Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Grønn energi: Illustrasjonen viser en av de tre omformerplattformene Aibel skal levere til havvin parken på Doggerbank. I dag har Aibel en sterk posisjon innenfor havvind i Nord-Europa, med halvparten av ordrereserven knyttet til det grønne skiftet.
Illustrasjon: Aibel

Aibel har gjennom årene bygget seg opp som en av de virkelig tunge aktørene i den norske olje-og gassnæringen. Selskapet har hatt store leveranser til en rekke feltutbygginger i Nordsjøen, ikke minst til gigantiske Johan Sverdrup, der Aibel nå er i sluttfasen med bygging og installasjon av den siste plattformen til feltet.

Aibel er imidlertid også et selskap som er kommet langt i omstilling for det grønne skiftet. Og det dreier seg om omstilling med håndfast innhold i form av leverte milliardprosjekter, opparbeidet industriell erfaring og en rikholdig portefølje av nye grønne oppdrag.

Tidlig med havvind

I dag er det mange som snakker om at perioden med de store olje- og gassutbyggingene går mot slutten. Men Aibels styre og ledelse tok en beslutning om å satse på havvind allerede i 2009, rett i etterkant av finanskrisen. Året etter gjorde selskapet sine første investeringer i utvikling av havvindkompetanse, basert på solid erfaring fra olje- og gassinstallasjoner i noen av verdens mest ugjestmilde havområder. Og i 2012 kunne Aibel så undertegne en multimilliardkontrakt for design og bygging av omformerplattformen DolWin beta – som har en nøkkelfunksjon i de store havvindparkene nord for Helgoland i tysk sektor av Nordsjøen. Prosjektet ble forøvrig utviklet i samarbeid med svensk-sveitsiske ABB, som sto for kablene og omformerstasjonene, og som også i flere senere prosjekter har vært en viktig partner.

Erik Theodor Jakobsen og Kristian Eikre

Aibel-teamet: Erik Theodor Jakobsen (til venstre) og Kristian Eikre følger opp Ferd Capitals eierskap i Aibel, inkludert prosessen frem mot en eventuell børsnotering. Foto: Sveinung Bråthen.

50 prosent fornybart

– Aibel posisjonerte seg med andre ord innenfor havvind før det var åpenbart at det var her potensialet ville være i fremtiden. Det har betalt seg: I dag er 50 prosent av Aibels ordrereserve på rundt 12 milliarder kroner knyttet til det grønne skiftet, og selskapet er en av Europas ledende aktører på havvind, forteller Kristian Eikre, Investment Professional og Co-Head i Ferd Capital. Der har han sammen med kollega Erik Theodor Jakobsen ansvaret for forretningsområdets oppfølgning av eierskapet, inkludert prosessen frem mot en eventuell børsnotering.

Eikre forteller at Aibel nå kan vise til kontrakter for ytterligere en omformerplattform til DolWin, og tre til den store havvindutbyggingen på Doggerbank – dessuten oppdrag innenfor elektrifiseringen av norsk sokkel, og viktige leveranser til Hywind Scotland, Equinors pionerprosjekt for flytende havvind.

– Og det er ingen tvil om at det er Aibels videreutvikling av posisjonen som en av de fremste leverandørene av offshoreplattformer med ny kompetanse innenfor havvind som ligger til grunn for suksessen på dette området, supplerer Erik Theodor Jakobsen.

Han legger til at selskapet også er engasjert i designfasen innen akvakultur, ser på prosessanlegg for produksjon av hydrogen i samarbeid med Nel, og anlegg for CO₂-fangst.

– De bygger ulike ben å stå på for fremtiden, sier han.

Ferd fortsatt stor eier

Kristian Eikre understreker at en børsnotering fra Ferds side ikke dreier seg om et salg av Aibel.

– Vi ønsker å fortsatt være en betydningsfull og langsiktig eier, men ser at en børsnotering gir Aibels dyktige ledelse en større grad av handlefrihet til å akselerere arbeidet med fornybar energi.

Og ikke minst vil børsnotering åpne helt nye muligheter til å hente inn kapital. Det er viktig, for de internasjonale prosjektene Aibel konkurrerer om er svært kapitalkrevende og forutsetter tilgang til store finansielle ressurser, sier han.

Globalt potensial

Men det internasjonale havvindmarkedet har til gjengjeld et stort potensial. Innenfor EU er det i dag utviklet 25 gigawatt havvind, og unionen planlegger for 300 gigawatt innen 2050. I globalt perspektiv har Det internasjonale energibyrået IEA i en fersk rapport som har fått stor oppmerksomhet beregnet at den årlige utbyggingen av vindkraft må skaleres opp til 390 gigawatt i 2030, fire ganger rekordnivået fra 2020. Dette er nødvendig for at verden skal være i rute til å nå målet om netto null utslipp i 2050 . Et mål som forøvrig ikke må forveksles med null bruk av fossil energi, som vil være en mindre, men fortsatt nødvendig del av energikabalen også videre fremover.

– Med en så massiv utbygging av vindkraft vil mye måtte bygges i form av havvind. Her har Aibel allerede tatt en sterk posisjon i Nord-Europa. Så utgangspunktet er godt, men selskapet trenger økt kraft for å utnytte muligheten til fulle, sier Jakobsen.

Grønt og vedlikehold

Han understreker at Aibel også vil ivareta posisjonen som en av Norges største aktører innenfor vedlikehold og modifikasjoner for olje- og gassektoren.

– Aibel står i dag for omtrent en tredjedel av alt vedlikehold på norsk sokkel. Og dette er en virksomhet som vil fortsette over lang tid. For eksempel regner Equinor, operatør for Johan Sverdrup, med at feltet vil ha en levetid på minst femti år, sier han – og legger til at det fremdeles trengs store investeringer i eksisterende felt for å opprettholde produksjonen.

– Ellers er det jo interessant å merke seg hva IEA skriver i den nevnte rapporten: Fremtidens økende energibehov må dekkes med fornybare energikilder – mens den fossile energien verden fortsatt vil være avhengig av kan og må komme fra eksisterende felt. Det betyr at behovet for vedlikehold, modifikasjoner og videreutvikling ikke blir borte, sier Jakobsen.

– Med andre ord: Fremtiden ligger innenfor nettopp de to områdene der Aibel står sterkest, fastslår Kristian Eikre.

Flytende havvind: Aibel har hatt viktige leveranser til Equinors pionerprosjekt Hywind Scotland. Illustrasjon: Equinor

Godt mottatt

Jakobsen kan ellers fortelle at Aibels ledelse er tilhengere av børsnoteringen, som også er blitt godt mottatt av medarbeiderne.

– Samtidig er det mange som er glad for at Ferd blir med videre som en stor eier. Vi har vist vilje til å stille opp for selskapet, forøvrig sammen med våre to medeiere etter at de kom inn i bildet, sier han.

Hvor stor andel Ferd beholder er foreløpig ikke bestemt. Det vil bli hentet inn ny kapital ved børsnoteringen, men om de nåværende eierne vil selge seg ned, og eventuelt i hvilken grad, er ikke avklart.

– Vi er på et tidlig stadium i prosessen. ABG Sundal Collier er engasjert som rådgiver, og det arbeides også med å hente inn ytterligere ekspertise på rådgivningssiden, sier Jakobsen.

Han legger til at tidsaspektet heller ikke er bestemt, og at den blant annet vil være avhengig av eksterne forhold.

– Men vi snakker om kvartaler, ikke om år, avslutter han.


14 år med Aibel

«Det største oppkjøp noen sinne i regi av et norskbasert investeringsfond: I juni ble oljeserviceselskapet Aibel ‘kjøpt hjem’…» Slik ble Ferds inntreden på eiersiden i Aibel presentert i Ferdmagasinets høstnummer i 2007.

«Aibel var i utgangspunktet et norsk selskap med røtter i tradisjonsrike bedrifter som Umoe og Elektrisk Bureau – men ble som en del av ABB Offshore solgt til utenlandske interesser, og til slutt overtatt av det internasjonale private equity-syndikatet som står som selger», heter det videre i artikkelen.

På kjøpersiden var Ferd Private Equity Fund, som senere ble til Herkules Private Equity Fund, største eier, foran Ferds den gang nye enhet for langsiktige industrielle investeringer, den vi i dag kjenner som Ferd Capital.

«Begge ser et stort og langsiktig potensial i selskapet,» skriver magasinet. Og det skulle jo vise seg å stemme, selv om veien videre har rommet både kriser og utfordringer i tillegg til mange suksesser.

Tøffest var situasjonen etter finanskrisen i 2008, som sammenfalt med juridiske problemer i USA etter virksomhet fra før Ferd kom inn i bildet. Mot slutten av året var imidlertid Aibel restrukturert, og hadde fått tilført 600 millioner i sterkt tiltrengt frisk egenkapital, i alt vesentlig fra Ferd Capital, som dermed ble største eier.

Ferd eide imidlertid også 60 prosent av Herkules-fondet, og direkte og indirekte eierskap i Aibel kom dermed opp i 80 prosent totalt. Ferd Capital ønsket seg etter hvert en annen konstellasjon på eiersiden, og våren 2013 kunne Ferdmagasinet fortelle at Ferd Capital hadde funnet et solid og langsiktig partnerskap i det svenske investeringsselskapet Ratos og pensjonsfondet Sjätte AP-fonden. Samtidig solgte Herkules seg ut, slik at Ferd ble sittende med 50 prosent, mens de svenske aktørene sto for de øvrige 50 prosentene – en eierkonstellasjon som har fungert godt, og som viste vilje og evne til å ta ansvar da Aibel møtte harde tider etter den store nedturen for offshorebransjen etter oljeprisfallet i 2014.

Aibels ledelse og medarbeidere har på sin side vist stor evne til nyskaping, til å takle utfordringer og gjennomføre nødvendig omstilling. Og både de og dagens eiere kan glede seg over at langsiktighet og vilje til å stille opp har bidradd til at det er et offensivt og godt posisjonert Aibel som nå kan være på vei mot børs.

Aibel AS

  • Et av Norges største serviceselskaper innenfor oppstrøms olje og gass samt fornybar energi
  • Opererer innenfor forretningsområdene feltutbygging, modifikasjoner, vedlikehold og offshore vind
  • Hovedkontor i Stavanger, ytterligere fem lokasjoner i Norge, dessuten virksomhet i Thailand og Singapore
  • Omsetning 12 milliarder kroner (2020)
  • 4000 medarbeidere i Norge og internasjonalt
  • Ferd eier 50 %, det svenske investeringsselskapet Ratos 32 %, pensjonsfondet Sjätte AP-fonden 18 %
  • Hjemmeside: aibel.com