Investeringsdirektør Tom Erik Myrland (til venstre) og konsernsjef Morten Borge

FINANSIELT BUNNSOLID: Et fall i den samlede avkastningen på 8,9 prosent er langt bedre enn fryktet, og et resultat Ferd er godt rustet til å tåle, fremholder investeringsdirektør Tom Erik Myrland (til venstre) og konsernsjef Morten Borge.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

– Krigen i Ukraina er det dystre bakteppet for 2022. Vi har opplevd omveltninger som har satt dype spor, og som setter verdier på prøve. Økonomiske verdier, men også grunnleggende universelle verdier som tillit, samarbeid og trygghet. Vårt langsiktige fokus på å utvikle en solid organisasjon med dyktige medarbeidere, tett risikostyring, og en robust og diversifisert portefølje med en klar profil for bærekraft og sosial ansvarlighet, har imidlertid stått sin prøve. Et fall i den samlede avkastningen på 8,9 prosent er langt bedre enn fryktet, og et resultat vi er rustet til å tåle – konsernets finansielle stilling er bunnsolid.

Slik kommenterer konsernsjef Morgen Borge Ferds årsresultater for 2022, etter at de ble offentliggjort i begynnelsen av mars.

Utfordrende

Borge legger til at året har vært utfordrende for både Ferd, medarbeidere og porteføljeselskapene – men mest av alle for de ansatte ved Elopaks fabrikk i Fastiv i Ukraina, som tross krigen har holdt i gang en produksjon av stor samfunnsmessig betydning.

– Men på den positive siden er det også nedlagt mye godt arbeid og skapt betydelige verdier også i resten av virksomheten i 2022. Vi har støttet de av selskapene våre som har trengt det, og vi har grepet gode investeringsmuligheter vi har sett. Det gjelder både investeringer i nye selskaper og økning i eierandelen i børsnoterte selskaper der kursfallet har vært større enn den underliggende inntjeningen skulle tilsi, supplerer investeringsdirektør Tom Erik Myrland.

Blandet for Ferd Capital

Forretningsområdet Ferd Invest, med finansielle investeringer i nordiske aksjer som mandat, ble avviklet i første halvår, og hele investeringsvirksomheten i børsnoterte aksjer ble samlet i Ferd Capital.

– For året under ett var den negative verdiutviklingen for forretningsområdets børsportefølje på 27 prosent. Til gjengjeld hadde de privateide selskapene en positiv avkastning, slik at Ferd Capitals samlede verdifall endte på minus 9,4 prosent, Aibel gikk ut av 2022 med god lønnsomhet og tidenes ordrebok på 30 milliarder kroner, med i størrelsesorden halvparten som grønne prosjekter innenfor havvind, og flere prosjekter som styrker Norges kapasitet som gassleverandør til Europa. Også Interwell bidro med sterke resultater, sier Tom Erik Myrland.

Ferd Capital benyttet urolige markeder også til å gjøre investeringer i nye privateide selskaper, med andelen på 33 prosent i det finske diagnosesystemselskapet Aidian som den klart største.

– Dette markerte samtidig et nytt kapittel i norsk-svensk samarbeid for Ferd, i og med at kjøpet skjedde i partnerskap med det tradisjonsrike familieeide svenske selskapet Nordstjernan, som overtok de øvrige aksjene, sier investeringsdirektøren.

Eiendom og Ekstern Forvaltning

Urolige tider og usikker økonomisk utvikling preget også både Ferd Eiendom og Ferd Ekstern Forvaltning.

– Den samlede avkastningen for Ferd Eiendom ga et fall på 415 millioner kroner, tilsvarende minus 9,1 prosent. For Ferd Eiendoms næringseiendommer skyldes dette hovedsakelig yield-oppgang (økt avkastningskrav) og høyere entreprisekostnader. For Marienlyst-prosjektet og én av logistikkeiendommene var avkastningen god i 2022, mens for boligprosjektene var avkastningen moderat negativ, primært på grunn av høyere ventede byggekostnader i prosjektene som skal utvikles fremover, sier Tom Erik Myrland – som legger til at oppbygningen av Ferd Eiendoms stab fortsatte med full kraft, med rekruttering av mange meget kompetente medarbeidere i løpet av året.

Ferd Ekstern Forvaltning, som utfyller Ferds øvrige virksomhet ved å investere i aktivaklasser og geografiske områder der konsernet ikke investerer direkte, fikk en negativ avkastning på 15,3 prosent.

– Forretningsområdets porteføljer blir imidlertid forvaltet i amerikanske dollar, og målt i norske kroner ble resultatet bedre, med minus 5,3 prosent – dette som følge av svekket kronekurs mot dollar, sier Myrland.

Graf for 2000– 2022

MODERAT NEDGANG: Ferds verdijusterte egenkapital har vist en svært god utvikling siden 2000. Og selv med nedgang i et globalt kriseår som 2022, ligger verdien fortsatt godt over 2020.

Investeringer for sosial effekt

De to forretningsområdene der den sosiale og samfunnsmessige effekten er en vesentlig del av målet – det vil si Ferd Impact Investing og Ferd Sosiale Entreprenører – hadde begge et aktivt år.

Ferd Impact Investing investerer i tidligfaseselskaper gjennom fond og partnerskap med potensial til å levere både en positiv effekt på FNs bærekraftsmål og en solid risikojustert avkastning.

– Virksomheten er konsentrert om sektorene fornybar energi, eiendomsteknologi og akvakultur. I 2022 gjorde forretningsområdet nye investeringer i to fond, tre nye co-investeringer og tre oppfølgingsinvesteringer, og gikk ut av året med 15 investeringer i porteføljen – som rommer en rekke svært spennende selskaper med stort potensial, både samfunnsmessig og økonomisk, sier Myrland.

Ferd Sosiale Entreprenører investerer på sin side i sosiale entreprenører, selskaper med nye løsninger på sosiale utfordringer og tydelige forretningsmodeller for økonomisk bærekraft og spredning av de sosiale resultatene.

– For de fleste av selskapene er kundene og samarbeidspartnerne å finne både i privat og offentlig sektor, og en viktig del av innsatsen fra forretningsområdet har også dette året vært å forsterke interessen for hva sosialt entreprenørskap kan bidra med til samfunnet, sier Myrland. Han legger til at forretningsområdet i 2022 gjorde to nye investeringer, og hadde ved utgangen av året ti selskaper og to fondsinvesteringer i porteføljen.

– Og her må vi også nevne Ferds nye Oslo-satsing, der vi ønsker å bruke det vi har lært om levekår og sosiale investeringer inn mot fire av Oslos bydeler med stort sosialt potensial. Vi jobber med å samle offentlige og private interessenter og lokale aktører til innsats mot skolefrafall, manglende fritidstilbud og arbeidsplasser, faller Morten Borge inn.

– Den praktiske håndteringen av Oslo-satsingen er det Ferd Sosiale Entreprenører som tar seg av, men dette er et Ferd-prosjekt som trekker på kompetanse og ressurser i hele konsernet, sier han.

Forsterket bærekraftsatsning

Borge understreker at et gjennomgående strategisk tema for Ferds virksomhet i 2022 har vært «Investeringer med bærekraft som verdidriver».

– Og det har gitt resultater. Vi registrerer at det er en gjennomgående høy og økende bevissthet rundt bærekraft og energiomstilling i både konsernet og i selskapene vi er engasjert i. Mange av dem har en klar miljøprofil, og både forretningsområdene og porteføljeselskapene tok nye steg i arbeidet med bærekraft som en integrert del av virksomheten, sier Borge – og legger til at det ble ansatt en egen bærekraftansvarlig i Ferd som tiltrer stillingen i april.

Styrket organisasjon

Konsernsjefen understreker også at det har vært lagt ned en betydelig innsats i å utvikle og styrke organisasjonen gjennom året, og at Ferd har lykkes med å rekruttere mange dyktige medarbeidere.

– Og styrken og viljen til innsats som vi har sett hos medarbeiderne i Ferd og porteføljeselskapene, den tar vi med oss inn i 2023. Vi skal fortsette å skape varige verdier og sette tydelige spor, sier Morten Borge.

Mer om Ferd tall og resultater