du lære oss bedre å kjenne, samt stille konkrete spørsmål knyttet til din idé og virksomhet.

Søknad om å bli en av våre sosiale entreprenører

Vi er i løpende dialog med flere selskaper for å vurdere om de samsvarer med våre investeringskriterier. Dersom du oppfyller investeringskriteriene våre og ønsker å sende en søknad, kan du sende en e-post til fse@ferd.no med følgende opplysninger:

 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Organisasjonsform
 • Kontaktperson
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kort beskrivelse av selskapet, deres løsning og målgruppen
 • Kort beskrivelse av det sosiale problemet dere løser og hvilke sosiale resultater som skapes, gjerne i form av en endringsteori (Theory of change), samt eventuelle målinger av eller nøkkeltall på sosial effekt
 • Kort beskrivelse av forretningsmodellen og hvor langt dere har kommet, inkludert økonomisk situasjon for siste år (driftsinntekt og driftsresultat) samt evt. bidragsytere
 • Kort beskrivelse av eierstruktur, gründerteamet og organisasjonen
 • Vekstplanene fremover og hva dere trenger Ferd SE for (kompetanse, kapital, nettverk)

Vi svarer fortløpende på henvendelser.

Vurderingsprosess

Vi får mange henvendelser og har dessverre ikke anledning til å møte alle selskaper som tar kontakt med oss. Vi forsøker imidlertid å møte alle som treffer godt på våre kriterier. Da er første steg et kort møte som vi bruker til å forstå selskapet bedre. Noen selskaper tar vi deretter videre til en evaluerings- og due diligence-fase, som kan ta fra noen uker til flere måneder. Ofte følger vi sosiale entreprenører over lang tid før vi gjør en eventuell investering.

Styret vårt tar den endelige beslutningen om et selskap tilbys en plass i porteføljen. I styret sitter Ferds tidligere og eksisterende CEOer Johan H. Andresen, John Giverholt og Morten Borge. Ferd SE ledes av Katinka Greve Leiner, som har hatt ansvaret siden etableringen i 2009.