Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse – internasjonalt gjerne benevnt «Corporate Governance» – kan beskrives som et system som fastsetter hvordan et selskap skal styres og kontrolleres.

Corporate governance beskriver fordelingen av rettigheter og ansvar mellom selskapets organer, eiere og andre interessenter, og gir regler for beslutningsprosessene knyttet til bedriftens mål, strategier, virkemidler og selskapsforhold. Også systemene for kontroll og tilbakemeldinger inngår.

Målet for Coporate Governance i Ferd 
Målet for Corporate Governance i Ferd er å bidra til bedre resultater over tid gjennom å legge til rette for bedre beslutningsprosesser, mer presise risikovurderinger og riktigere beslutninger. Dette sikrer igjen at konsernet som helhet driver innenfor vedtatte strategier og risikonivåer, og at disse er tilpasset eierens ønsker.

Korte beslutningsveier og ubyråkratisk saksbehandling er viktige konkurransemessige fortrinn for Ferd. For å bevare disse fortrinnene er det viktig at selskapet har klart definerte rammer og fullmakter, slik at beslutningsmyndighet i stor utstrekning kan delegeres.

Vårt forhold til anbefalt praksis
En rekke av forholdene som behandles i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke relevante for Ferd i og med at selskapet har privat eiere. Anbefalingene følges likevel der dette er hensiktsmessig, og de er nyttige verktøy når Ferd søker å ivareta sine eierinteresser i andre selskaper. I Norge er det praksis for at selskaper skal ha et klart skille mellom styret og ledelsen («two-tier boards»). I familieeide bedrifter har familiemedlemmer ofte posisjoner i både styret og ledelsen, men Ferd har valgt en modell for Corporate Governance som samsvarer med anbefalt praksis i Norge. Konsernets eier er styreleder og ikke medlem av selskapets administrasjon. De fire øvrige styremedlemmene er eksterne og uavhengig av konsernets eier og administrasjon.

Les mer om styret og konsernledelsen.

Les om våre eierprinsipper i børsnoterte selskaper.