GRATIS UTLÅN: 24. april åpnet BUA Ammerud.Leder i Grorud bydelsutvalg Anders Røberg-Larsen (nr. 2 f.v.) fikk æren av å klippe snora.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Akers Avis Groruddalen

 

Oslo-satsingen er en felles innsats for å bidra til å utjevne sosiale forskjeller gjennom å støtte og styrke ulike organisasjoner og tiltak i fire av Oslos mest undervurderte bydeler: Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Satsingen er initiert av Ferd, og målet er å legge til rette for at flere deltar i lek og aktivitet, gjennomfører videregående skole, og får en varig relasjon til arbeidslivet. Operativt er satsingen delt inn i innsatsområdene Frafall, Fritid og Arbeid.

I oktober 2022 ble Sabha Qureshi-Holen ansatt som prosjektleder, og har ansvar for den operative og taktiske delen av satsingen. Utviklingssjef for sosiale investeringer i Ferd Sosiale Entreprenører Henriette Skretteberg er prosjekteier og har det strategiske ansvaret.

– Jeg følger opp organisasjonene vi samarbeider med, og sørger for å koble dem sammen med bydelene vi opererer i og med andre relevante aktører, for eksempel fra frivilligheten. Hensikten er å skape en arena hvor de i fellesskap kan spisse og skreddersy tilbud basert på lokale behov, forteller hun.

TIDENES PÅSKEEGG: Ellingsrud IL fyller 50 år i år, og fikk en bursdagsgave på 2,4 millioner kroner over de neste tre årene i jubileumsgave fra Ferd. F.v.: Daglig leder i Ellingsrud IL Elliot Dean Wood, Henriette Skretteberg og Morten Borge fra Ferd og leder for fotballgruppa i Ellingsrud IL Kalle Fostervoll. Foto: Akers Avis Groruddalen.

Skaper merverdi

Oslo-satsingen er fundert i et kunnskapsgrunnlag som dykker ned i hvilke endringer vi må bidra til for å ha en reell innvirkning på arbeidsdeltakelse og skolefrafall.

– I tillegg har vi erfart at penger løser ingen utfordringer alene. Vår rolle handler mye om å se sammenhenger på tvers mellom ulike aktører som har sammenfallende mål, men som kanskje ikke kjenner til hverandre. Ved å koble sammen ulike ressurser og rette deres kompetanse inn mot felles mål skaper vi en merverdi som hver enkelt aktør ikke ville klart alene, sier Qureshi-Holen.

En av organisasjonene i satsingen er Dragulf sjakk, som nå tilbyr sjakk på ettermiddagstid for barn og unge ved fire skoler.

SJAKKTILBUD: Dragulf sjakk tilbyr sjakk på ettermiddagstid for barn og unge ved fire skoler i Oslo. F.h.: Stormester i sjakk og daglig leder i Dragulf Olga Dolzhykova og hennes sønn Misha Galinsky. Foto: Akers Avis Groruddalen

– Jeg tok kontakt med skoler hvor vi vet det er behov, og der ledelsen har overskudd til å ta imot og tilrettelegge for eksterne aktører. Skolene stiller med lokaler og lærere utenom skoletiden, og sørger for at Dragulf får presentere seg på foreldremøter og lignende. Oslo-satsingens rolle er å skape gode relasjoner og rammer rundt samarbeidet mellom skolene og Dragulf, forklarer hun.

Lokale samlingspunkter

Et annet eksempel er BUA, en gratis utlånsordning for sports- og fritidsutstyr, hvor Oslo-satsingen har støttet opprettelsen av fire nye filialer.

– I tillegg til å låne ut utstyr er BUA også en mulighet for lokale ungdommer til å få arbeidserfaring. Vi sørger for å opprette kontakt med riktige personer i bydelen for å sikre en bærekraftig samarbeidsstruktur, sier Qureshi-Holen.

Driften av BUA Vestli er for eksempel lagt til Jobbsenteret på Stovner, som er ansvarlig for å rekruttere ungdom til deltidsjobber i bydelen.

Oslo-satsingen jobber også aktivt med stedsutvikling flere steder i byen.

– Vi involverer aktører som kanskje ikke tradisjonelt har blitt sett på som naturlige samarbeidspartnere for offentlige tjenester. Dette er vi i ferd med å teste ut i tre ulike områder, blant annet på Ellingsrud, hvor tomme lokaler på nærsenteret har forringet lokalmiljøet. Vi samarbeider med blant annet OBOS Samfunnsarena og bydelen for å se hvordan lokalene i stedet kan bli et samlingspunkt og en lokal arena for sosiale aktiviteter, opplyser hun.

I mai møtte Sabha Qureshi-Holen, Henriette Skretteberg og direktør i Ferd Sosiale Entreprenører Katinka Greve Leiner lokalpolitikere i Bydel Stovner for å fortelle om Oslo-satsingen i forkant av et møte i bydelsutvalget.

– Vi ble invitert av bydelsutvalget til et åpent møte for å fortelle mer om initiativene vi har igangsatt gjennom Oslo-satsingen. Lokalpolitikerne var nysgjerrige på satsingen vår og ønsket å høre mer om tilbudene og samarbeidet med bydelen. Det var hyggelig å få muligheten til å presentere arbeidet vårt, og vi fikk positiv respons fra alle representantene. De oppfordret også bydelsadministrasjonen til å fortsette å prioritere samarbeidet med oss. Jeg ser på dette som et tegn på at vi imøtekommer lokale behov, sier Katinka Greve Leiner.

PÅ BESØK: I mai besøkte Sabha Qureshi-Holen, Henriette Skretteberg og Katinka Greve Leiner fra Ferd Sosiale Entreprenører lokalpolitikere i Bydel Stovner for å fortelle om Oslo-satsingen. Foto: Akers Avis Groruddalen

Status for utvalgte prosjekter i Oslo-satsingen:

Dragulf sjakktilbud
Dragulf er en sjakklubb for barn og ungdom i Oslo og Akershus. Satsingsområdene er talentutvikling, rekruttering av jenter og breddesatsing med sjakk som lavterskeltilbud for flere barn og unge. Gjennom Oslo-satsingen er det etablert fire skolebaserte sjakktilbud i Groruddalen og Bydel Søndre Nordstrand, sjakkcamp på Ellingsrud og Lofsrud, samt sommersjakkskole på Ellingsrud skole i juli 2024.

BUA Bloxx
BUA er en nasjonal ideell organisasjon som driver gratis utlån av fritids- og sportsutstyr. Gjennom Oslo-satsingen er det etablert nye BUA-filialer på Prinsdal i Bydel Søndre Nordstrand, Ammerud i Bydel Grorud, Haugerud i Bydel Alna og Vestli i bydel Stovner. BUA skaper deltidsarbeid for unge som holder utlånsordningen i gang.
Brav er ny nasjonal bærekraftspartner for BUA.

Trygg av natur
Trygg av natur (TAN) er et ideelt foretak som jobber med livsmestring og folkehelse. De tilbyr naturskole for elever som står i fare for å ikke gjennomføre videregående opplæring, samt etterutdanning i naturbasert livsmestring for ansatte i skole, oppvekstsektor og helsevesen. Denne våren har Trygg av Natur samarbeidet blant annet ned Bjørndal skole i Søndre Nordstrand og tilbudt lærere og elever å delta på modulene i TAN-veiledningen. Dette ga skolen muligheten til å møte elevene i et miljø preget av handlingsrom, medbestemmelse, tillit og tilhørighet. Erfaringene fra det første halvåret med Naturskole på Bjørndal har vært utelukkende positive. Elevene opplever større grad av mestring, deltar mer i undervisningen, og er mer inkluderende. De snakker ivrig om hva de har gjort og hva de skal gjøre neste gang. Gjennom dette prosjektet har lærerne lært å lytte bedre, anerkjenne og møte mennesker der de er. Dette har gitt dem en trygghet og ro som kommer til uttrykk i møter med andre. Elevenes entusiasme er tydelig:

  • En jente fra 5. trinn sa: «Jeg skal aldri mer ha gym! Naturskole er mye morsommere.» (Etter å ha vasset i snø til oppover lårene og måkt leirplass.)
  • En gutt fra 5. trinn sa: «Jeg trodde ikke det var så morsomt å bore hull i isen.» (De skulle pilke.)
  • En gutt fra 7. trinn utbrøt: «Liv!! Jeg elsker deg! Du gjør meg så glad!»
  • En gutt fra 6. trinn ropte: «Hei folkens! Er ikke Naturskole det beste som finnes!»

Naturskolen på Bjørndal viser hvordan et inkluderende og støttende miljø kan skape positive opplevelser og mestringsfølelse hos barn og ungdommer. Dette er et prosjekt som virkelig gjør en forskjell i Søndre Nordstrand.

Atlas Kompetanse
Atlas Kompetanse er en ideell bedrift som forebygger utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn ved å tilby flerspråklige tjenester til kommunen. Et eget skoleprosjekt legger til rette for et tettere samarbeid mellom skoler og familier hvor det er språk- eller systembarrierer, blant annet gjennom samarbeid med FAU. En av skolene Atlas kompetanse samarbeider med er Ellingsrud, som vant FAU-prisen 2024. Prisen deles ut av Oslo Kommunalt Foreldreutvalg.

«Å fremme inkludering og motvirke utenforskap er viktig for både skolen og FAU-et. Dette synliggjøres gjennom samarbeid med skolenes ledelse, elevrådet og nærmiljøet», skriver juryen blant annet i sin begrunnelse.

Talentsenteret
Talentsenteret i realfag har startet filialer på Bjerke og Bjørnholt videregående skoler for å oppmuntre elevene til å se muligheter i sitt nærmiljø, treffe andre som har samme interesse og lidenskapen for realfag og teknologi og skape nye vennskap og bånd. Lokale tilbud er viktig for at barn og unge med behov for tilpasset opplæring får utfolde seg.

Talentsenteret jobber sammen med skolene mot et inkluderende klasserom med plass til alle, fra de praktisk anlagte til de som foretrekker å lese framfor å gjøre.

For øyeblikket bidrar Talentsenteret i utarbeidelsen av en handlingsplan om elever med stort læringspotensial i Osloskolen. Denne sendes til byrådet 1. juni 2024.

Robust
Robust er Kirkens Bymisjons lavterskel og forebyggende terapeutiske samtaletilbud til barn og unge i skolealder og deres foreldre. Oslo-satsingen og Kavlifondet samarbeider med Kirkens Bymisjon om å etablere en satellitt av Robust i Bydel Stovner, som skal tilby kompetanseheving og samtaletjenester for å styrke lokale støttenettverk og etablere trygge klassekulturer.

Norge Unlimited
Norge Unlimited et nasjonalt nettverk som videreutvikler og deler verktøy og kompetanse om stedsbasert sosialt entreprenørskap. Gjennom deres nabolagsinkubatorer kan ildsjeler komme sammen for å utvikle ideelle sosiale virksomheter, og bidra til å skape positive endringer med lokal effekt. Romsås Unlimited startet opp i januar 2023 og er en av de nyeste nabolagsinkubatorene i Norge. Sammen med Oslo-satsingen ønsker Norge Unlimited å støtte etablering av flere nabolagsinkubatorer i Groruddalen.

Grasrottrening i Groruddalen
Grorud ILs grasrottrening er et tilbud rettet mot barnefotballen hos samarbeidsklubber i Groruddalen. Målsettingen for Oslo-satsingen er å:

  • Heve kvaliteten på fotballtreningen rettet mot kroppsbeherskelse, ballkontroll og samhandling for flest mulig barn under 10 år i hele Groruddalen.
  • Inspirere og motivere flere foresatte og andre frivillige til å bidra på treningsfeltet og i andre roller rundt barnefotballen.
  • Knytte sterkere bånd mellom Grorud IL og samarbeidsklubbene i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Alternative læringsarenaer

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB jobber Oslo-satsingen med å bidra til at supplerende læringsarenaer blir en del av skolens samlede tilbud. Dette innebærer å koble andre aktører og ressurser til skolene på gode måter, slik at skolens tilbud blir bredere og mer variert. Målet er at flere elever får bedre muligheter til å lykkes med å fullføre skolen. I mars 2023 inviterte Ferd Sosiale Entreprenører, KS, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til en konferanse om nye samarbeid mot skolefrafall med utgangspunkt i spørsmålet «kan et samarbeid mellom offentlig og ideell sektor gi oss en bedre og mer inkluderende skole?».

SAMARBEID: I mars 2023 inviterte Ferd Sosiale Entreprenører, KS, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør til en konferanse om nye samarbeid mot skolefrafall. F.v.: Astrid Glimsdal, Tollef Stensrud, Inga Bejer Engh og Håkon Haugsbø. Foto: Oslo-satsingen, Sabha Qureshi-Holen

Det er utarbeidet en kartleggingsrapport over tilbydere i Oslo, som ble publisert i slutten av mai. Hensikten med rapporten er å synliggjøre de gode tilbudene som finnes, og bidra til et mer likeverdig tilbud for alle barn og unge i Oslo.