Tallene våre

Vi måler Ferds investeringer til virkelig verdi. For konsernet viser vi derfor utviklingen i verdijustert egenkapital.

Verdijustert egenkapital

Fra Ferd ble lansert i 2001 til i dag har den verdijusterte egenkapitalen økt fra 6 milliarder til 45,8 milliarder kroner, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 10 prosent.

Verdijustert egenkapital

(NOK MRD)

Fordeling av kapital mellom forretningsområdene

Fordelingen viser virkelig verdi av våre investeringer fordelt pr. forretningsområde.

Aktiv eier

31 700

4 300

Aktiv investor

7 500

Kapital (NOK mrd.)

31.12.2023

Kapital (NOK mrd.)

31 700

4 300

7 500

26

14

31.12.2023

Årsrapport 2023

Ferd hadde per 31.12.2023 en beregnet verdijustert egenkapital på 45,8 milliarder kroner, opp fra 43,0 milliarder kroner per 31.12.2022. For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 8,6 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne på 893 millioner kroner, var 3,7 milliarder kroner.