Samfunnet trenger flere seniorer i arbeid

Mange mennesker over 50 år faller ufrivillig utenfor arbeidsmarkedet. Dette er ikke bærekraftig for velferdssystemet og samfunnet trenger denne arbeidskraften. Bruk av seniorressurser i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig bidrar også til økt lønnsomhet og livsglede.

I 1950 var det syv yrkesaktive til å ivareta hver pensjonist, mens vi i 2050 ikke kan forvente mer enn to. Og når vi vet at gjennomsnittlig levealder i Norge er 85 år har vi en stor gruppe med erfaringskompetanse som står uutnyttet. Samtidig vil flere eldre føre til et press på helsesystemet.

Behovet for helsepersonell, særlig sykepleiere, vil dermed øke i årene som kommer. Vi vet også at fremtidens eldreomsorg i større grad skal foregå i hjemmet. Det betyr at mer av bistanden vil foregå der, både i form av praktisk bistand og omsorgstjenester.

I tillegg viser forskning at det ikke er helsefremmende å gå av tidlig med pensjon. Mange savner identiteten som arbeidstakere og fagpersoner når man går ut av arbeidslivet. For mange fører dette ofte til ensomhet og dårligere helse – både fysisk og psykisk.

Et selskap – tre løsninger

Gammel Nok hjelper seniorer med kapasitet og arbeidslyst å skaffe seg arbeid. Dette gjør de gjennom å tilby tre ulike tjenester:

1. Generell bemanning: Arbeidsformidling av 50+ ressurser til stillinger i privat og offentlig næringsliv.

2. Bemanning innen helse-og omsorg: Fleksible løsninger for eldre arbeidstakere som ikke ønsker å jobbe heltid, men som fortsatt har mye å bidra med inn i helsesektoren. Gammel Nok har stort fokus på, og skal lykkes med, å omskolere flere eldre til jobb i helse- og omsorgssektoren.

3. Praktiske tjenester og hjemmebasert omsorg: Eldre hjelper andre eldre med praktiske tjenester eller omsorgsoppgaver i hjemmet. Seniorressursene kjenner målgruppen best og har tid, kunnskap og overskudd. I tillegg forebygger dette sykdom og plager hos seniorressursene selv.

Fremtidens pensjonister er den friskeste og høyest utdannede eldre-befolkningen vi noen gang har hatt i Norge, og den gjennomsnittlige norske 60-åringen er enormt ressurssterk. Det å være i jobb gir bedre folkehelse, og forskning viser at arbeid gir en sterk følelse av tilhørighet. Det at flere står i arbeid fører til mindre sykdom og plager, og økt trivsel.

Sosiale resultater 2023

343

Mennesker i arbeid

127 400

Totalt antall timer jobbet

20 755

Antall timer jobbet i omsorgsektoren

30%

Andel ansatte over 70 år

99%

Andel av de som har fått jobb og opplever det som positivt for egen livskvalitet

7,8 av 10

Gjennomsnittlig score på spørsmålet om i hvilken grad ansatte har opplevd at tilgangen på arbeid har økt livskvaliteten

Ansatte fordelt på alder i Gammel Nok

70 år +
30%
65-69 år
37%
60-64 år
17%
50-59 år
16%

Informasjon om resultatene

Mennesker i arbeid: Tallet for antall mennesker Gammel Nok har formidlet arbeid til i løpet av året er hentet fra selskapets database. I 2023 inkluderer også tallet 94 mennesker som er under 50 år. Dette er mennesker som står utenfor arbeidslivet av andre årsaker enn alder, primært flyktninger og andre minoritetsgrupper.

Totalt antall timer jobbet: Dette er totalt antall timer betalt arbeid som selskapet har skapt. Tallet er hentet fra selskapets database.

Totalt antall timer jobbet i omsorgssektoren: Dette er andelen av de totale timene som Gammel Nok har levert innenfor omsorgssektoren. Tallet er hentet fra selskapets database.

Antall ansatte i de ulike aldersgruppene: Tallene viser antall mennesker Gammel Nok har gitt arbeid til fordelt på ulike alderssegmenter. Gammel Nok har som mål å ha gitt arbeid til en høy andel av pensjonister.

Andel av de som har fått jobb og opplever det som positivt for egen livskvalitet: Datagrunnlaget er samlet inn ved en repeterende spørreundersøkelse hvor ansatte i Gammel Nok svarer på en rekke spørsmål. Dette gjøres før oppstart av et nytt engasjement, ved avslutning av engasjement, og repeteres igjen ved oppstart og avslutning av nye oppdrag. Tallene for 2023 er basert på totalt 191 svar: 135 førstegangssvar og 51 andregangssvar. Gammel Nok sender ut spørreundersøkelsene til sine ansatte, mens PwC håndterer svardataene og analysen av disse.

Om selskapet

Etablert: 2012
Gründer: Truls Nordby Johansen
Organisasjonsform: Aksjeselskap