Mari Huuhka Killingmo (t.v.), Espen Daae (Ferd) Unicus Holdings Lars Johansson-Kjellerød

EKSPANSJON: Mari Huuhka Killingmo (t.v.) og Espen Daae fra Ferd arbeider sammen med Unicus Holdings Lars Johansson-Kjellerød for å internasjonalisere virksomheten.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Foto: Sveinung Bråthen.

Specialisterren i Nederland og Unicus med avdelinger i Norge, Sverige og Finland har til felles at de tilbyr personer med asperger-diagnose og IT-kompetanse arbeid tilpasset deres spesielle talenter og behov. Aspergers er et syndrom i den lettere enden av autismespekteret, og de som har diagnosen utmerker seg ofte med sterk konsentrasjonsevne, detaljfokus, nøyaktighet, struktur, analytisk evne og systematisk tilnærming.

– Dette er egenskaper som kan være svært verdifulle i flere sammenhenger, og særlig innenfor IT. Bakgrunnen for at Unicus går inn på eiersiden i det nederlandske selskapet er at de deler en tydelig sosial ambisjon om å skape bedre muligheter for mennesker med Asperger. I tillegg har de spesialkompetanse på litt ulike områder som komplementerer hverandre, og sammen kan de betjene store kunder som etterspør tjenester i flere land, sier Espen Daae, investeringssjef sosiale investeringer i Ferd Sosiale Entreprenører.

Konkurransefortrinn

Daae legger til at de spesielle egenskapene hos konsulentene i de to selskapene er et viktig konkurransefortrinn. De tilfører kunder og samfunn tjenester av topp kvalitet innenfor behandling og analyse av komplekse datasett, funksjonell og teknisk test av IT-systemer, testautomatisering og kvalitetssikring i programvareutvikling – tjenester som få andre er i stand til å utføre like godt.

– Selskapene har imidlertid ulik faglig profil, selv om begge har tung kompetanse på IT-testautomatisering. Specialisterren har blant annet spesialkompetanse innenfor RPA – Robotic Prosess Automation – digitale verktøy for business-automatisering basert på software-roboter. Unicus arbeider på sin side mer med IT-tjenester på områder som data engineering og data science i energisektoren og med programvareutvikling, sier han – og understreker at det ligger et betydelig potensial i at de to selskapene samarbeider tett og utveksler kompetanse og arbeidsmetodikk.

Daae mener at både Unicus og Specialisterren ved å forene krefter vil kunne tilby flere konsulenter en trygg jobb gjennom å bli mer slagkraftige og konkurransedyktige partnere for kundene, blant dem mange av de største og mest avanserte aktørene innenfor områder som bank og finans, forsikring, kraftforsyning og industri, og i flere tilfeller multinasjonale konserner.

– Til sammen har de to selskapene 120 ansatte med Asperger, og det er lagt ambisiøse planer for videre vekst. Samarbeidet vil kunne gi en positiv utvikling på både den sosiale og den økonomiske bunnlinjen for begge, sier han.

Sjoerd van der Maden og Hein Masseling

SPECIALISTERREN: Sjoerd van der Maden (t.v.) er Managing Director og grunnlegger, Hein Masseling Operational Director i Unicus’ nye partner i Nederland. Foto: Specialisterren

Ny etappe på reisen

Rent praktisk ble Unicus’ investering ordnet gjennom at selskapet overtok en aksjepost tilhørende den nederlandske DOEN-stiftelsen, som ble etablert for å omsette overskuddet fra det nasjonale postnummerlotteriet i støtte til allmennyttige og sosiale formål og prosjekter, deriblant utvalgte sosiale entreprenører. I tillegg kom en mindre post fra Specialisterren-gründer Sjoerd van der Maaden, som bringer Unicus’ eierandel opp i 28,36 prosent.

– For Unicus representerer denne satsningen en viktig fase i selskapets internasjonalisering. Og den er dermed også en ny og viktig etappe i en begivenhetsrik reise som startet da Lars Johansson-Kjellerød etablerte Unicus høsten 2009, sier Espen Daae.

Gjøre noe annet i livet

Forhistorien var at Johansson-Kjellerød etter ti år som aksjemegler hadde sluttet i jobben, og så dette som en god anledning til å gjøre noe helt annet her i livet. Han hadde lenge undret seg over at man lar være å dra nytte av det unike talentet mange med Asperger har. Han så at det er et tap for både samfunnet og de enkeltmenneskene det gjelder at mellom 70 og 90 prosent av alle med Aspergers syndrom og andre diagnoser innenfor den lette delen av autismespekteret sto utenfor arbeidslivet. Det ønsket han å gjøre noe med.

Aspergers syndrom regnes som en nevropsykologisk utviklingsforstyrrelse, og påvirker ofte kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. Med litt tilrettelegging av arbeidsmiljøet slik at det gir stabilitet i hverdagen, gode muligheter til konsentrasjon og minst mulig stress, kan imidlertid de positive egenskapene hos de som har diagnosen blomstre. Derfor startet Lars Johansson-Kjellerød Unicus, i første omgang med fire konsulenter med Aspergers syndrom og en avtale med Telenor om et tidsbegrenset prøveprosjekt med operativ IT-testing.

Inn i Ferds portefølje

Det viste seg fort at resultatene i prøveprosjektet var overbevisende, og samarbeidet med Telenor ble videreført på kommersiell basis. Johansson-Kjellerød hadde på sin side tatt kontakt med Ferd Sosiale Entreprenører som tilførte Unicus 1,2 millioner kroner over tre år i form av tilskudd, og dessuten tilgang til kompetanse, nettverk og menneskelige ressurser i Ferds organisasjon. Ikke minst bidro det å bli inkludert i Ferds portefølje til å styrke tillit, anerkjennelse og synlighet.

– Ferd Sosiale Entreprenører kunne ganske fort fastslå at resultatene på den sosiale bunnlinjen var overbevisende – med høy trivsel og arbeidstilfredshet hos det jevnt voksende antallet konsulenter. Da den første treårsperioden utløp hadde Unicus 20 konsulenter i arbeid, og i tillegg en sunn lønnsomhet, forteller Espen Daae.

Videre ekspansjon

Selv om Unicus ikke lenger trengte økonomiske bidrag fortsatte Ferd Sosiale Entreprenører samarbeidet med Unicus gjennom en alumniavtale frem til 2015.

– Da hadde Unicus nådd en posisjon i Oslo-området som tilsa geografisk ekspansjon for å kunne tilby flere konsulenter gode og sikre arbeidsplasser. Valget falt på Stavanger – og på Stockholm i 2018, som et første skritt i retning av internasjonalisering av Unicus’ konsept, forteller Daae.

Han legger til at Johansson-Kjellerød inviterte Ferd Sosiale Entreprenører inn på eiersiden i Unicus for å sikre tilstrekkelige ressurser til den internasjonale skaleringen av Unicus. Denne investeringen representerte en milepæl ved at det var første gang Ferd Sosiale Entreprenører ble direkte aksjeeier i en sosial virksomhet av denne typen. Ferd kjøpte seg ytterligere opp i 2020, og er nå hovedaksjonær. Lars Johansson-Kjellerød fortsetter sin aktive rolle som CEO i Unicus Holding, og som minoritetsaksjonær og styremedlem.

– Det tette samarbeidet mellom Unicus og Ferd startet altså med et tilskuddsbasert pilotprosjekt i 2009, og har nå tatt oss til en internasjonal investering midt i en pågående pandemi. Denne transaksjonen illustrerer tydelig modningen og profesjonaliseringen vi ser innenfor feltet sosialt entreprenørskap, sier Espen Daae.

Han legger også vekt på at det nå blir stadig flere selskaper som klarer å levere tydelige sosial effekt samtidig som de har en bærekraftig selskapsøkonomi, og dermed lykkes med S’en i ESG – for Environment, Social, Governance, eller miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse på norsk.– Vi forventer en økende investorinteresse for denne typen selskaper fremover, avslutter Espen Daae.