Gruppebilde

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt.

Foto: Olav Heggø.

Forretningsområdet arbeider i markeder som utfyller Ferds portefølje av direkteinvesteringer, og de siste årene har en relativt stor andel av porteføljen vært investert i hedgefond – fond som har gitt god risikojustert avkastning over tid.

– Tidligere i år hadde vi imidlertid sammen med konsernledelsen en gjennomgang av våre mandater for å se hvordan de utfylte Ferds totale investeringsprofil. Konklusjonen var at konsernet hadde en betydelig uutnyttet risikokapasitet, og at dette tilsa en endring i vår strategi og våre mandater, forteller Kristina Jacobsen, leder for Ferd Ekstern Forvaltning.

Risiko og avkastning

Ut fra en mer hverdagslig betraktning er kanskje risiko noe man helst vil unngå, i hvert fall når det dreier seg om sparepengene. I profesjonell forvaltning stiller dette seg annerledes – det er gjerne en sammenheng mellom risiko og avkastningspotensial. Risikokapasiteten kan forstås som en øvre grense for hva et selskap kan ta av risiko. Hvis denne kapasiteten ikke er utnyttet, betyr dette at total risiko er lavere enn hva selskapet kan tåle – og at forventet avkastning samtidig ligger lavere enn den man kunne fått.

I og med at konsernledelsen ønsket en høyere utnyttelse av Ferds risikokapasitet, ble konklusjonen å gjennomføre betydelige endringer i porteføljestruktur og strategi.

Gunstig tidspunkt

– Første ledd i omstruktureringen var at vi solgte oss ut av flere hedgefond, de fleste med lav risiko og som holdt seg godt i verdi gjennom markedsturbulensen som oppsto i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien i mars, sier Aleksander Wisem Sahnoun, Senior Investment Manager i Ferd Ekstern Forvaltning.

Neste skritt var å reinvestere de frigjorte midlene:

– På dette tidspunktet hadde vi relativt liten aksjeeksponering i USA. Vi vurderte det slik at det ville bidra til ønsket risikoprofil og samtidig gi en bedre geografisk balanse om vi økte investeringene her. Samtidig så vi det som riktig å øke eksponeringen i aksjer på bekostning av hedgefond, legger han til.

– Og det var selvfølgelig ingen ulempe at vi var klar til å gå inn i det amerikanske aksjemarkedet rett etter at koronakrisen hadde utløst et av tidenes kursfall på New York-børsen. Vi fikk med andre ord en god inngang til USA ved å reallokere fra aktiva som sto høyt i kurs til noe som hadde falt kraftig, sier Richard Litsén, også han Senior Investment Manager i forretningsområdet.

New York-børsen, Wall Street

New York-børsen: I tiden fremover vil den langsiktige utviklingen for aksjer i nøye utvalgte amerikanske selskaper være viktig for Ferd Ekstern Forvaltning. Foto: Carlos Delgado; CC-BY-SA/Wikimedia Commons.

Fra 1200 forvaltere til to

Men om tidspunktet var gunstig, så var satsningen i USA først og fremst resultat av en underliggende prosess som hadde pågått en god stund. For Ferd Ekstern Forvaltning er først og fremst en langsiktig investor, og mindre opptatt av sykliske svingninger.

– Da vi kjøpte oss opp i amerikanske aksjer skjedde dette gjennom eksterne forvaltere, som jo er vår måte å arbeide på. Forvalterne ble valgt ut etter en omfattende og strukturert prosess som begynte med et univers på 1200 ulike fond. Av disse ble 30 invitert til videre dialog og intervjuer – og hele prosessen ble grunnet covid-19 utført over nett, sier Kristina Jacobsen.

Til slutt sto teamet hos Ferd Ekstern Forvaltning igjen med to forvaltere som de valgte å knytte til seg som nye samarbeids­partnere. Den ene er amerikanskbasert, og investerer utelukkende i amerikanske selskaper med global virksomhet. Den andre har hovedkontor i Storbritannia og en global portefølje, men 65 prosent av investeringene i USA.

Tenke som eiere

– Vi har med andre ord lagt ned et svært omfattende arbeid i å finne de riktige partnerne. Vi har sett på hvordan de arbeider, på deres forståelse av selskaper og markeder, på strategi og dokumenterte resultater, sier Kristina Jacobsen, og legger til at det også var et viktig moment at de to forvalterne er utpreget langsiktige, og at de begrenser investeringene til 20–25 selskaper.

– Det betyr at de kan være meget grundige i oppfølgningen av hvert av dem, understreker Wisem Sahnoun .

– De tenker egentlig mer som eiere enn som en sykliske investorer. Det er en tenkemåte som passer godt inn i hvordan vi opererer i Ferd, supplerer Richard Litsén.

Amerikansk risiko

Så kan man jo spørre om hvor lurt det er å satse i et USA med en uforutsigbar president med forkjærlighet for handelskriger, som kanskje blir gjenvalgt og kanskje ikke – samtidig som landet lider under en dårlig håndtert pandemi, økonomiske utfordringer, dyp politisk splittelse og sosial uro.

Selvsagt har teamet hos Ferd Ekstern Forvaltning tatt alt dette i betraktning.

– De selskapene våre utvalgte forvaltere investerer i er ledende globale aktører – avanserte teknologiselskaper, høyt anerkjente merkevareleverandører, selskaper som leverer produkter, infrastruktur og tjenester som vil være relevante og ha høy verdi nær sagt uansett hva som skjer forskjellige steder i verden, USA inkludert, sier Aleksander Wisem Sahnoun.

– Og vårt mål er uansett avkastning over tid. Det betyr at vi vil ha investeringer i solide selskaper som er på riktig side av de virkelig grunnleggende utviklingslinjene i verden – miljø, teknologi, sosial ansvarlighet. Så lever vi godt med at kursene kan svinge underveis, sier Kristina Jacobsen.

Aleksander Wisem Sahnoun, Richard Litsén og Kristina Jacobsen ved en PC skjerm

Nøye utvalgt: Ferd Ekstern Forvaltning har ansvar for konsernets investeringer hos eksterne forvaltere. Aleksander Wisem Sahnoun (til venstre), Richard Litsén og Kristina Jacobsen begynte med å sjekke ut 1200, inviterte 30 til videre dialog, og endte med å velge to til å gjennomføre den nye USA-fokuserte satsningen. Foto: Dag Knutsen