Årets tema

Skolefrafall

At unge ikke fullfører utdanningsløpet og/eller ikke kommer i arbeid er et stort og aktuelt samfunnsproblem. Manglende utdanning gir ofte manglende jobb, og det koster samfunnet minimum 12 millioner kroner pr person som ikke kommer i arbeid.

Å unngå at unge dropper ut av skolen er derfor helt avgjørende for å opprettholde og finansiere velferdsordningene i Norge. For den enkelte er skole og arbeid utrolig viktig for å være økonomisk selvstendig, for mestring, personlig utvikling og som sosial arena. Norge må bli bedre på å skape mestring og læringsglede i skolen og gjennom supplerende opplæringsarenaer, dersom vi skal klare å motvirke frafall. 

Sosiale entreprenører forebygger frafall gjennom innovative løsninger som bidrar til å øke gjennomføringsgraden i skolen.

For de sosiale entreprenørene handler det om mer enn samfunnsansvar og sosial bærekraft som sideaktivitet. Brorparten jobber for å motvirke utenforskap for ulike grupper i samfunnet, og dette er driveren i den kommersielle modellen.

Økonomisk bærekraft er avhengig av markedet, og mange sosiale entreprenører må bygge eller modne markedet før de får fart på forretningsmodellen sin. Tålmodig kapital spiller en avgjørende rolle for at disse selskapene lykkes. 

I tillegg til premien på 500 000,- til vinneren, skal prisen også bidra til økt oppmerksomhet om temaet frafall.

Kriterier

Innovasjon

Innovasjon

Med innovasjon menes en ny og fungerende løsning på sosiale utfordringer i Norge. Med pristildelingen ønsker vi å synliggjøre nye løsninger på kjente problemer og samfunnsutfordringer, rettet mot målgrupper i Norge.

Dobbel bunnlinje

Dobbel bunnlinje

Med dobbel bunnlinje menes at innsatsen både har gitt gode og målbare sosiale resultater og at løsningen bygger på en forretningsmodell som er økonomisk bærekraftig, hvor den økonomiske bunnlinjen brukes til å bygge strukturer for å kunne hjelpe flest mulig fortest mulig.

Skaleringspotensial

Skaleringspotensial

Med skaleringspotensial menes at den sosiale entreprenøren har et konsept som er velegnet for skalering og derved potensiale til å nå ut til stadig flere.

Innovasjon

Med innovasjon menes en ny og fungerende løsning på sosiale utfordringer i Norge. Med pristildelingen ønsker vi å synliggjøre nye løsninger på kjente problemer og samfunnsutfordringer, rettet mot målgrupper i Norge.

Dobbel bunnlinje

Med dobbel bunnlinje menes at innsatsen både har gitt gode og målbare sosiale resultater og at løsningen bygger på en forretningsmodell som er økonomisk bærekraftig, hvor den økonomiske bunnlinjen brukes til å bygge strukturer for å kunne hjelpe flest mulig fortest mulig.

Skaleringspotensial

Med skaleringspotensial menes at den sosiale entreprenøren har et konsept som er velegnet for skalering og derved potensiale til å nå ut til stadig flere.

Årets hovedjury

  • Professor ved Universitetet i Sør-Øst ved Enhet for digitalisering og Utdanningskvalitet, Fazilat Siddiq
  • Helt Med, vinner av Årets Sosiale Entreprenør 2023, Jarle Eknes
  • Direktør HR og organisasjon i NHO, Vibeke Østensjø
  • Tidligere byråd for næring og eierskap og arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Rina Mariann Hansen
  • Forbrukerteknolog og divisjonsdirektør, DNB NewTechLab, Yngvar Ugland
  • Eier og styreleder i Ferd AS (juryleder), Johan H. Andresen
Juryleder Johan H. Andresen, Ferd

Tidligere vinnere

Ferd Sosiale Entreprenører har kåret Årets Sosiale Entreprenør siden 2010. Her finner du tidligere års vinnere.

Vi inkluderer personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og lærevansker i det ordinære arbeidsliv

Ideelt er et selskap som tilbyr jobb til ungdom som står i fare for å falle utenfor.

Livsstilssykdommer er et økende problem i vårt samfunn, noe Lifeness har tatt tak i. Med sin digitale plattform, effektiviserer og bidrar de til bedre oppfølging av mennesker med livsstilssykdommer. Pasienter som har brukt Lifeness i forbindelse med fedmebehandling har blant annet gått signifikant mer ned i vekt enn de som bruker tradisjonelle metoder. Pasientene oppgir også økt motivasjon og mestring, som igjen fører til bedre livskvalitet.

Tenk deg å være 6 år og kunne løpe ut til friminuttet med opplevelsen av å mestre bokstavene, akkurat som alle de andre i klassen. Det er nettopp dette iMAL jobber for. Selskapet hjelper flere barn til å lykkes med bokstaver og lesing fra første skoledag. iMAL er en lese- og skrivemetode for begynneropplæring basert på Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

Assistert Selvhjelp leverer et nettbasert lavterskel behandlingstilbud for personer med milde til moderate psykiske lidelser som angst, depresjon, søvnvansker, utbrenthet m. fl. Løsningen er utformet for å kombineres med kommunehelsetjenestens egne lavteskeltilbud Rask Psykisk Helsehjelp.

Fysisk aktivitet bidrar til økt livskvalitet og bedre helse hos eldre på sykehjem og dagsentre. Motitechs produkt Motiview, lar brukerne dra på digitale sykkelturer i kjente omgivelser ved hjelp av levende bilder og lyd.

Generasjonsmøtet M tilbyr besøkstjenester til sykehjem og eldre privatpersoner, og ansetter ungdommer mellom 14 og 19 år som besøksvenner. I praksis bidrar de dermed til å redusere avstanden mellom eldre mennesker og samfunnet rundt – en avstand som ofte er en av grunnene til at mange eldre føler seg ensomme og mindre aktive. Samtidig gir det flere ungdommer muligheter til å få seg deltidsjobb.

Gammel Nok hjelper arbeidstakere over 50 år å jobbe lenger.

Målet er at kompetansen til seniorene blir brukt til glede både for samfunnet og den enkelte arbeidstaker. Gammel Nok tilbyr flere tjenester, deriblant bemanning, hjelp i hjemmet og rådgivning.

Monsterbedriften er en entreprenørbedrift som ansetter tidligere kriminelle.

De ansatte tilbys bofelleskap, godt kameratskap, gode ledere, og et opplegg for personlig utvikling. Jobb og tett oppfølging bidrar til å redusere sannsynligheten for tilbakefall. Monsterbedriften har spesialisert seg på å rive bad, og har siden oppstarten for ti år siden revet 6500 bad.

Epleslang ansetter personer som står utenfor arbeidsmarkedet til å høste epler som ikke blir brukt. Sammen lager de eplemost av beste kvalitet.

Epleslang tilbyr arbeidsplasser til mennesker med nedsatt funksjonsevne, ryddige hager til travle epletre-eiere, og kortreist og økologisk eplemost.

Lyk-z & døtre jobber for at unge utenfor skal komme tilbake til skole og jobb.

Lyk-z & døtre tilbyr unge verktøy og grunnlag for å tydeliggjøre sine livsmål, og ta gode strategiske valg for eget liv ut fra egne verdier og kvaliteter.

Noen jobber for økt livskvalitet for personer med demens, eldre og pårørende.

Noen tilbyr aktivitet- og omsorgstjenester som bidrar til helsefremming. Løsningene er å bistå eldre til å være aktiv og mestre eget liv til tross for sykdom og plager.

Forandringsfabrikken jobber for å løfte barn og unges stemmer direkte til de som kan forandre.

Forandringsfabrikken har utviklet en metode for å løfte frem barn og unges egne erfaringer som brukere, og dermed skape grunnlag for positiv endring innen både psykisk helsevern, barnevern, skoler og andre institusjoner.