Porteføljeselskapet KLAR Kompetanse har utviklet et digitalt opplæringsverktøy som hjelper flere flerspråklige med å fullføre yrkesfaglig videregående skole.

Selskapene i porteføljen vår jobber med ulike samfunnsutfordringer, men fellesnevneren er at de skaper positiv effekt for sine målgrupper. Noen løsninger har omfattende effekt for relativt få mennesker, som vi kaller «livsendrende effekt». Andre når mange, men har kanskje mindre omfattende påvirkning – noe vi kaller «livsforbedrende effekt». I 2023 hadde porteføljen vår positiv effekt på totalt 83.100 mennesker, hvorav 78.100 med livsforbedrende effekt og 5000 med livsendrende effekt.

– Det er porteføljeselskapenes egen innsats som har skapt de positive resultatene. Vår kapital og innsats har imidlertid spilt en avgjørende rolle for flere av dem. Vi ser at selskapene vokser i riktig retning steg for steg, forteller direktør Katinka Greve Leiner.

I 2023 jobbet vi sammen med selskapene i 4500 timer, og finansierte i tillegg 1100 timer med ekstern konsulentstøtte. Selskapene fikk også tilført 200 timer med støtte via våre probono-partnere.

– Selskapene i porteføljen er svært ulike, både når det gjelder modenhetsnivå og hvilke samfunnsutfordringer de jobber for å løse. Det er derfor få felles sosiale resultater å måle på, og vår filosofi er å innhente impact-resultater som gir riktig beslutningsstøtte for hvert enkelt selskap, sier hun.

Vellykket investering

Arbeidsinkludering er og har vært et impact-område vi har jobbet med over lengre tid. I 2023 skapte selskapene i porteføljen som jobber innenfor dette området positiv effekt ved å gi jobb til 1770 mennesker som sto utenfor arbeidslivet.

Et av de første selskapene vi innledet samarbeid med var norske Unicus, som tilbyr IT-tjenester fra konsulenter på autismespekteret. I 2023 fusjonerte Unicus med tyske auticon, og ble dermed verdens største selskap hvor flertallet av de ansatte er på autismespekteret. auticon hadde ved utgangen av fjoråret 436 ansatte med autismediagnose, og 81 prosent av disse rapporterer at de har opplevd forbedret livskvalitet siden de begynte å jobbe der.

– auticon er et av flere selskaper i vår portefølje som jobber med å sysselsette mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Vi begynte samarbeidet med Unicus allerede i 2009, og når vi i dag ser de sosiale resultatene av deres arbeid kan vi slå fast er det blant de beste investeringene vi har gjort, sier Katinka.

Et annet selskap som jobber med arbeidsinkludering er GET Academy, et selskap som er basert på en hypotese om at gamere har smarte læring- og problemløsningsstrategier. Målet er å bidra til positiv livsendring for unge voksne mellom 18 og 30 år ved å hjelpe dem ut i jobb som IT-utviklere.

– GET Academy var nye i vår portefølje i 2023, og vi har jobbet med dem for å utarbeide et målesystem for de sosiale effektene av deres arbeid, sier senior forretningsutvikler Astrid Laake Paaske.

Effekt på livskvalitet

Gammel Nok er et annet arbeidsinkluderende selskap som hjelper seniorressurser med å skaffe seg arbeid og til å bli lenger i arbeidslivet.

– De forbedret rapporteringssystemet sitt i 2023, og rapporterer for første gang på effekt på livskvalitet, forteller Astrid.

– Når vi jobber med selskaper som forsøker å løse ulike utfordringer slik at flere kan inkluderes i arbeidslivet, er vi ikke bare opptatt av å måle hvor mange de ansetter, men også hvilken effekt ansettelsen har på livskvaliteten, supplerer Katinka.

Gammel Nok måler derfor livskvalitet ved ansettelse, og følger opp med jevnlige målinger for å se faktisk endring.

Brobygging mellom skole og arbeid

I tillegg til arbeidsinkludering er skolefrafall et område vi har stort fokus på.

– Vi ser at det å bli satt på sidelinjen og ikke ta del i utdanningsløpet og det sosiale miljøet på skolen, handler om mye av de samme faktorene som at mennesker faller ut av arbeidslivet. Skolefrafall er imidlertid enda vanskeligere å måle, fordi selskapene i vår portefølje jobber både med forebygging, og med å hjelpe dem som faller utenfor tilbake til skole eller arbeidsliv igjen. Selskaper om GET Academy og KLAR Kompetanse jobber for eksempel med brobygging mellom skole og arbeidsliv, sier Astrid.

– Skole er et offentlig ansvar, mens vi som investor forsøker å bidra til løsninger som gjør skolen mer engasjerende for elever, legger Katinka til.

Selskapet Ludenso bruker for eksempel Augmented Reality (AR), eller utvidet virkelighet for å gjøre læringen mer morsom og inspirerende. Internasjonal forskning viser at AR-beriket læring har særlig effekt for elever med dysleksi, ADHD, autisme, dyskalkuli og kognitive utfordringer, og god effekt på oppmøte og læringsglede.

Ansvarlig sosial investor

Å måle sosiale resultater i selskapene i porteføljen er viktig for å dokumentere at løsningene vi investerer i har en reell sosial effekt.

– Vi er opptatt av å være en ansvarlig eier, og at investeringene skal være etterprøvbare. Derfor forsøker vi å være transparente og åpne om hvilke data vi innhenter og hvilke indikatorer og resultater vi måler på. Siden selskapene er i ulike faser av modenhet måler noen på avansert nivå, mens andre har akkurat begynt. Som supplement til dataene jobber selskapene aktivt med å være i dialog med målgruppene som skal oppleve effekten av deres løsninger, sier Astrid.

Totalt sett er formålet å finne ut hvilke løsninger som virker, for å kunne satse mer på dem.

– Enkelte selskaper ender med å forandre sine KPI-er fra år til år, i letingen etter de måltallene som gir best kontroll og beslutningsstøtte, sier Katinka.

– Fremover skal vi fokusere spesielt på kategoriene arbeidsinkludering og skolefrafall, og håper å kunne velge noen indikatorer som er felles for begge slik at vi kan måle sosiale resultater for alle porteføljeselskapene i de to områdene, forteller Astrid.

– Vi jobber tett med å følge opp selskapene, og er en hands on investor. Med et langsiktig perspektiv og god porteføljestyring oppnår vi en god kombinasjon av både sosial effekt og økonomisk bærekraft og vekst for selskapene. Etter hvert som feltet har modnet kan vi nå investere i mer etablerte selskaper og sikre en økonomisk avkastning også for investor. Da ligger det til rette for sterkere vekst også ut i nye markeder, som vi har opplevd med Unicus, avslutter Katinka.

Les mer om selskapenes sosiale resultater.