NYE TIDER: Som fersk eier og konsernsjef innførte Johan H. Andresen navnet Ferd, visjonen «Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor», og verdiene Troverdighet, Eventyrlyst, Lagspill og Langsiktighet. En videreføring av det beste fra Tiedemanns i en ny tid.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Oda Hveem

Med den fjerde Johan H. Andresens overtakelse som eier og konsernsjef i 1998 begynte en utvikling og vekst som befestet Ferds posisjon som en profesjonell industriell og finansiell aktør – med evne til å utøve aktivt eierskap på en rekke ulike områder, og med en finansiell styrke som gir stor frihet til å dra nytte av gode muligheter. Ferd har også i stigende grad opplevd at attraktive selskaper ønsker konsernet inn på eiersiden eller som parter, og at dyktige mennesker med gode verdier ønsker å jobbe i Ferd.

Organisasjonsmodellen med spesialiserte forretningsområder – med full mulighet til å arbeide på tvers og utnytte hverandres kompetanse – er i prinsippet beholdt siden den ble innført i 2000, men inndeling og fordeling av mandater har endret seg mye.

Private og børsnoterte selskaper

Ferd Capital er det klart største forretningsområdet, ved årsskiftet verdsatt til 31,7 milliarder kroner. Investeringene er fordelt på mandater for privateide og børsnoterte selskaper, de siste ofte med et langsiktig og strategisk perspektiv og aktiv involvering, for eksempel gjennom styrerepresentasjon.

Som eier i private selskaper kombinerer Ferd Capital det beste av metodikken fra Private Equity-bransjen med fordelene ved et langsiktig, familieeid investeringsselskap. Men det dreier seg om aktivt eierskap, Ferd har en tett oppfølgning av porteføljebedriftene, med støtte til strategiske, operasjonelle og finansielle sider ved virksomheten. Det er en støtte som har lagt til rette for verdiskapende utvikling og vekst, og i enkelte tilfeller har reddet selskaper ut av akutte kriser.

MOR OG SØNN: Marianne Andresen svingte klokken – og handelen kunne begynne da Elopak ble tatt opp til notering på Oslo Børs i 2021. Foto: Steffen Walstad

Langsiktigheten defineres forøvrig ikke i tid, men betyr at Ferd er med så lenge man mener konsernet er den beste eieren for selskapet, og tidsrammen kan variere sterkt. En rekke til dels store selskaper er videreutviklet med betydelig verdiøkning, og så overlatt til nye eiere å ta videre. Ferd kan også se tilbake på to suksessrike børsnoteringer av selskaper der konsernet var hovedeier – i 2007 med farmasiselskapet Pronova BioPharma, og Elopak i 2021, til da et heleid selskap grunnlagt av tredje Johan H. Andresen i 1957. Ferd eier forøvrig fortsatt en majoritet av aksjene.

Andre selskaper er solgt til nye private eiere, blant dem Collett Pharma (i dag en del av Orkla Health), TeleComputing (inngår nå i svenske Advania), og en rekke mindre selskaper.

OFFSHORE: I den dype krisen i olje- og gassindustrien som oppsto etter det dramatiske prisfallet i 2014, kom Aibel i en vanskelig situasjon. Kapitaltilførsel i milliardklassen fra Ferd, og sterk innsats fra ansatte og ledelse hos Aibel, sikret fortsatt drift. Siden har Aibel vokst til et av de mest verdifulle og lønnsomme i Ferds portefølje – og er blitt en viktig faktor i omstillingen til utslippsfri energi. Foto: Aibel

I dag omfatter Ferd Capitals porteføljer et vidt spekter av investeringer, med blant annet offshore- og havteknologi innenfor både karbon- og fornybar sektor, informasjonsteknologi, helse, sport, netthandel, bygg og byggevarer, konsulentvirksomhet og reiseliv.

SVENSK-NORSK SAMARBEID: Johan H. Andresen og Viveca Ax:son, styreleder i Nordstjernan, signerer en avtale mellom de to familieeide selskapene om felles eierskap i det finsk-baserte globale diagnostikkselskapet Aidian. For Ferd er både Sverige og helserelatert teknologi satsningsområder. Foto: Fredrik Ahlsen

Byutvikling, boliger, næringsbygg

Ferd Eiendom definerer seg i dag som en ansvarlig og langsiktig byutvikler, og en aktør som legger sterk vekt på miljømessig bærekraft, beboermedvirkning og ivaretakelse av historiske og menneskelige verdier. Forretningsområdet står bak en rekke boligprosjekter. Blant dem er Tiedemannsbyen på Ensjø, der et gammelt industriområde forvandles til en grønn og urban boligby, i hovedsak på tomten etter Tiedemanns tobakksfabrikk. Ferd Eiendom har også fullført eller er i gang med en rekke andre boligprosjekter i Oslo og omegn, dessuten på Høgda i Moss.

BOLIGBYGGER: Ferd Eiendom har gjennomført en rekke store boligprosjekter, og har flere under arbeid. Også Marienlyst vil få et godt innslag av boliger. Illustrasjon: LPO Arkitekter/KIMA Arkitektur/SOLA

Forretningsområdet har utviklet lager- og logistikkeiendommer, og har reist store og meget miljøvennlige kontorbygg for Aibel i Asker og Bergen, og et nytt signalbygg for Swix på Lillehammer, med brand store, opplevelsessenter, museum, produksjonsanlegg og lager. Ferd Eiendom har også kjøpt og totalrehabilitert flere store kontorbygg, med kremeiendommen Hieronymus Heyerdahls gate 1, like ved Oslo rådhus og Honnørbryggen, som det nyeste.

SIGNALBYGG: I 2015 bygget Ferd Eiendom et særpreget og arkitektonisk ambisiøst bygg for Swix på Lillehammer, godt synlig fra E6. Foto: Olav Heggø

For tiden er det to store byutviklingsprosjekter som særlig står i fokus: NRKs eiendom på Marienlyst, som er Ferds største investering gjennom tidene, skal bli en ny bydel med boliger og næringslokaler knyttet opp mot kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern, samtidig som de historiske kvalitetene ivaretas. Og på Trekanttomten ved Aker Brygge planlegger Ferd Eiendom og Vedal Invest et attraktivt kontorbygg med aktive fasader i første etasje. I påvente av reguleringsarbeidet brukes tomten til midlertidige tiltak til beste for byens befolkning.

Ved siste årsskifte hadde Ferd Eiendoms portefølje en eiendomsverdi på 11,5 milliarder koner.

Investerer i resten av verden

Ferd har definert Norden som sitt hjemmemarked og primære operasjonsområde. Men ett av forretningsområdene skiller seg ut: Ferd Ekstern Forvaltning investerer i resten av verden, for tiden med USA og Asia som de viktigste områdene geografisk. Forretningsområdet kom til i 2007, og investerer hos eksterne forvaltere, med et bredt utvalg av investeringsstrategier. Forvaltningskapitalen er i dag på rundt 7,5 milliarder kroner, fordelt på de to mandatene Global Equities og Global Fund Opportunities. I det første mandatet er hovedformålet å få både en attraktiv absolutt avkastning og meravkastning over tid, gjennom aksjefokuserte investeringsstrategier i regioner og sektorer som komplementerer Ferds totalportefølje. Global Fund Opportunities består av investeringer i spesifikke markedsmuligheter med høy avkastningsforventning i forhold til risikoprofil, og varierende grad av likviditet.

RESTEN AV VERDEN: Teamet hos Ferd Ekstern Forvaltning følger nøye med på bevegelsene i fjerne markeder. Foto: Dag Knutsen

Grønn effekt

Ferd Impact Investing, det nyeste forretningsområdet, ble etablert i 2019, og investerer i tidligfaseselskaper som har potensial til å både levere en positiv effekt på klima og miljø, og en solid risikojustert avkastning. Forretningsområdet investerer primært gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap.

OSEANOGRAFI: General Oceans og Nortek er globalt ledende på maritime instrumenter for undervanns bølge- og strømmåling. Foto: Nortek

ROGN FOR OPPDRETT: Benchmark er et globalt sjømatselskap som jobber for bærekraft innen akvakultur, blant annet innenfor genetikk. Foto: Benchmark Holdings

Investeringene gjøres i selskaper som utvikler og skalerer klimateknologi, i hovedsak innenfor fornybar energi, bærekraftige byer og havets helse. Forretningsområdet har allerede foretatt mer enn 20 investeringer, og gjorde sin første realisering i august i fjor med det tyske selskapet Nextwind, som moderniserer og effektiviserer eldre vindparker – et engasjement som både ga svært høy miljømessig impact og Ferd et godt økonomisk resultat.

VINDFANGER: Flytende havvind på en helt ny måte. Wind Catching Systems ser sin unike løsning som mindre kostnadskrevende og mer bærekraftig enn tradisjonelle vindturbiner. Ferd Impact Investing er deleier i oppstartsbedriften. Illustrasjon: Wind Catching Systems

Sosiale resultater

Ferd Sosiale Entreprenører ble opprettet i 2009, og fikk status som eget forretningsområde året etter. Formålet var å skape en fast ramme rundt engasjementet for organisasjoner og gründere som vil bruke forretningsmessige metoder til å nå målbare sosiale resultater på problemer som hverken samfunnet eller markedet har løst.

Porteføljen omfatter elleve entreprenører og tre fondsinvesteringer, fordelt på arbeidsområdene arbeidsinkludering, skolefrafall, nevromangfold og alderdommens utfordringer – mens 18 selskaper er på listen over sosiale entreprenører som er ute av porteføljen. De aller fleste står nå på egne ben, eller driver virksomheten videre i nye konstellasjoner.

SOSIAL ENTREPRENØR: Generasjon M hjelper ungdom inn i arbeidslivet, samtidig som selskapet bidrar til å redusere ensomhet og inaktivitet blant eldre. Foto: Sveinung Bråthen

I 2022 tok konsernsjef Morten Borge et nytt initiativ: Ferds Oslo-satsing, et løft for å gi støtte til unge i fire av byens mest undervurderte bydeler, administreres til daglig av Ferd Sosiale Entreprenører, men er et Ferd-prosjekt som kan trekke på kompetanse og ressurser i hele konsernet. Satsningen omfatter et bredt spekter av tiltak i samarbeid med en rekke organisasjoner og aktører, de fleste lokale.

Ytterligere en satsning med både sosial og økonomisk bunnlinje er NMI–Norsk mikrofinansinitiativ (fra 2023 Abler Nordic), et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører, lansert etter initiativ fra Johan H. Andresen i 2008. Selskapet investerer i og bygger opp institusjoner for finansiell inkludering av lavinntekthusholdninger i Afrika og Asia, og forvalter fem fond med en kommittert kapital på 3,4 milliarder kroner. Blant investorene er, i tillegg til Ferd, Norfund og det danske motstykket IFU, dessuten en rekke norske og danske finansinstitusjoner og fond.

FINANSIELL INKLUDERING: Abler Nordic investerer i og støtter institusjoner som gir fattige i utviklingsland tilgang til finansielle tjenester. Foto: Abler Nordic