Store sosiale forskjeller i Oslo påvirker altfor mange unges muligheter og fremtidstro.

Oslo-satsingen er en felles innsats, initiert av Ferd, for å bidra til å redusere disse forskjellene. Satsingen skal støtte og styrke lokale organisasjoner og tiltak i fire av Oslos mest undervurderte bydeler: Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Sammen ønsker vi å legge til rette for at flere deltar i lek og aktivitet, gjennomfører videregående skole, og får en varig relasjon til arbeidslivet.

Sammen kan vi bidra til å sikre at talenter, ressurser og idéer som samfunnet trenger i fremtiden ikke går tapt.

En felles innsats

Vi trenger alles talenter, ressurser og idéer for å bygge morgendagens samfunn. De store sosiale ulikhetene i Oslo gjør imidlertid at mange av disse talentene i dag går tapt. De kloke løsningene finnes, og det er mange som daglig jobber med å løse disse utfordringene. Sammen med viktige organisasjoner, offentlige instanser og andre private aktører, ønsker vi å bidra til at de kloke løsningene resulterer i likere muligheter for flere.

Oslo-satsingen ble opprettet desember 2022, og vi jobber i dag med tolv ulike organisasjoner i Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

Satsingen ønsker å bidra til at de eksisterende, kloke løsningene resulterer i likere muligheter for flere.

Hva gjør Oslo-satsingen?

Oslo-satsingen støtter og styrker eksisterende tiltak i bydelene som idrettslag, fritidsklubber og ideelle organisasjoner. Målet er å utvide og videreutvikle løsningene, legge til rette for økt samarbeid, og danne handlekraftige nettverk mellom organisasjoner, bydeler, skoler og etater.

Satsingen ønsker også å bidra til innovative investeringsprosjekter ved å koordinere aktører, og målrette innsats og engasjement på tvers av sektorer. I tillegg jobbes det med å identifisere nye, mulige samarbeidsområder ved å kartlegge og utnytte politiske oppdrag og initiativ på kommune- og bydelsnivå.

Du kan lese mer om hva satsingen gjør i de ulike organisasjonene nederst på siden.

Ferds tilknytning til Oslo

Ferd har en historisk, forretningsmessig og personlig tilknytning til Oslo, helt tilbake til 1730-tallet. Da var Tiedemanns-konsernet en viktig næringsaktør og arbeidsplass i byen. Tiedemanns ble kjøpt opp av Andresen-familien i 1849, og Ferd ble etablert i 2001.

Vi er opptatt av miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. I en årrekke har vi gjennom Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investert i selskaper som leverer sterke sosiale og økonomiske resultater. Gjennom Oslo-satsingen ønsker vi å bruke lærdommer fra den suksessen, og ta vårt sosiale engasjement ett skritt videre med våre samarbeidspartnere.

Ferds hovedkontor ligger i Oslo. Dagens Ferd-eiere er i tillegg født, oppvokst og bosatt i Oslo, og konsernsjef Morten Borge er født og oppvokst i Groruddalen. Vi er engasjert og til stede i byen vår, og vil fortsette å jobbe for et samfunn med mindre forskjeller.

Vil du bli med på Oslo-satsingen?

Store og varige samfunnsendringer skjer ikke over natten. Disse nødvendige endringene krever langsiktig arbeid og en felles innsats. Vi er derfor stadig på jakt etter nye samarbeidspartnere, prosjekter og organisasjoner som vil bidra til å redusere sosial ulikhet i Oslo.

Organisasjoner i Oslo-satsingen

Atlas Kompetanse er en ideell bedrift med formål å forebygge utenforskap blant barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Bedriften tilbyr kultursensitiv veiledning og kurs til kommunens barnevern- og flyktningetjenester, skoler og barnehager, og bidrar til å styrke samarbeid mellom skole/lærer og hjem.


Mål i Oslo-satsingen:
• gjennomføre flere enkeltkurs på skoler for å fremheve flerkulturelle temaer
• tilrettelegge for mer langvarig samarbeid med skoler

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket, ved gratis utlån av fritids- og sportsutstyr.

Mål i Oslo-satsingen:
• etablere seks nye BUA-satellitter i de fire bydelene de neste tre årene
• skape deltidsarbeid for unge som holder utlånsordningen i gang
• samarbeide med Brav (Swix, Ulvang mfl.) som ny nasjonal bærekraftspartner for BUA

Dragulf er en sjakklubb for barn og ungdom i Oslo og Akershus. Satsingsområdene er talentutvikling, rekruttering av jenter til sjakklubbene, og breddesatsing med sjakk som lavterskeltilbud for flere barn og unge.

Mål i Oslo-satsingen:
• opprette flere sjakkfilialer i Groruddalen, lokalisert på utvalgte skoler, og tilby breddesatsing
• tilby sjakk som lavterskel-aktivitet for flere barn og unge

Grorud ILs grasrottrening er et tilbud rettet mot barnefotballen hos samarbeidsklubber i Groruddalen. Prosjektet skal inkludere flere spillere og heve kvaliteten på spillerutviklingen.

Mål i Oslo-satsingen:
• heve kvaliteten på fotballtreningen rettet mot kroppsbeherskelse, ballkontroll og samhandling for flest mulig barn under 10 år i hele Groruddalen
• inspirere og motivere flere foresatte og andre frivillige til å bidra på treningsfeltet og i andre roller rundt barnefotballen
• knytte sterkere bånd mellom Grorud IL og samarbeidsklubbene i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner

Klemetsrud IL (KIL) tilbyr aktivitet for barn og unge i fotball, badminton, håndball, bordtennis, futsal, turn, E-sport (FIFA), diskgolf og allidrett. KIL deltar i "Nabolagsklubb"-programmet til Oslo idrettskrets, og jobber med innsatsområdene inkludering, kompetanse, frivillighet og dugnad, ungdomssatsing og utvikling av klubbhåndbok.

Mål i Oslo-satsingen:
Mål i Oslo-satsingen:
• bidra til 1281.no fondet for treningsavgift
• styrke "Ungdom i jobb»-satsingen til KIL, gjennom jobbtrening og dommer- og trenerutdanning

Norge Unlimited støtter kommuner og bydeler med å legge til rette for at lokale ildsjeler kan bidra til å løse samfunnsutfordringer i sitt nærmiljø. Gjennom deres Nabolagsinkubator kan ildsjeler komme for å utvikle ideelle sosiale virksomheter, og bidra til å skape positive endringer med lokal effekt.

Mål i Oslo-satsingen:
• støtte etablering av flere nabolagsinkubatorer i Groruddalen
• vurdere bidrag for bredere implementering av metodikk og tilbud i samarbeid med bydelene

Stovner Bokseklubb har en miljøterapeutisk tilnærming i møte med barn og unge, og er opptatt av å utvikle bokserne både innenfor og utenfor ringen. Alle trenere er frivillige ildsjeler med over 20 års erfaring, og er sertifisert gjennom Norges Kampsportforbund.

Mål i Oslo-satsingen:
• tilby flere treninger i løpet av uken, og bidra til å forebygge utenforskap
• samarbeide tettere med barnevernet om hjelpetiltak rettet mot barn og unge i bydelen
• tilby boksetrening i samarbeid med skoler
• tilby boksetrening til mennesker med nedsatt funksjonsevne og til pensjonister

Talentsenter i realfag vil gi elever med stort læringspotensial muligheten til å gå i dybden og få større faglige utfordringer for å unngå at de mister motivasjon og faller fra i utdanningsløpet.

Mål i Oslo-satsingen:
• etablere flere noder på videregående skoler i de utvalgte bydelene, og dermed øke antall elevplasser på tilbudet
• vurdere bidrag for bredere implementering av metodikk og tilbud, i samarbeid med Utdanningsetaten

Trygg av Natur er et ideelt foretak jobber med livsmestring og folkehelse, gjennom blant annet hovedprosjektet Naturskolen, som tilbyr naturopplevelser for barn og unge.

Mål i Oslo-satsingen:
• gjennomføre naturskole for elever som står i fare for å ikke gjennomføre videregående opplæring
• tilby etterutdannelse i naturbasert livsmestring for ansatte i skole, oppvekstsektor og helsevesen

Wild X er Norges eneste flerkulturelle frilufts- og miljøvernorganisasjon. De har gratis turtilbud for unge fra 12 til 25 år, og tilbyr opplæring og kurs i blant annet førstehjelp, orientering, bålfyring, dyreliv, jakt, fiske og matlaging utendørs.

Mål i Oslo-satsingen:
• opprette flere lokallag med tilknytning til naturområdene og nærmiljøet i de fire bydelene

Zuccarellostiftelsen jobber for å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at flere får delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av bakgrunn, kjønn, bosted og økonomi.

Mål i Oslo-satsingen:
• gi direkte tilskudd til utstyr og treningsavgifter
• gi økonomisk bidrag til Joshua King Akademi, som stiftelsen skal overta driften av

Robust er Kirkens Bymisjons lavterskel og forebyggende terapeutiske samtaletilbud til barn og unge i skolealder, og deres foreldre. Organisasjonens spesialkompetanse er en systemisk tilnærming som fokuserer på å styrke positiv identitet og verdier som motvirker problematferd. Dette i tett samarbeid med familier, skolens personell og helsetjenesten.

Mål i Oslo-satsingen:
• Etablere en satellitt av Robust i Bydel Stovner.
• Tilbyr kompetanseheving og samtaletjenester for å styrke lokale støttenettverk og etablere trygge klassekulturer.

ØST KUNST er en kunstforening som sikter på å berike Groruddalen med å vise viktigheten av kunst. Med fokus på å eksponere for ny kunst og representere lokale kunstnere og flerkulturelle talenter, styrke unges kreativitet og selvtillit. Kjernen i deres arbeid handler om å tilgjengeliggjøre og demokratisere kunsten for økt livsglede, inkludering, mangfold, identitetsbygging og kreativ frihet.

Mål i Oslo-satsingen:
• Bidra til å etablere Romsås kunstarena som en sentral kunstnerisk hub, forankret lokalt og kommunalt.
• Ta en aktiv rolle i å styrke samarbeidet med lokalmiljøet, bydelen, skoler, lokale kunstnere og relevante kunstinstitusjoner.

- fortiden din skal ikke alltid få definere fremtiden din

Mappeløs er et ideelt forestak som jobber med bevisstgjøring og holdningsendring i samfunnet vårt - alt med raushet, varme og gode menneskemøter som mål. Det retter seg spesielt mot barn og unge som opplever utenforskap eller ensomhet på skole, institusjon, hjemme og i barnevernet.

Et av prosjektene til Mappeløs er Hjertestipend.

Mål i Oslo-satsingen:

• legge til rette for flere mappeløse arenaer i bydel Søndre Nordstrand

• få flere inn på Hjertestipend