Vår portefølje

Vi skaper målbare sosiale resultater ved å investere i sosiale entreprenører og styrke deres marked. Her finner du informasjon om vår portefølje og tidligere investeringer.

Øke inkluderingen for personer som står utenfor arbeidslivet

Til tross for relativt lav arbeidsledighet i Norge, står en stor andel mennesker utenfor arbeidsmarkedet. Samtidig vet vi at det å ha en jobb bidrar til økonomisk trygghet, inkludering, mestring og mening for den enkelte. At flere kommer i arbeid skaper også verdi på samfunnsnivå, og det er helt avgjørende for å kunne opprettholde velferdsstaten.

Forebygge skolefrafall og redusere utenforskap

En stor andel unge faller fra i utdanningsløpet, noe som byr på en rekke utfordringer som for eksempel å få innpass i arbeidsmarkedet. Det lønner seg å forebygge og ta tak i utfordringer for den enkelte på et tidlig tidspunkt, og hjelpe med nye innovative virkemidler i løpet av hele skoleløpet. Redusere frafall og utenforskap for barn og unge er et område hvor sosiale entreprenører spiller en viktig rolle.

Forbedre livssituasjonen til personer med diagnoser innen nevromangfold

Mennesker med autismespekter-diagnose er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer og muligheter. Vi har erfaring fra å jobbe med denne gruppen når det gjelder arbeidsinkludering, og ser at dette er et område hvor sosialt entreprenørskap kan bidra til å skape en bedre livssituasjon for mange.

Forbedre livssituasjonen til eldre og spesielt demente

Den demografiske sammensetningen i Norge endres, eldre lever lenger og utgjør en økende andel. Det er positivt at det skjer mye spennende innovasjon innen helseteknologi på dette området. Vi er imidlertid opptatt av at teknologisk innovasjon må skje i samspill med tjeneste- og systeminnovasjon, slik at teknologi ikke blir dårlige erstatninger for menneskelige relasjoner.