Tallene våre

Vi måler Ferds investeringer til virkelig verdi. For konsernet viser vi derfor utviklingen i verdijustert egenkapital.

Verdijustert egenkapital

Fra Ferd ble lansert i 2001 til i dag har den verdijusterte egenkapitalen økt fra 6 milliarder til 43,0 milliarder kroner, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 10%.

Verdijustert egenkapital

(NOK MRD)

Fordeling av kapital mellom forretningsområdene

Fordelingen viser virkelig verdi av våre investeringer fordelt pr. forretningsområde.

Aktiv eier

29 200

4 100

Aktiv investor

7 300

Kapital (MNOK)

31.12.2022

Kapital (MNOK)

29 200

4 100

7 300

15

12

31.12.2022

Oppsummering 2022

Ferd hadde ved årsskiftet en beregnet verdijustert egenkapital på 43,0 milliarder kroner (48,0 milliarder kroner per 31.12.2021). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen minus 9,1 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, var minus 4,4 milliarder kroner.