Oseberg plattformen

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Foto: Equinor/Øyvind Hauge.

– Med korona-krise og lavere oljepriser som bakteppe er det ekstra gledelig at Aibel i løpet av ti uker har landet tre viktige kontrakter med Equinor. Og her dreier det seg om oppdrag som ikke bare holder aktivitetsnivået høyt, men som også bidrar til reduserte CO2-utslipp, høyere utvinningsgrad og reduserte utvinningskostnader. Dermed bidrar de å gjøre norsk olje- og gassproduksjon både mer miljøvennlig og konkurransedyktig, sier Runar Kvåle. Han er Investment Professional hos Ferd Capital, der han sammen med kollega Erik Theodor Jakobsen har ansvaret for den løpende oppfølgningen av forretningsområdets eierskap i Aibel.

Oppdragene bidrar til å gjøre norsk olje- og gassproduksjon både mer miljøvennlig og konkurransedyktig, sier Runar Kvåle, Ferd Capital

– Til sammen er de tre kontraktene en tillitserklæring til Aibel fra Equinor, som gir klart uttrykk for at høy kompetanse, solid erfaring og god track record har vært viktig for tildelingene. Og avtalene viser at Aibel stadig evner å styrke konkurransekraften, selv i mer krevende markeder, sier Jakobsen, som i likhet med Kvåle er imponert over hva Aibel nå har oppnådd.

Porteføljeavtale for Oseberg

Den første av sommerens og sensommerens kontrakter mellom Equinor og Aibel ble offentliggjort 8. juli. Det dreier seg om en porteføljeavtale som skal sikre helhetlig planlegging og gjennomføring av flere prosjekter på Osebergfeltet. Equinor og de øvrige partnerne i feltet ønsker én hovedleverandør som gjør det mulig å synkronisere tidsplanene for prosjektene, utnytte synergieffekter mellom parallelle prosjekter, og optimalisere bruken av personell.

Som første avrop – bestilling innenfor porteføljeavtalen – skal Aibel levere for­prosjektering og design av prosjektet Oseberg Gas Capacity Upgrade and Power from Ashore (OGP). Formålet med OGP er å skape maksimal verdi på Oseberg gjennom lavtrykksproduksjon og økt gasseksport, samtidig som karbonavtrykket reduseres ved delvis elektrifisering av Oseberg feltsenter og Oseberg Sør med kraft fra land.

Tillitserklæring

– Denne avtalen er en viktig tillitserklæring fra Equinor, og en anerkjennelse av de prosjektene vi tidligere har gjennomført på Oseberg og Kollsnes, og av spesialkompetansen vi har bygget opp her. Den er også en anerkjennelse av Aibels engasjement og kompetanse for elektrifisering av norsk kontinentalsokkel, der vi allerede har hatt viktige leveranser til Johan Sverdrup og de omliggende feltene på Utsirahøyden, uttalte Mads Andersen, Aibels konsernsjef, da kontrakten ble offentliggjort.

Porteføljeavtalen har en varighet på fem år med opsjon for forlengelse, og åpner for bestilling av en rekke ulike leveranser, som mulighetsstudier, forstudier og design (FEED), og også for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI). Det vil si at den vil kunne få et omfang som Aibel karakteriserer som «betydelig» eller av major size, som på aibelsk pleier å indikere kontraktssummer over 2,5 milliarder kroner.

Det landbaserte kompresjonsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest

Snøhvit: Oppgradering av det landbasert kompresjonsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest vil bidra til at trykket i brønnene på Snøhvit-feltet kan opprettholdes og utvinningsgraden økes. Og en elektrifisering av LNG-anlegget vil redusere det totale karbonavtrykket fra Snøhvit til et minimum. Foto: Equinor/Øyvind Hauge

Snøhvit future

2. september var det igjen tid for å offentliggjøre en avtale mellom Equinor med partnere og Aibel – denne gangen for en forprosjekterings- og designavtale (FEED) for modifikasjonsarbeid på LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest, et anlegg for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Oppdraget omfatter to delprosjekter: Det første gjelder bygging av et landbasert kompresjonsanlegg som skal opprettholde trykket i brønnene på Snøhvit-feltet, som ellers etter hvert vil falle. Denne trykkstøtten fra det landbaserte kompresjonsanlegget vil være et viktig bidrag til å øke utvinningsgraden, og dermed lønnsomheten. Det andre delprosjektet er en mulighetsstudie for elektrifisering av LNG-anlegget, noe som vil kunne redusere det totale karbonavtrykket fra Snøhvit til et minimum. Ved å erstatte dagens gassturbiner med kraft fra land kan karbonutslippene fra produksjonen bringes ned mot null.

Med endelige investeringsbeslutninger og godkjenning fra myndighetene kan Equinor og partnerne utøve en opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) for hvert av delprosjektene. Opsjonen innebærer at også Snøhvit-kontrakten er av major size i Aibels terminologi.

– Vi er svært glade for at vi får delta i videreutviklingen av LNG-anlegget på Melkøya, som vi allerede kjenner godt etter at vi har levert vedlikeholds- og modifikasjonstjenester der siden produksjonen startet i 2007, kommenterte konsernsjef Mads Andersen i forbindelse med offentliggjøringen av kontrakten.

Ubemannet på Krafla-feltet

Aibels tredje nye kontrakt med Equinor dreier seg om en feltstudie for blant annet konseptoptimalisering av en ubemannet prosessplattform på olje- og gassfeltet Krafla. I tett samarbeid med oppdragsgiveren skal Aibel fokusere på robust og pålitelig design med minimalt vedlikeholdsbehov, forenkling av systemer og funksjoner, og automatisering og digitalisering av det som blir den største plattformen av sitt slag på norsk sokkel.

– Det er spennende å få bli med på dette, som på mange måter er et pionerprosjekt som viser vei mot fremtiden, uttalte konserndirektør Feltutvikling og havvind Nils Arne Hatleskog i Aibel.

Ubemannede plattformer vil kunne bli et viktig virkemiddel for å redusere kostnader og styrke konkurransekraft, og Hatleskog mener at Aibels erfaring fra konstruksjon og bygging av helautomatiserte offshorebaserte omformerstasjoner for havvindfelt har vært en viktig faktor for at Aibel fikk den nye kontrakten.

– Nå skal ubemannede plattformer videreutvikles til nye nivåer, og jeg ser frem til et inspirerende samarbeid med Equinor, uttalte han.

Portrettbilde av Runar Kvåle

Tillitserklæring: – Med korona-krise og lavere oljepriser som bakteppe er det ekstra gledelig at Aibel i løpet av ti uker har landet tre viktige kontrakter med Equinor, sier Runar Kvåle. Foto: Dag Knutsen