SATSING FOR OSLO ØST: Henriette Skretteberg (til venstre), Morten Borge og Sabha Qureshi-Holen er sterkt engasjert i Ferds prosjekt for å bidra til mer skolemotivasjon, meningsfull fritid og flere jobbmuligheter.

Tekst: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

Det er et velkjent faktum at Oslo er en delt by – med store forskjeller i levevilkår mellom bydeler i øst og vest. Slik har det vært lenge. Og forskjellene øker, til tross for uttalt bekymringer fra byens politikere, og mange tiltak som er ment å bøte på utviklingen.

– Vi må se i øynene at Oslos utfordringer er så store at både offentlige og private aktører må bidra. Derfor har Ferd tatt initiativ til å samle alle gode krefter om å bedre oppvekstsvilkår og muligheter for unge i Oslos mest undervurderte og levekårsutsatte områder. Målet er å bidra til mer skolemotivasjon, meningsfull fritid og flere jobbmuligheter i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand, forteller Morten Borge, Ferds konsernsjef.

Personlig engasjement

Morten Borges engasjement har rot i egne erfaringer fra en oppvekst med sin mor på Ellingsrud i bydelen Alna.

– For min del var dette en oppvekst som var trygg, god og inkluderende i et utpreget flerkulturelt miljø. Men, så ble vi eldre og opplevde at øst var annerledes enn vest. Forskjellene var større, og mulighetene færre. Hellerud skole, der jeg gikk, ble kalt «ghettoskolen» på nasjonal TV. Det ble oss mot dem, vi mot verden, og konfliktene økte i takt med forskjellene og håpløsheten, forteller han.

Borge opplevde at noen av hans mest talentfulle jevnaldrende valgte vekk høyere utdannelse fordi behovet for penger her og nå var for stort. I dag, mer enn 20 år etter at han flyttet fra Groruddalen for å studere, ser han at forskjellene i Oslo er blitt enda større.

– Ulikheter, spesielt i inntekt og utdannelse, men også når det gjelder fysisk og psykisk helse og tillit til institusjoner og myndigheter, deler og splitter byen vår, sier han. Nå engasjerer Borge seg aktivt i styringsgruppen for Ferds nye Oslo-satsing, der han sammen med Katinka Greve Leiner, direktør for Ferd Sosiale Entreprenører, skal ha et overordnet ansvar for prosjektet.

Tapte talenter

Den daglige ledelsen av arbeidet i Oslo-satsingen er det imidlertid Henriette Skretteberg, utviklingssjef for sosiale investeringer i Ferd Sosiale Entreprenører, som står for.

– Vi er smertelig klar over at det er sammenheng mellom levekår og unges faktiske og opplevde muligheter i livet, og at de økende forskjellene bidrar til at talent, ressurser og ideer går tapt. Det er selvfølgelig først og fremst trist for den enkelte som rammes – men det innebærer også betydelige tap for både Oslo og Norge som helhet – og for den saks skyld for Ferd, som går glipp av mennesker som kunne vært dyktige og verdifulle medarbeidere, sier hun.

TAPT TALENT: Andelen husholdninger med lav utdannelse er fire ganger høyere i Stovner enn i Vestre Aker, forteller Sabha Qureshi-Holen (til venstre). – Og vi er smertelig klar over at de store forskjellene bidrar til at talent, ressurser og ideer går tapt, sier Henriette Skretteberg. Morten Borge opplevde selv at noen av hans mest talentfulle jevnaldrende valgte vekk høyere utdannelse fordi behovet for penger her og nå var for stort. Foto: Sveinung Bråthen

Samle ressursene, øke innsatsen

Skretteberg forteller at den praktiske håndteringen av Oslo-satsingen ligger i forretningsområdet Ferd Sosiale Entreprenører, men hun understreker at satsingen er et Ferd-prosjekt som skal trekke på kompetanse og ressurser i hele konsernet.

– Arbeidsformen blir dessuten annerledes enn i Ferd Sosiale Entreprenører, der vi investerer i innovative virksomheter som vil oppnå resultater på både en sosial og en økonomisk bunnlinje. I Oslo-satsingen retter oss mot et langt videre spekter av samarbeidspartnere. Og vi skal først og fremst støtte og styrke aktører som allerede skaper viktige positive endringer for målgruppene, slik at de når ut til flere, forteller Skretteberg.

– For det er ikke vi i Ferd som skal komme og fortelle lokalmiljøene hvordan problemene skal løses. Vi vil investere tid og penger i det å samle og engasjere, og skape et samarbeid som løfter de kloke løsningene. Vi kan sikre satsingen administrative og koordinerende ressurser, og også bidra økonomisk til eksisterende aktører med god sosial effekt.

Målet er at vi blir mange aktører som samles om dette og kan utvikle og finansiere nye løsninger sammen. Satsingen skal jobbe aktivt med å måle og styre etter de sosiale resultatene – det er avgjørende at vi vet om det som gjøres faktisk virker, legger hun til.

Godt posisjonert

Henriette Skretteberg mener at Ferd har gode forutsetninger for å bidra til å bryte de negative spiralene som preger byens mest levekårsutsatte områder.

– Ferd har en solid bakgrunn fra forretningsutvikling, langsiktig aktivt eierskap, og investeringer i en rekke sektorer. I tillegg har vi en omfattende erfaring fra finansiering og støtte til nye løsninger for sosiale utfordringer – med sosialt entreprenørskap, impact-investeringer og effektkontrakter mellom offentlige, ideelle og kommersielle interesser. Dette er en bakgrunn jeg tror kan komme til nytte i samarbeidet med de andre aktørene som blir med på satsingen, sier hun.

Knyttet til byen

Henriette Skretteberg legger også vekt på at Ferds engasjement for byen er godt forankret hos ledelse, eiere og medarbeidere.

– Det gjør at vi med troverdighet kan ta initiativ til et felles løft for de mest utsatte områdene i Oslo, sier hun, og viser til at Oslo-satsingen må sees i lys av Ferds historiske, personlige og forretningsmessige tilknytning til byen.

– Konsernet er en direkte videreføring av et selskap som har vært aktivt i Christianias/Oslos næringsliv siden 1778, med eierfamilien som både selskapets drivkraft og Oslo-boere siden 1849. Ferd har hovedkontor i Oslo, mange av våre virksomheter, datterselskaper og investeringer er lokalisert her – og ikke minst er Ferd Eiendom en av byens boligbyggere og utviklere av næringsbygg, blant annet med ansvar for byutviklingsprosjekter som Marienlyst og Trekanttomta ved Aker Brygge, sier Skretteberg. Som i likhet med mange andre av Ferds medarbeidere selv er født og bor i Oslo – med personlige erfaringer med noen av byens utfordringer og muligheter fra oppveksten på Mortensrud i Søndre Nordstrand.

Spisset nedslagsfelt

Hun understreker at Oslo-satsingen ved å spisse det geografiske nedslagsfeltet til de fire bydelene med størst levekårsutfordringer, kan jobbe svært målrettet der det er størst potensial for resultater.

– Vi håper å kunne kompensere for noen av de dårlige forutsetningene og styrke de gode, sier hun, og legger til at hun også ser for seg at Oslo-satsingen kan være en konstruktiv samarbeidspartner for områdesatsingene Oslo kommune og staten gjennomfører i deler av byen.

– Kanskje kan det være mulig å få til enda mer hvis vi som ikke jobber i det offentlige også organiserer oss og målretter innsatsen, sier hun.

Fire bydeler, tre innsatsområder

– Operativt er Ferds Oslo-satsing delt i de tre innsatsområdene Frafall, Fritid og Arbeid. Her skal vi bidra til at mange flere får støtte til henholdsvis å fullføre videregående skole, til å gjennomføre relevante og stimulerende fritidsaktiviteter, og til at de oppnår en varig relasjon til arbeidslivet, sier Sabha Qureshi-Holen. Hun er tilknyttet Oslo-satsingen som prosjektleder for innsatsområdet Frafall, og vil i nær fremtid få følge av team som også skal arbeide med de to andre innsatsområdene.

– Det er en rekke faktorer vi vet spiller inn på frafall i videregående skole. Gir nærmiljøet en elev trygghet og tilhørighet, eller er det preget av dårlig økonomi, lav utdanning og psykisk og fysisk uhelse? Familiens sosioøkonomiske bakgrunn og muligheter til å gi faglig støtte i form av hjelp med lekser og veiledning for valg for fremtiden har også stor betydning, sier hun – og viser til at andelen husholdninger med lav utdannelse er fire ganger høyere i Stovner enn i Vestre Aker, ifølge Oslo kommunes egne tall.

– Mange som vokser opp i levekårsutsatte områder kan også oppleve at de ikke får den støtten de trenger fra sine nærmeste i skole og fritidssammenheng. De opplever kanskje også at dårlig økonomi og manglende muligheter for utfoldelse står i veien for motivasjon og fremtidstro, uansett evner – mens trangboddhet kombinert med for få møteplasser i nærmiljøet kan bidra til dårlige valg og risiko for kriminalitet og utenforskap, sier hun.

Bilde av Sabha Qureshi-Holen

FRAFALL, FRITID, ARBEID: Også muligheter for en aktiv og meningsfylt fritid er svært viktig for å hindre både frafall og utenforskap, sier Sabha Qureshi-Holen. Foto: Sveinung Bråthen.

Godt i gang

Qureshi-Holen forteller at Oslo-satsingen allerede er godt i gang med støtte til ni prosjekter – disse er presentert nedenfor – og at Ferd arbeider for fullt med å knytte til seg ytterligere samarbeidspartnere.

– Fire av prosjektene som er i gang er innenfor innsatsområdet Frafall, og arbeider med oppgaver som er direkte relevante for skolehverdag og motivasjon, sier hun, men legger til at muligheter for en aktiv og meningsfylt fritid også er svært viktig for å hindre både frafall og utenforskap.

– Også her er imidlertid mulighetene svært ulike mellom bydelene. I Oslo vest kan man for eksempel finne sportsanlegg og fasiliteter man bare kan drømme om i de områdene som omfattes av Ferds Oslo-satsing, og den økonomiske muligheten til å skaffe seg utstyr og betale for aktiviteter er ikke mindre ujevnt fordelt. Derfor er det svært positivt at innsatsområde Fritid allerede har på plass fem aktører som spenner fra idrettslag og sjakklubb for unge til utlån av bra sportsutstyr. Men vi trenger mange flere, sier Sabha Qureshi-Holen.

Ni organisasjoner er allerede med

Ferds Oslo-satsing er godt i gang – ni samarbeidsavtaler er allerede undertegnet, og forhandlinger med ytterligere organisasjoner er i gang. Men det er plass til flere!

Tilgang på sportsutstyr for alle

BUA

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket. Mål i Oslo-satsingen:

 • Etablere seks nye BUA-satellitter i de fire bydelene de neste tre årene
 • Skape deltidsarbeid for unge som holder utlånsordningen i gang
 • Samarbeide med Brav (Swix, Ulvang mfl.) som ny nasjonal bærekraftspartner for BUA

Naturbasert Livsmestring

Trygg av Natur

Trygg av Natur benytter naturen som en arena for å jobbe med hverdagen. Naturskolen har vært deres hovedprosjekt. Mål i Oslo-satsingen:

 • Gjennomføre naturskole for elever som står i fare for å ikke å gjennomføre videregående opplæring
 • Tilby etterutdannelse i naturbasert livsmestring for ansatte i skole, oppvekstsektor og helsevesen

Talentsenter for elever med stort læringspotensial

Talentsenter i realfag

Talenter i realfag vil gi elever med stort læringspotensial muligheten til å gå i dybden og få større faglige utfordringer for å unngå at de mister motivasjon og faller fra i utdanningsløpet. Mål i Oslo-satsingen:

 • Etablere flere noder på videregående skoler i de utvalgte bydelene, og dermed øke antall elevplasser på tilbudet
 • Vurdere bidrag for bredere implementering av metodikk, og tilbud i samarbeid med Utdanningsetaten

Grasrotsatsing på barnefotball

Grorud IL

GRASROTSATSING PÅ BARNEFOTBALL

Grorud ILs grasrottrening er et tilbud rettet mot barnefotballen hos samarbeidsklubber i Groruddalen. Prosjektet skal inkludere flere spillere og heve kvaliteten på spillerutviklingen. Mål i Oslo-satsingen:

 • Heve kvaliteten på fotballtreningen rettet mot kroppsbeherskelse, ballkontroll og samhandling for flest mulig barn under 10 år i hele Groruddalen
 • Inspirere og motivere flere foresatte og andre frivillige til å bidra på treningsfeltet og i andre roller rundt barnefotballen
 • Knytte sterkere bånd mellom Grorud IL og samarbeidsklubbene i bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner

Tilskudd til utstyr og treningsavgift

Zuccarellostiftelsen

Zuccarellostiftelsen jobber for å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at flere får delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av bakgrunn, kjønn, bosted og økonomi. Mål i Oslo-satsingen:

 • Gi direkte tilskudd til utstyr og treningsavgifter
 • Gi økonomisk bidrag til Joshua King Akademi, som stiftelsen skal overta driften av

Innovativ innbyggerstøtte

Norge Unlimited

Norge Unlimited støtter kommuner og bydeler i hvordan de kan legge til rette for at lokale ildsjeler kan bidra til å løse samfunnsutfordringer i sitt nærmiljø. Organisasjonen startet på Tøyen i 2015, og nå finner du også nabolagsinkubatorer både på Storhaug i Stavanger og i Søndre Nordstrand i Oslo. Nabolagsinkubatoren er et sted hvor ildsjeler kan komme for å utvikle ideelle sosiale virksomheter, og bidra til å skape positive endringer med lokal effekt. Mål i Oslo-satsingen:

 • Støtte etablering av flere nabolagsinkubatorer i Groruddalen
 • Vurdere bidrag for bredere implementering av metodikk og tilbud i samarbeid med bydelene

Forebhygging av utenforskap

Atlas Kompetanse

FOREBYGGING AV UTENFORSKAP

Atlas Kompetase er en ideell bedrift med formål å forebygge utenforskap blant barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Bedriften tilbyr kultursensitiv veiledning og kurs til kommunens barnevern- og flyktningetjenester, skoler og barnehager, og bidrar til å styrke samarbeid mellom skole/lærer og hjem. Mål i Oslo-satsingen:

 • Gjennomføre flere enkeltkurs på skoler for å fremheve flerkulturelle temaer
 • Jobbe med å tilrettelegge mer langvarig samarbeid med skoler

Samhandling med digitalt læringsverktøy

Kreasjon

SAMHANDLING MED DIGITALT LÆRINGSVERKTØY

Kreasjon er et selskap opprettet av pedagoger, og leverer digitalt læringsverktøy og e-læring. Formålet er å øke barn og unges kompetanse på det digitale feltet, og bidra til at de i større grad er produsenter enn konsumenter av digitale medier. Selskapet bistår også skoler og lærere. Mål i Oslo-satsingen:

 • Tilby spillbasert læring gjennom e-sport og læringslab for elever på femte til tiende trinn
 • Bidra til en mer inkluderende læring for elever som ikke «passer inn» i den ordinære skolestrukturen, og øke deres motivasjon for læring ved bruk av digitalt læringsverktøy

Dyrk frem sjakkinteresse hos barn og unge

Dragulf

DYRKE FREM SJAKKINTERESSE HOS BARN OG UNGE

Dragulf er en sjakklubb for barn og ungdom i Oslo og Akershus. Klubben har base i Norges Toppidrettsgymnas med en integrert sjakklinje ledet at Simen Agdestein. Satsingsområdene er talentutvikling, rekruttering av jenter til sjakklubbene, og breddesatsing med sjakk som lavterskeltilbud for flere barn og unge. Mål i Oslo-satsingen:

 • Opprette flere sjakkfilialer i Groruddalen, lokalisert på̊ utvalgte skoler
 • Breddesatsing; tilby sjakk som lavterskel for flere barn og unge

Vil du eller din bedrift være med oss? Send en e-post til oslo@ferd.no

Vil du holdes informert om utviklingen av satsingen? Meld deg på nyhetsbrev