CEO Thomas Körmendi og bærekraftsdirektør Marianne Groven i Elopak

DELER ERFARINGER: CEO Thomas Körmendi og bærekraftsdirektør Marianne Groven i Elopak delte sine erfaringer fra arbeidet med bærekraft.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Sveinung Bråthen

Allerede i 2000 ble Ferds visjon «Å skape varige verdier og sette tydelig spor» formulert, og har siden vært en rettesnor for hele virksomheten.

– Visjonen er den samme, men det vi fyller den med endrer seg. Vi har alltid forsøkt å ta ansvar utover det vi blir pålagt. Vi er ikke redde for å ta risiko for å skape positiv påvirkning, selv om vi ikke er sikre på høy avkastning eller om vi vil lykkes, sa Johan H. Andresen til en lydhør forsamling i Ferds lokaler på Ferd Bærekraftsforum 26. januar. Til sammen har selskapene om lag 10 000 ansatte og omsetter for om lag 40 milliarder kroner.

– Det vi ønsker fra dere kan oppsummeres i ett ord: Initiativ. Å følge lover og forskrifter er ikke initiativ, det er compliance. Jeg vil oppmuntre dere til å fortsette med å ta initiativ i deres selskaper, det er den eneste veien fremover, sa han.

Aktivt eierskap

Krav og pålegg knyttet til bærekraftig drift treffer næringslivet hardt, og noen rammes hardere enn andre.

– Veien fremover blir tøff for mange – noen selskaper vil forsvinne fordi de ikke lever opp til forskrifter, eller deres produkter eller tjenester velges bort av kundene. Andre vil blomstre, og forhåpentligvis tilhører vi den siste gruppen. Jeg tror at visjonen vår vil stå seg – så er det opp til oss å fylle den med bærekraftige handlinger og initiativer. Det er vi allerede i gang med, sa Andresen.

Konsernsjef Morten Borge understreket at Ferd har en strategisk tilnærming til bærekraft gjennom hele den finansielle syklusen, og på tvers av forretningsområder.

– Vi har en forpliktelse til å bidra til å skape positive endringer. Det skal vi gjøre gjennom aktivt og ansvarlig eierskap, hvor også bærekraft skal adresseres. Bærekraft er lønnsomt, også økonomisk. I Ferd har vi både mulighetene og kapasiteten til å ta dristige initiativer, sa han.

Morten Borge

LØNNSOM BÆREKRAFT: Konsernsjef Morten Borge var en av talerne på Ferd Bærekraftforum. Han fastslo at Ferd har en forpliktelse til å bidra til å skape positive endringer. Foto: Sveinung Bråthen

Egne vesentlighetsanalyser

Manuel Arbiol og Tone Hanstad i Ferd Capital innledet arrangementet med å fortelle om funn i arbeidet med vesentlighetsanalyse – altså hva som er de viktigste faktorene når det kommer til bærekraft fra Ferd Capital sitt perspektiv, oppsummert i ESG (Environment, Social og Governance).

– For Ferd Capital er de mest vesentlige under E-en, altså miljøsiden, effektiv ressursbruk og klimagassavtrykk. I det sosiale aspektet er vi stolte av Ferd som system, samtidig er det på dette området vi har størst forventinger og har mer å hente, sier Hanstad.

Medarbeiderengasjement spiller en viktig rolle for å ha proaktiv informasjon gjennom å kjenne pulsen på organisasjonen, presiserer hun.

Støtte og sparringspartner

– Ferds rolle som eier innebærer både å sette krav og forventinger, men også å tilby support, poengterer Tone Hanstad.

I forbindelse med at ambisjonene på bærekraft øker i Ferd og bærekraftarbeidet intensiveres i portfolioselskapene, styrkes interne ressurser og kompetanse. I april begynner Marte Løfman i Ferd.

– Marte har solid bakgrunn og lang erfaring innen bærekraftsarbeid. Hun vil derfor være en god strategisk støtte og sparringspartner for både oss og selskapene i Ferd-familien. Kommunikasjon mellom Ferd og selskapene på dette feltet er til glede for alle, og vi gleder oss til å jobbe tett sammen med Marte. Vi har hatt mange grensesnitt mot henne i ulike bærekrafts-sammenhenger tidligere, forteller Morten Borge.

Ferd Capital kan altså være bidragsyter og sparringspartner for selskapene, også når det gjelder rapportering. Senior finansrådgiver Lene Aronsveen har jobbet mye med å gå gjennom ulike software-løsninger på bærekraft. Worldfavor er en brukervennlig plattform som vil bli brukt for rapportering og oppfølging av ESG KPI-er for hvert porteføljeselskap og aggregering av data til Ferd.

– Lene vil hjelpe selskapene med rapporteringen, samtidig som hun kan være en ballplanke i forbindelse med vurderinger selskapene gjør rundt rapportering og KPI-er. I etterkant av av bærekraftsforum har vi allerede hatt kickoff på rapportering over webinar som Lene arrangerte, forteller Hanstad.

Deler erfaringer

En viktig del av dagen var at representanter for Brav, Interwell, Simployer og Elopak fortalte om hvordan de jobber med bærekraft i sine selskaper. Det å høre ulike perspektiver på hva som er mest vesentlig for de enkelte selskapene er nyttig læring for alle.

– Selskapene har mye å lære av hverandre på bærekraftfeltet. Selv om de er forskjellige og har ulik modenhet når det kommer til dette temaet, er det også paralleller på tvers, sier Hanstad.

– Det er for eksempel interessant å høre hvordan Brav har fått på plass rapportering på scope 1-3 til tross for en svært kompleks verdikjede, samtidig som det er et mindre selskap. Elopak er en ledestjerne som gjerne deler erfaringer fra sitt 15-årige arbeid med bærekraft, sier Arbiol.

Diskusjonene under mingling og lunsj synliggjorde at dette tydelig er et tema som engasjerer og ønskes diskutert.