Metizoft skip. Foto: Mostafa Meraji/Wikimedia Commons

MILJØKRAV: FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO vedtok nylig at skipsfartens andel på tre prosent av verdens utslipp av klimagass skal reduseres til null innen 2050. Dette åpner nye muligheter for et selskap som Metizoft.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Mostafa Meraji/Wikimedia Commons

 

Da Metizoft startet i 2006, var det få som snakket om bærekraft i shipping. I dag er situasjonen en helt annen. Nye krav, regler og kontrollregimer har sett dagens lys, noen i regi av IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, andre innført av EU. I tillegg har samfunnet større forventninger om ansvarlig drift, mens næringen har satt seg egne mål. I dag sørger programvare og konsulenttjenester fra Metizoft for at skip på alle hav møter krav til bærekraftig og ansvarlig drift.

Tre prosent av verdens utslipp

– Vi er imponert over hvor gode Metizoft har vært til å se potensialet for nye bærekraftsløsninger i den maritime industrien, og til å utvikle løsningene på en måte som er blitt godt mottatt av kundene. Det har gitt rask vekst, og ikke minst viktige bidrag til en mer bærekraftig maritim industri, sier Erik Bjørstad, direktør for Ferd Impact Investing.

Han legger til at Metizoft i dag har et unikt utgangspunkt for videre ekspansjon i et voksende globalt marked. Blant annet vedtok IMO nylig at internasjonal skipsfarts andel på tre prosent av verdens utslipp av klimagass skal reduseres til null innen 2050. Dette åpner nye muligheter for et selskap som Metizoft – som i sommer hentet inn mer kapital fra Ferd og andre investorer for å forsterke produktutvikling og markedsføring.

Metizoft gruppebilde

NYE INVESTORER: Metizofts grunnlegger og daglige leder Gry Cecilie Sydhagen flankert til venstre av Codruța Gamulea Berg og Eirik Dahle fra Dovetail, og til høyre Lene Elizabeth Hodge og Joe Eliston fra Nysnø. Foto: Dovetail

Solide medinvestorer

Erik Bjørstad understreker at når Ferd Impact Investing gjør investeringer direkte i selskaper, skjer dette normalt i partnerskap med andre investorer – og forretningsområdet opptrer normalt ikke som ledende investor. I tilfellet Metizoft er det Dovetail som har denne rollen – et investeringsselskap som utøver aktivt eierskap i lovende teknologibedrifter, og opererer i tett samarbeid med sin hovedeier, tech- og designselskapet Bakken & Bæck.

– Dovetail forvalter investeringene i Metizoft fra Ferd Impact Investing og Skeie Teknologi, eid av Bjarne Skeie i Kristiansand. Og parallelt med Dovetail går også statseide Nysnø klimainvesteringer inn som investor, forteller Bjørstad. Han legger til at av totalt 160 millioner kroner investert står Ferd Impact Investing for ca. 40 millioner.

Miljøengasjert gründer

Metizoft ble etablert i Fosnavåg i Herøy kommune av Gry Cecilie Sydhagen, en miljøengasjert gründer som tidlig så mulighetene i økte miljøkrav i maritim industri, og hvordan disse kunne utnyttes med innovative metoder. Siden er selskapet under hennes ledelse bygget stein for stein, og er i dag en internasjonal kunnskapsbedrift med rundt 60 medarbeidere, omsetning på i overkant av 70 millioner, 300 kunder og leveranser til over 3500 skip. Hovedkontoret er fortsatt i Fosnavåg, men selskapet har også salgskontorer i Singapore, Shanghai og Hongkong.

Gry Cecilie Sydhagen fortsetter som daglig leder og største eier, og sentrale medarbeidere forblir også på eiersiden sammen med de nye investorene.

Markedsledende på ihm

Første produkt fra Metizoft var det som i dag er utviklet til markedets ledende IHM-system – for Inventory of Hazardous Materials.

Av hensyn til sikkerheten for mannskap, passasjerer, natur og omgivelser er det nødvendig å ha en lett tilgjengelig og oppdatert oversikt over farlige materialer i et skip, som asbest, kvikksølv, blybasert maling og andre skadelige eller forurensende materialer som brukes eller har vært brukt i skip. Ikke minst er dette viktig når skip skal skrotes og materialene resirkuleres. IMO vedtok derfor allerede i 2009 krav om IHM ved opphugging av skip, den såkalte Hongkong-konvensjonen. Det tok imidlertid lang tid før et tilstrekkelig antall medlemsland hadde sluttet seg til, det skjedde først i juni i år, etter at også Bangladesh og Liberia ratifiserte.

Bredt spekter av verktøy

Erik Bjørstad forteller at IHM fortsatt er Metizofts hovedprodukt når det gjelder inntjening og kundebase, og blir enda mer etterspurt når Hongkong-konvensjonen får full effekt. I tillegg har Metizoft også utviklet et avansert system for håndtering av kjemikalier, og nye løsninger for ESG-rapportering (miljø, sosiale og forretningsetiske forhold) og livsløpsanalyser (LCA – Life Cycle Assessment) for skip.

– Med dette spekteret av integrerte løsninger er Metizoft i en unik posisjon til å bistå kundene i å møte økte krav til åpenhet og helhetlig miljøstrategi, og til å treffe riktige avgjørelser i spørsmål som berører virksomhetens bærekraft, sier Bjørstad. Han understreker at det globale potensialet for denne typen løsninger er stort, og at kapitaltilførselen fra Ferd og øvrige investorer nå bidrar til gir Metizoft en solid basis for å utnytte mulighetene.