Hvordan måler vi sosial effekt

Som sosial investor er de sosiale resultatene vår viktigste avkastning. Derfor jobber vi og porteføljeselskapene med å måle, maksimere og skalere den positive samfunnseffekten selskapene skaper.

Data på sosiale resultater er en viktig beslutningsstøtte for både operasjonelle og strategiske beslutninger for selskapene, og vi jobber tett sammen med selskapene for å etablere gode prosesser for å måle sosial effekt.

Hva er sosial resultater?

De sosiale resultatene som porteføljeselskapene våre skaper er vår viktigste avkastning. En sosial entreprenør eller impact-selskap forsøker å skape positive endringer for sårbare målgrupper for eksempel i form av å:

  • gi jobb til noen som står utenfor arbeidslivet
  • gi språk til noen som ikke har mulighet til å kommunisere
  • lære barn med utfordringer og lese- og skrive
  • å utvikle nye diagnose- og behandlingsalternativer for mennesker med autisme eller demens.

Vår sosiale avkastning er at selskapet har nådd mange mennesker som har fått en positiv endring i livet sitt.

Sosiale resultater er viktig beslutningsstøtte

Men hvordan vet vi at løsningen til en sosial entreprenør virker slik man ønsker og faktisk skaper positive endringer? Å måle de sosiale resultatene og kunne dokumentere at positiv endring faktisk finner sted er helt essensielt for en sosial entreprenør – dette er den viktigste beslutningstøtten entreprenøren har for å kunne kvalitetssikre, gjøre riktige endringer ved løsningen, optimalisere arbeidet sitt og skalere det som fungerer. Og det er også en av de viktigste momentene vi som investor vurderer når vi skal gjøre en ny investering, og når vi vurderer avkastningen på de sosiale investeringene vi har gjort.

Der kommersielle aktører ønsker å maksimere profitt, ønsker en sosial entreprenør å få mest mulig positiv sosial endring.

Ludenso er et pedagogisk teknologiselskap som skal gi økt engasjement og en mer tilpasset læringsreise for elever. Foto: Ludenso

Hvordan måler man sosial effekt?

Å måle sosial avkastning er på mange måter mer krevende enn å måle finansiell avkastning. Det finnes ikke de samme strukturer og lovverk som man har for et økonomisk regnskap. Samtidig har det skjedd en rask utvikling i fagfeltet Impact Measurement & Management (IMM) over de siste årene, spesielt internasjonalt, men feltet er fortsatt under stor utvikling. Det er utarbeidet rammeverk og prinsipper som det er relativt stor grad av konsensus blant både selskaper, investorer og sosiale entreprenører. Vi i Ferd Sosiale Entreprenører har fulgt denne utviklingen tett og vår metodikk er i samsvar med både EVPA, Impact Frontiers (tidligere Impact Management Project) og Social Value.  Det er viktig at IMM-prosessen tilpasses selskapets fase og behov, og vi støtter oss til og benytter bl.a. verktøy fra Ventures at the Helm.

Et av vårt viktigste bidrag til selskapene vi jobber med er å hjelpe og bistå med å etablere et godt system for å måle den sosiale effekten de skaper. Impact Measurement & Management (IMM) handler om å måle og styre etter de sosiale resultatene som skapes. For et selskap i tidlig-fase handler det ikke nødvendigvis om å ha de perfekte indikatorene, men å ha et system som gir gründer data som han eller hun trenger for å ta gode beslutninger – for igjen å skape mest mulig sosial effekt. Først og fremst skal IMM være en verdidriver i selskapet, og for oss handler det i mindre grad om ekstern rapportering og fine glossy rapporter med størst mulig tall.

Impact Measurement & Management skal først og fremst være en verdidriver i selskapet og ikke et rapporteringsverktøy.

Sentrale elementer i IMM-prosess

Å måle sosial effekt er en gjentakende prosess på samme måte som at man hvert år avlegger et økonomisk regnskap, og følger økonomisk og sosiale nøkkeltall gjennom året i selskapets ledelse og styre. Samtidig er prosessen mest krevende første gang den gjennomføres, da det gjøres dypere analyser av både samfunnsproblem, målgruppe, årsaks-sammenhenger mellom aktiviteter som selskapet utfører og endringer målgruppen opplever (endringsteori), og indikatorer og målemetoder defineres for første gang. Du kan lese mer her på Maximise your Impact – A Guide for Social Entrepreneurs.

Et sentralt prinsipp i IMM er å involvere målgruppen. I arbeidet med å utarbeid endringsteori og måleindikatorer er dette en hel sentral forutsetning, for å vite hvilke endringer som er viktige for dem og dermed hvordan tjenesten bør utformes for å oppnå dette, samt hva man bør måle for å vurdere om den sosiale effekten er oppnådd i etterkant.

Vi i Ferd SE investerer i forretningsmessige sosiale entreprenører, det vil si selskaper som har en forretningsmodell som gjør at de på sikt vil kunne være levedyktige selskaper som ikke er avhengige av økonomisk tilskudd for å kunne lønne ansatte og utføre tjenestene sine. Forretningsmodellen må derfor være knyttet til endringsteorien og aktivitetene til selskapet, slik at økonomisk vekst og henger tett sammen med vekst i de sosiale resultatene.

IMM er en gjentagende prosess som består av fire faser: planlegge, måle, verdsette, rapportere og forbedre.

Output vs. Outcome-indikatorer

I IMM-metodikken er det definert to ulike indikator typer, hhv. output og outcome indikatorer. Vi oversetter dette ofte til resultatindikatorer og endringsindikatorer. Resultatindikatorene er noe som kan telles og som selskapet selv har kontroll på. Dersom du er et selskap som ansetter mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, kan f.eks. en resultatindikator være antall mennesker du har ansatt. Endringsindikatorene handler om hvilke endringer individet har opplevd som følge av at tjenesten – f.eks. at deres økonomiske trygghet har økt med 25% som følge av at de har fått jobb, eller at deres opplevde generelle helsetilstand har økt med 30% som følge av jobben. Vi i Ferd SE er opptatt av at våre porteføljeselskaper skal måle også outcome-nivå – dette er mer krevende enn å «bare» telle antall mennesker. Men det er denne dataen som faktisk sikrer at du oppnår den effekten du er ute etter, det hjelper lite å ha nådd mange dersom det ikke har hatt positiv innvirkning på dem.

Sosial effekt på porteføljenivå

For en sosial investor som oss som investerer i mange svært ulike selskaper som jobber for å løse forskjellige samfunnsutfordringer for svært ulike målgrupper er det utfordrende å både måle og rapportere på sosial effekt på porteføljenivå. Det er ikke snakk om kroner og øre som kan legges sammen til fine tall, men mennesker som har hatt ulike utfordringer og oppnådd ulike endringer.

Derfor har vi foreløpig ikke vurdert det som hensiktsmessig å definere et sett med indikatorer som alle våre porteføljeselskaprapportere på. Nettopp fordi selskapene er så ulike, og at indikatorene deres må være linket opp mot deres endringsteori og den beslutningsstøtten selskapene trenger for å ta operasjonelle og strategiske beslutninger. I tillegg kommer problemstillingen om hvordan man bør vurdere investors rolle i verdiskapningen i selskapet. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre oss på å gjøre gode analyser av vår egen rolle – som en viktig beslutningsstøtte for oss i investeringsbeslutninger og porteføljesammensetning.

Du kan lese mer om våre sosiale resultater samlet her, eller per selskap her.