FEM GENERASJONER: Andresen-familien har eid og ledet selskapet som videreføres som dagens Ferd siden 1849. Fra høyre, den første Johan Henrik (1815–1874), Nicolai (1853–1923), to generasjoner Johan H. (1888–1953 og 1930–2011), og til venstre dagens styreleder og hovedeier med samme navn, født i 1961 og i spissen for selskapet siden 1998.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Stig Jarnes

Selskapet vi i dag kjenner som Ferd er et resultat av nytenking og evne til omstilling gjennom 175 år i et familieeid selskap, som med utgangspunkt i en tobakksfabrikk med røtter på 1700-tallet er utviklet til et stort, diversifisert og finansielt meget solid konsern

Fra Tiedemanns til Ferd

Ferds hovedeier og styreleder, Johan H. Andresen, (f. 1961), er den fjerde i rekken av eiere som bærer navnet. Han overtok som konsernsjef og eneeier i 1998 som fullføring av et generasjonsskifte påbegynt ti år tidligere. Dette ble begynnelsen på en omfattende fornyelsesprosess og fremtidsretting av virksomheten. J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik ble fusjonert inn i danske Skandinavisk Tobakskompagni, og Ferds siste tobakksaksjer ble solgt i 2005. Dermed var selskapet ute av all tobakksrelatert virksomhet.

Gjennom hele historien frem til dette har virksomheten også omfattet et stadig videre spekter av finansielle, industrielle og maritime aktiviteter i tillegg til produksjonen av sigaretter, røketobakk og sigarer. Etter hvert utgjorde disse andre virksomhetsområdene hovedtyngden av omsetningen i det som ble kjent som Tiedemanns-gruppen. Så da generasjonsskiftet fant sted, eide selskapet en rekke større og mindre bedrifter og en stor eiendomsportefølje. I tillegg ga inntektene fra salget av tobakksvirksomheten en ny og meget betydelig finansiell base, og dermed stor kapasitet for nye investeringer.

Ny organisering, ny identitet

Som fersk konsernsjef så Johan H. Andresen, på den tiden med jr. tilføyet navnet, behovet for å gi det tradisjonsrike selskapet en mer fremtidsrettet organisering og identitet. Han tok initiativet til en omfattende gjennomtenknings- og endringsprosess, som etterhvert førte til at en ny struktur med spesialiserte forretningsområder ble innført i 2000. Det er en organisering som i prinsippet fortatt består, selv om nye forretningsområder er kommet til og andre blitt borte i takt med utviklingen i konsernet.

I 2001 ble så Ferd introdusert som nytt navn – virksomheten er i ordets rette forstand «en reise uten ende», en ferd som har vart lenge og bare skal fortsette. Samtidig ble det formulert en ny visjon: «Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor» ble valgt fordi det er en konkretisering og videreføring av kjernen i selskapets historie, og en veiviser som fremtidige investeringer skal måles opp mot.

Verdier på flere plan

Her er det et viktig moment at «verdier» i visjonen ikke bare refererer til avkastning. For Ferd er det viktig at verdier også skapes i form av menneskelig utvikling og vekst, og ved å være en konstruktiv bidragsyter i utviklingen av næringsliv og samfunn, med solide prosjekter som varer. Miljømessig bærekraft er en naturlig del av visjonen, og en stadig mer integrert del av Ferds fokus som eier, investor og samfunnsaktør. Dette gjenspeiles i at en raskt økende andel av selskapene i Ferds portefølje scorer høyt på klima og miljø. Og dette er en utvikling som skal forsterkes. I 2023 innførte derfor Ferd en ny stilling som Head of Sustainabiliy – som skal være en strategisk ressurs for alle konsernets selskaper.

Men – Ferd er en kommersiell aktør. Det betyr at alle verdier og mål må kunne forenes med økonomisk bærekraft. Og Ferd har lyktes her – det synes på resultatene: Verdijustert egenkapital har økt med ca. ti prosent i året siden 2000, et resultat som står seg godt i forhold til de markedene konsernet investerer i.