Norkart

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.
Foto: Norkart

– Vi har satt formuleringen «sammen skaper vi smartere samfunn» som en overskrift for virksomheten vår. Her arbeider vi med å automatisere Norge. Ikke bare i teorien, men helt konkret, sier administrerende direktør Bent Brugård i Norkart.

Selskapet startet med fotogrammetrisk kartproduksjon i 1961, og ble en pioner innenfor digitalisering av kart ti år senere. Siden har det systematisk bygget seg opp til å bli ledende innenfor programvare og digital løsninger for kart- og eiendomsinformasjon, kommunalteknikk og kommunale innbyggertjenester. I dag har selskapet en unik markedsposisjon med de aller fleste norske kommuner på kundelisten, og nå også et økende antall bedrifter:

– Vi leverer tjenester til alle bransjer som har behov for geografiske data og oppdatert eiendomsinformasjon, og vi har utviklet løsninger som benyttes av et vidt spekter av aktører – som entreprenører, arkitekter, meglere, takstmenn, advokater, banker, forsikringsselskaper og energisektoren, sier han.

Kompetanse: Norkarts konkurransekraft er helt avhengig av evnen til innovasjon og utvikling, og selskapet legger stor vekt på å tiltrekke seg de dyktigste menneskene – her er noen av dem samlet i hovedkontoret i Sandvika. Foto: Norkart

Kompetansebedrift

Bent Brugård tar imot Ferdmagasinet i Norkarts hovedkontoret i Sandvika, litt vest for Oslo – der han for anledningen er nesten er alene. Vanligvis er det rundt 100 av selskapets 190 medarbeidere som holder til her, mens de øvrige er fordelt på kontorene i Trondheim, Lillehammer, Kristiansand og Bergen. Men nå er det hjemmekontor som gjelder, her som andre steder.

Norkart er en utpreget kompetansebedrift, der medarbeidere med høyere utdannelse er nær enerådende. De aller fleste er ingeniører eller sivilingeniører, mange med doktorgrad.

– Vår konkurransekraft er helt avhengig av evnen til innovasjon og utvikling av stadig mer avanserte og kunderettede løsninger. Derfor satser vi mye på å tiltrekke oss de dyktigste medarbeiderne.

Og her mener jeg vi har lykkes godt, sier Brugård, som kan fortelle om et arbeidsmiljø som dyrker en raus delingskultur, og medarbeiderundersøkelser som viser en høy grad av jobbtilfredshet.

– Mange medarbeidere fremhever stor frihet til selv å avgjøre hvordan målene skal nås, samtidig som vi bruker anerkjente metoder for å sikre innovasjon og gjennomføringskraft i produktutviklingen, sier han – og legger til at dette skjer innenfor rammene av en resultatledelse som ”oversetter” Norkarts strategi og resultatkrav til individuelle måltall og arbeidsmål for ledere og medarbeidere. Resultatet er Norges største og mest innovative fagmiljø innenfor geografiske informasjonssystemer, kommunalteknikk og stordataforvaltning.

Selv har Brugård hatt sentrale lederfunksjoner i en rekke norske og internasjonale IT-selskaper før han overtok ledelsen av Norkart i 2011. I bunnen har han en cand. scient-grad innenfor fotogrammetri og geodesi fra Norges miljø-og biovitenskapelige universitet på Ås – dessuten master-program for lederutvikling ved International Institute for Management Development i Lausanne.

«En produktivitetsøkning på en halv prosent årlig i offentlig sektor vil være tilstrekkelig til å tette gapet.» – Bent Brugård. Foto: Stefan Hoareau/Norkart

Samfunnsrolle

Bent Brugård forteller at det blant medarbeiderne er en høy grad av samfunnsengasjement, og en sterk bevissthet om at arbeidet de er med på er svært viktig for at Norge også i fremtiden skal kunne være et bærekraftig velferdssamfunn.

– De siste 45 årene har det vært mellom fire og fem yrkesaktive bak hver pensjonist. Med stadig økende levealder og lave fødselstall vil dette reduseres til rundt 2,5 yrkesaktive i løpet av de neste 45 årene, mens flere som når høy alder også betyr at flere vil trenge pleie og omsorg. Samtidig vet vi at inntektene fra olje- og gassektoren vil falle, sier han.

Økende utgifter og fallende inntekter betyr at vi får et finansieringsgap. Ifølge beregninger i Perspektivmeldingen, presentert av regjeringen tidligere i år, oppstår dette gapet fra 2030, og vil så hvert år øke med mellom 0,15 og 0,2 prosent av BNP.

Tette gapet

– Dette er ikke bærekraftig. Og i praksis finnes det fem mulige måter å tette gapet på: For det første kan vi øke sysselsettingen. Men den er allerede høy, og potensialet sterkt begrenset. En annen mulighet er å øke skatte- og avgiftsnivået, men en økning kan skade næringslivets konkurransekraft. Vi kan redusere velferdsstatens tilbud; kutte i skoler, helsevesen og pensjoner, men dette er det få som ønsker. Vi har heller ikke lyst til å spise av oljefondet, noe som uansett bare vil være å utsette problemet. Muligheten som gjenstår: Å øke produktiviteten i offentlig sektor. Og nettopp her er det Norkart har en nøkkelrolle gjennom å levere et stadig mer omfattende datagrunnlag og programvare som setter kommuner og statlige virksomheter i stand til å operere mer effektivt, sier Bent Brugård.

Han kan også vise til beregninger som viser at en produktivitetsøkning på en halv prosent årlig i offentlig sektor vil være tilstrekkelig til å tette gapet.

– Og dette er det fullt mulig å oppnå gjennom automatisering og større muligheter for selvbetjening for innbyggerne. Det betyr at man over tid får en riktigere bruk av arbeidskraft, som kan settes inn på områder der mennesker ikke kan erstattes av maskiner, sier han.

Datavarehus og IT-plattform

Brugård understreker at Norkart alltid har lagt stor vekt på å lytte til kundene for å kunne utvikle nettopp de tjenestene og verktøyet de trenger for å løse sine oppgaver, og at det innovative og konkurransepregede samspillet mellom offentlig og privat sektor vi har i Norge har vist seg å være svært verdifullt. Det har blant annet vært en forutsetning for at Norkart har kunnet bygge opp Norges mest komplette datavarehus for informasjon med et geografisk utgangspunkt – inkludert kart, data om geografiske detaljer, topografi, grunnforhold, natur, eiendomsgrenser, bygninger og eierskap med informasjon fra grunnbøker og en rekke andre offentlige registre.

– Ved siden av dette har vi en egenutviklet programvareplattform med en rekke applikasjoner som gjør det enkelt å utnytte informasjonen i datavarehuset på utallige måter – gjennom hele spekteret fra avanserte profesjonelle programvareløsninger til apper alle kan ha på mobiltelefonen, forteller han.

Lag på lag: Norkart samler svimlende mengder data fra mange registre og informasjonskilder – og utvikler avansert IT-verktøy som utnytter informasjonen til å forenkle og automatisere et vidt spekter av oppgaver. Illustrasjon: Norkart

43 millioner oppslag – daglig

Brugård legger til at datavarehusets grunnboksinformasjon oppdateres rundt 50 000 ganger i døgnet, og daglig har 43 millioner daglige oppslag fra offentlig og privat sektor, mens det lastes ned 10 milliarder kart i året.

– Tallene høres kanskje merkelige ut for et land med 5,4 millioner innbyggere. Men det er bare en liten andel som skyldes menneskelig virksomhet, det aller meste er datamaskiner som snakker sammen. Resultatet er oppdatert informasjon for både kommunale saksbehandlere, innbyggere og bedrifter, forteller Brugård – som demonstrerer en rekke til dels spektakulære løsninger for Ferdmagasinet: Som digital byggesaksbehandling, helautomatisk beregning av kommunale avgifter og eiendomsskatt for hver enkelt boligenhet, innbyggerdialog med selvbetjening og automatisert informasjonsutveksling direkte til saksbehandlere og kommunale operatører, tredimensjonale fremstillinger av terreng og bygningsmasse der en arkitekt kan legge inn egne prosjekter for å få et inntrykk av hvordan de vil ta seg ut i omgivelsene. Og kartene du får opp når du bruker Finn og en rekke andre norske IT-baserte tjenester, de kommer også fra Norkart.

– Det er til og med en byggevarekjede som beregner hvor mye maling kundene trenger for å friske opp fasaden, basert på data fra vårt datavarehus, sier han.

Lønnsom vekst

Brugård forteller at Norkart historisk har hatt en solid og lønnsom vekst, der en betydelig del av inntektene stammer fra kommunenes bruk av selskapets programvare- og datavarehustjenester.

– Så lenge vi er konkurransedyktige er dette solide inntektskilder. Og de har et potensial for videre vekst i takt med at automatisering og bruk av digital teknologi, sier han.

Selskapet omsatte i 2020 for 338 millioner kroner, og har hatt en organisk omsetningsvekst på nærmere 12 prosent i gjennomsnitt de siste fem årene. I samme periode er det underliggende resultatet doblet.

– En betydelig del av veksten skyldes forøvrig økt satsning mot næringslivskunder, og da spesielt eiendoms- og byggebransjen, sier Brugård.

Eierskifte

Men flere av Norkarts konkurrenter har konsolidert virksomhetene den siste tiden. Derfor tok familien Algerøy som største eier initiativ til eierskifte i fjor høst. Målet var å sette Norkart i stand til å føre an i konsolideringen, og styrke selskapets markedsposisjon ytterligere.

– Med Ferd som eier åpner det seg nye muligheter som vil styrke Norkart. Dette eierskiftet vil være en positiv endring for både ansatte og kunder, sier Bent Brugård.

– Vi på vår side har fulgt Norkart i flere år, og vi fikk en klar forståelse av at selskapet ville være en svært god tilvekst til vår satsning i teknologisektoren. Da de tidligere eierne åpnet for et salg, satset vi sterkt på å vinne frem – forøvrig i skarp konkurranse med andre aktører i både inn- og utland, sier Are Dragesund, Co-Head og Investment Professional i Ferd Capital. Sammen med kollegene Rikke Reinemo, Sven Henrik Andresen og Gustav Martinsen utgjør han teamet som skal følge opp eierskapet i forretningsområdets ferske investering.

–Og i april var vi glade for å kunne ønske Norkart velkommen som en del av Ferd-familien. Vi mener det fortsatt er mye uforløst potensial i selskapet og, jobber nå tett med ledelse og styre for å sette en tydelig retning for Ferd-eierskapet, supplerer Gustav Martinsen

– Vi ser Norkart som en svært viktig tilvekst. Og ikke bare fordi det er et lønnsomt selskap med vekstpotensial, men også fordi det er en viktig bidragsyter til utviklingen av fremtidens Norge – i tråd med Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor, avslutter Sven Henrik Andresen.

Norkart AS

  • Markedsledende aktør innenfor digitale løsninger for kommunalteknikk og kart- og eiendomsinformasjon til offentlig og privat sektor.
  • Har Norges mest komplette datavarehus for geografisk informasjon, og egenutviklet IT-plattform for effektiv bruk av dataene på en rekke ulike områder
  • Bidrar til økt produktivitet i Norge gjennom digitalisering av kommunene og digitalisering av arbeidsprosesser mellom privat og kommunal sektor
  • 190 ansatte, hovedkontor i Sandvika, kontorer på Lillehammer, i Bergen, Trondheim og Kristiansand.
  • Omsetning 338 millioner kroner (2020)
  • Etablert som pioner innenfor digital kartproduksjon i 1961
  • Heleid av Ferd Capital siden april 2021
  • Hjemmeside: norkart.no