ÅPNER OPP: Kringkastingshuset skal åpnes opp og invitere byen inn.

Forfatter: Ferd, ved Tone-Lise Vilje
Illustrasjon: KIMA Arkitektur

Sitatet fra Inge Hareide, daglig leder og partner i KIMA Arkitektur, kom dagen etter det ble offentliggjort at nettopp KIMAs forslag var valgt av en enstemmig evalueringskomité som det foretrukne forslaget etter parallelloppdraget om Kringkastingshuset. KIMA var ett av fire kontorer som var invitert til å bidra i oppdraget. De tre andre var Nordic, LPO Arkitekter og Mellbye Arkitektur.

Illustrasjon: Kima Arkitektur

Ved å invitere flere miljøer til å levere et honorert bidrag, får man belyst flere mulige måter å løse oppgaven på og får et bredere beslutningsgrunnlag for videre arbeid, sier prosjektleder for Kringkastingshuset, Kåre Hinna.  Løsningsforslagene ble evaluert av en komité basert på forhåndsdefinerte kriterier, utdyper han.

For å lykkes med et parallelloppdrag, er det viktig at kriteriene og premissene for de deltakende aktørene er på stell. Jorunn Grøntveit, direktør for næring og byutvikling i Ferd Eiendom og daglig leder i Marienlyst Utvikling sier at «kriteriene for dette oppdraget var basert på en tydelig visjon og et uttalt mål for prosjektet og ikke minst sterke vernehensyn og bærekraftskrav. For Kringkastingshuset ble parallelloppdraget gjennomført for å innhente løsningsforslag som kan benyttes i gjennomføringen av et skisseprosjekt. Når dette er ferdigstilt vil det bli lagt til grunn for innsendelse av et reguleringsforslag

Inge Hareide er svært fornøyd med arbeidet fra Ferd Eiendom sin side og ser frem til videre samarbeid.
– Det har vært et uvanlig godt grunnarbeid, og de har stilt høye krav både til seg selv og resultatet. Her ser vi virkelig noen som har hatt lyst til å stimulere til at en introvert bygning skal åpnes opp, både for lokalmiljøet og tilreisende, sier han.

Bilde av et moderne bygg, bestående av treverk og glassvegger.

HØYE BÆREKRAFTSAMBISJONER: Ferd Eiendom har høye bærekraftsambisjoner for utviklingen av Kringskastingshuset. Illustrasjon: KIMA Arkitektur.

Evalueringskomiteen, som besto av Camilla Krogh, Jorunn Grøntveit, Øyvind Svare Lorentzen og Kåre Hinna fra Ferd Eiendom, samt fagekspertene Geir Haaversen fra A-lab og Sissel Engblom fra Urbaniq, hadde følgende konklusjon om vinnerbidraget;
«For oppdragsgiver har det vært viktig med et prosjekt som svarer på visjon og mål og som viser respekt for verneverdiene i Kringkastingshuset og de tilstøtende uteområdene. Samtidig som bygningen gis nytt liv, og tilpasses de omkringliggende byrommene og den nye bebyggelsen. Evalueringskomiteen har kommet frem til at konseptet som samlet sett besvarer oppgaven best er forslaget til KIMA Arkitektur. Vi ønsker imidlertid å berømme alle de fire kontorene for å ha tatt fatt på oppgaven med en fin kombinasjon av ydmykhet og mot».

«Vi skal skape en ny bydel, binde Oslo sammen og ta vare på den kulturhistoriske arven etter NRK», sa konsernsjef Morten Borge da vinnerforslaget ble presentert for samarbeidspartnere, kollegaer og interessenter 23. august i år. Han uttrykte stor begeistring for planene og mente Kringkastingshuset blant annet kunne bli en av Norges råeste konsertscener. Dette gjenspeiler Ferd Eiendoms mål om at det skal etableres utadrettede funksjoner med variert innhold innen kultur, bevertning og handel på gateplan som skal invitere inn og skape tilhørighet for beboere i nærmiljøet og opplevelser for besøkende til området.

«Vi skal skape en samhandlingsarena for ulike kultur- og kunstmiljøer og gi dem et vindu mot Oslo, Norge og verden», sier administrerende direktør i Ferd Eiendom, Camilla Krogh. «Vår visjon er at Kringskastingshuset skal bevares og videreutvikles til Norges mest nyskapende kulturhub, og skal tilby overnatting, arbeidsplasser, møteplasser og opplevelser med husets ikoniske arkitektur og kvaliteter som rammeverk for unik kulturformidling», fortsetter Krogh.

Kringkastingshuset, eller «Det hvite hus» som det også kalles, ble påbegynt i 1938 og er tegnet av Nils Holter. Bygget ble satt opp i flere etapper, blant annet på grunn av 2. verdenskrig. I 1950 sto dagens bygg ferdig på Marienlyst. Kringkastingshuset har en sterk forankring både lokalt og nasjonalt hos folk flest. Nå skal bygget få nytt liv, nye funksjoner, åpnes opp for alle og være hjertet i utviklingen, og bevaringen, på Marienlyst. Ferd Eiendom ser frem til samarbeidet med KIMA og Jorunn Grøntveit sier «KIMA har vist gjennom en rekke prosjekter at de er ledende på bevaring og utvikling av kulturhistoriske bygg og at de har vist stor forståelse for hva Ferd Eiendom ønsker å oppnå på hele Marienlyst.»

Historien til Kringkastingshuset er altså ikke over. Den er bare inne i et nytt kapittel.

Om bygget

Bygget har i dag et samlet BTA på 41.500 m2.

Bygget er oppført på Byantikvarens «gule liste» som bevaringsverdig og det foreligger i tillegg et vedtak om delfredning av bygget basert på Kulturminneloven.

Ble startet oppført i 1938 og ferdigstilt 1950. Arkitekt var Nils Holter. Bygget har vært hjemmet til NRK siden ferdigstillelse.


Evalueringskriterier:

 • Hovedgrep for samspill mellom eksisterende bygg og bygningsmasse, inklusive bygningsvern
 • Møte mellom bygg og byrom og løsning av program mtp utrettede funksjoner
 • Arkitektur og kvalitet, herunder byggets identitet, egenart og attraksjonskraft, samt materialbruk
 • Utnyttelse og arealeffektivitet
 • Byggbarhet og økonomi
 • Funksjonalitet mtp logistikk, sambruk, mobilitet og adkomst
 • Miljø og bærekraft
 • Kommersiell attraktivitet for eier og leietakere
 • Utearealer
 • Fleksibilitet


Bevaringshensyn:

 • Fasadene på A-, B- og M- fløyene mot øst, syd og vest. I tillegg inngår endeveggene på T- fløya øst og vest. Fasadene mot indre gårdsrom er ikke fredet.
 • Store Studio; eksteriør og interiør.
 • Interiører i 1. etasje og del av mesanin etasje i A-fløyen.
 • Kringkastingssjefens kontor med forværelse i 4. etasje i A-fløy.
 • Møterom i 2. etasje i A-fløy og tilhørende trapp mellom dette rom og kringkastingssjefens kontor.
 • Studio 24 med kontrollrom i E-fløyen.
 • Trapperom i B-fløyen.
 • Utomhusområdet for KKH.


Prosessen:

 • Oppstartsmøte med arkitektene 16.02.2022
 • Individuelle befaringer 21.-22.02.2022
 • Individuelle midtveismøter 16.-17.03.2022
 • Innlevering av forslag 28.04.2022
 • Offentliggjøring av vinnerbidrag 23.08.2022