Bilde av Henriette Skretteberg i Ferd Sosiale Entreprenører

INNOVASJON: Henriette Skretteberg mener det er viktig å få til bred enighet om at innovative sosiale entreprenører er viktige laboratorier for velferdsstaten. Og at de ikke blir mindre viktige om de lykkes økonomisk.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Foto: Dag Knudsen.

– Gratulerer med spennende ny strategi for økt innovasjon og bedre tjenester innenfor arbeids- og velferdssektorene. Dette er et langt steg i riktig retning for både sosiale entreprenører og ideelle aktører – som må forholde seg til et NAV som er stort og krevende, men som samtidig ofte er nøkkelen for at de skal kunne lykkes!

Katinka Greve Leiner, direktør for Ferd Sosiale Entreprenører, var en entusiastisk deltaker i møtet der arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterte regjeringens nye strategi for økt innovasjon på arbeids- og velferdsfeltet. Presentasjonen fant sted 24. august i lokalene til gründerhuben MESH på Youngstorget i Oslo, og både Katinka Greve Leiner og NAV-direktør Hans Christian Holte var invitert til å kommentere regjeringens plan.

Verdifullt For NAV

– NAV er en organisasjon som gjennom årene har bygget opp mye kompetanse, kunnskap og selvtillit, men som også kan ha en tendens til å møte ivrige entreprenører og nye ideer med skepsis og lite åpenhet. Det kan gjøre det vanskelig for en liten aktør å få gehør, fortsatte Leiner. Hun la imidlertid til at hun har møtt mange NAV-ansatte rundt omkring i Norge som er sterkt motivert for å gjøre en god innsats for brukerne, men som opplever at de mangler riktig verktøy.

– Derfor mener jeg departementets innovasjonsstrategi vil være verdifull også for NAV, sa hun – en oppfatning som ble bekreftet av NAV-sjefen selv.

Enklere for innovative aktører

Statsråden understreket på sin side at målet med strategien er å gjøre det enklere for små aktører og aktører med nye ideer å få finansiert både inkluderingstjenester for arbeidsmarkedet og nye løsninger på sosiale problemer gjennom at NAV kjøper tjenestene.

– Det er viktig å kunne møte den enkeltes behov, og at NAV ikke bare tilbyr A4-løsninger. Derfor legger vi frem en strategi med konkrete tiltak, en strategi som markerer et taktskifte for arbeidet med sosialt entreprenørskap i Norge, understreket Røe Isaksen.

Han var også opptatt av at behovet for mangfold og et variert tilbud på arbeids- og velferdsfeltet gjør det nødvendig å åpne for samarbeid med flere ulike typer leverandører, sosiale entreprenører såvel som ideelle og kommersielle aktører. Han viste til mer bruk av innovative innkjøpsprosesser, økt kunnskap og kompetanse og utprøving av nye finansieringsmodeller for sosial innovasjon som virkemidler.

– Men en viktig forutsetning for mer innovative innkjøp er at vi måler resultatene for å se at målene faktisk blir nådd, understreket statsråden.

Gjennomslag for sosialt entreprenørskap

– Vi er svært positive til hvordan den nye strategien har tatt tak i behovet for å åpne for nye og innovative aktører, sier Henriette Skretteberg, utviklingssjef sosial impact i Ferd Sosiale entreprenører.

Hun viser til at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i stortingsmeldingen «En innovativ offentlig sektor» fra juni 2020 beskriver et presserende behov for økt innovasjon i det offentlige, mens stortingsmeldingen «Ingen utenfor», fremlagt i juni i år av Arbeids- og sosialdepartementet, tar opp problemene små aktører støter på i møte med det offentlige.

– Mange av de sosiale entreprenørene vi samarbeider med har erfart at det er mulig å selge inn nye teknologiske løsninger til NAV og kommunene, mens det er vesentlig tyngre å få til en konstruktiv samhandling på tjenestesiden, sier Skretteberg.

Kjenner ikke godt nok til mulighetene

Hun legger til at NAV og kommunene har en utfordring i det å videreutvikle, fornye og effektivisere velferdstjenestene raskt nok til å svare på de stadig mer presserende samfunnsutfordringene de er satt til å løse. Vi har verdens beste velferdssystem, men vi må også være verdens beste til å videreutvikle det.

– Det å være åpen mot omverdenen og nysgjerrig på nye ideer og aktører er en viktig del av oppskriften. De sosiale entreprenørene vi samarbeider med opplever imidlertid ofte at ansatte i både NAV og kommuner ikke kan nok om hvordan de kan inngå samarbeid i praksis. Det er behov for å øke kunnskap om alt fra regler for innkjøp av tjenester til de mer omfattende prosessene for innovative anskaffelser og innovasjonssamarbeid. Mange er engstelige for å gjøre noe galt, en engstelse som nok forsterkes av den politiske debatten om «velferdsprofitører». Resultatet er at de sosiale entreprenørene opplever etterspørsel etter gode løsninger, men at alt for få ender opp med konkrete avtaler og langsiktige oppdrag, sier hun.

Bilde av Torbjørn Røe Isaksen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterte regjeringens nye strategi for økt innovasjon på arbeids- og velferdsfeltet. Foto: Skjermfoto.

Bilde av Katinka Greve Leiner i Ferd Sosiale Entreprenører

Katinka Greve Leiner (bildet over) og NAV-direktør Hans Christian Holte (bildet under) var invitert til å kommentere da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterte regjeringens nye strategi for økt innovasjon på arbeids- og velferdsfeltet. Foto: Skjermfoto.

Bilde av NAV-direktør Hans Christian Holte som holder foredrag.

Har tro på embetsverket

Regjeringen har jobbet i mange år med å bygge kunnskap og kompetanse på dette feltet, og det er etter hvert mange som er interessert i sosialt entreprenørskap. Skretteberg føler seg trygg på at den nye regjeringen vil være interessert i å følge opp, og ser frem til å samarbeide med både politisk ledelse og embetsverk med å realisere strategien.

– Både embetsverk og NAV har økende kunnskap om hva sosiale aktører kan tilføre og er blitt mer åpne for nye løsninger. Mange kommuner er også positive, på tvers av politisk farge, sier hun.

Skretteberg kan også fortelle at Ferd Sosiale Entreprenører opplever positive signaler rundt små og innovative aktører fra alle politiske partier. Men sosiale entreprenører som gjør en god jobb forblir ikke nødvendigvis små, og de kan komme til å oppnå positive resultater på den økonomiske bunnlinjen i tillegg til den sosiale. Da kan det bli et problem om man ikke har en felles forståelse og enighet om ideell versus kommersiell virksomhet i sosialsektoren. Begreper som profitt, overskudd, gevinst og utbytte brukes om hverandre og på ulike måter på tvers av politikken. For å ha en god debatt og skape tydelige rammer trenger vi bedre og mer felles begrepsforståelse.

– Her mener jeg at er det viktig å få til bred enighet om at innovative sosiale entreprenører er et viktig laboratorium for velferdsstaten, og at de ikke blir mindre viktige om de også lykkes økonomisk, sier hun.

Debatt med ungdomspolitikere

Henriette Skretteberg ser det imidlertid fortsatt som nødvendig å forankre de sosiale entreprenørenes rolle gjennom mer kunnskap og debatt i de politiske miljøene. Som et bidrag til dette inviterte Ferd Sosiale Entreprenører representanter for ungdomsorganisasjonene i Rødt, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet til et møte med de sosiale entreprenørene Generasjon M, iMAL, Atlas Kompetanse og Gammel Nok under Arendalsuka 17. august i år. Møtet fortsatte med en debatt mellom politikerne under tittelen «Er sosiale entreprenører profitører eller innovatører?»

– Debatten ga et entydig inntrykk av at ungdomspolitikerne så behovet for nye ideer innenfor velferd og integrering i arbeidslivet, og at samtlige ønsket små og innovative aktører velkommen. Samtidig så vi at ungdomspolitikerne i hovedsak var på linje med moderpartiene når det gjaldt muligheten til å hente ut fortjeneste for entreprenører som oppnår gode resultater på både sosial og økonomisk bunnlinje, sier Henriette Skretteberg. Hun understreker at ungdomspartiene i større grad enn sine moderpartier uttrykker ønske om å lære mer om sosialt entreprenørskap, og flere strekker også ut en hånd for samarbeid på tvers av partigrenser. Dette mener hun lover svært godt for kommende generasjoner av både sosiale entreprenører og politikere.