Tallene våre

Vi måler Ferds investeringer til virkelig verdi. For konsernet viser vi derfor utviklingen i verdijustert egenkapital.

Verdijustert egenkapital

Fra Ferd ble lansert i 2001 til i dag har den verdijusterte egenkapitalen økt fra 6 milliarder til rundt 41,2 milliarder kroner, noe som tilsvarer en årlig avkastning på 10,2%.

Verdijustert egenkapital

(NOK MRD)

Fordeling av kapital mellom forretningsområdene

Fordelingen viser virkelig verdi av våre investeringer fordelt pr. forretningsområde.

Aktiv eier

24 300

5 400

Aktiv investor

4 800

3 700

Kapital (MNOK)

31.12.2020

Kapital (MNOK)

24 300

5 400

4 800

3 700

6

11

31.12.2020

Årsrapport 2020

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 41,1 milliarder kroner (35,0 milliarder kroner per 31.12.2019). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,8 prosent. Et meget bra resultat for Ferd i et spesielt år som ble preget av korona-pandemien.