HAMMERFEST LNG

HAMMERFEST LNG: Et av Norges aller største landbaserte utslippspunkter for CO2. Den vedtatte elektrifiseringen, som Aibel skal bidra til, vil redusere utslippene med 90 prosent.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Aibel

Det begynte 22. november, da Equinor ga Aibel oppdraget med å knytte Irpa-feltet (tidligere kjent som Asterix) i Norskehavet til Aasta Hansteen-plattformen. En jobb til mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner, ifølge Aibel. Men allerede 16. desember kom Aker BP med et nytt og vesentlig større oppdrag – i form av en kontrakt på syv milliarder kroner for Munin-plattformen på feltet som tidligere het Krafla, og som inngår som en del av Yggdrasil-utbyggingen.

Med disse to avtalene på plass kunne Aibel gå ut av 2022 med en ordrereserve på rundt 30 milliarder.

Aldri gått bedre

– Noe slikt har selskapet aldri vært i nærheten av før. Og i størrelsesorden halvparten av offshoreservice-selskapets portefølje er innenfor fornybar energi i form av havvind, sier Kristian Eikre, Investment Professional og Co-Head i Ferd Capital og styremedlem i Aibel. Det er han, sammen med kollega Hans Jakob Humlevik, som har det løpende ansvaret for å følge opp Ferds eierskap i selskapet.

– Og i tillegg til den høye ordreinngangen kunne Aibel gjøre opp fjoråret med en svært god omsetning og rekordhøy lønnsomhet. Selskapet har ytterligere styrket balansen gjennom en sterk kontantstrøm og er meget godt posisjonert for den høye aktiviteten som er forventet fremover, supplerer Humlevik.

Han og Eikre er ellers enige om at Aibels leveransemodell, med fabrikasjon ved eget verft i Thailand og ferdigstillelse i Haugesund, har vært en vesentlig suksessfaktor. Modellen har muliggjort konkurransedyktige priser og god prosjektkontroll – som igjen har bidradd til å bygge opp høy tillit i offshorebransjen.

SUKSESSFAKTOR: Kristian Eikre (til venstre) og Hans Jakob Humlevik fremhever Aibels leveransemodell, med fabrikasjon ved eget verft i Thailand og ferdigstillelse i Haugesund, som avgjørende for at selskapet har oppnådd så gode resultater i markedet. Foto: Sveinung Bråthen

Nytt år, ny kontrakt

Men om fjoråret endte med kjempekontrakt fra Aker BP – så høynet Equinor og de øvrige Snøhvit-partnerne i februar i år: Hele åtte milliarder kroner er verdien av oppdragene Aibel fikk for modifikasjonsarbeider og elektrifisering av Hammerfest LNG-anlegget på Melkøya.

– Det er ellers interessant at både Aasta Hansteen og Munin-plattformen er prosjekter som dreier seg om å få mer ut av eksiterende felt, mens Hammerfest LNG omfatter en elektrifisering som vil være nødvendig om Norge skal realisere nok utslippskutt til å nå de offisielt vedtatte klimamålene, sier Eikre. Han ser for seg at Johan Sverdrup var en av de siste store utbyggingene av helt nye felt, og at fornybar energi og videreutvikling av eksisterende felt blir det viktigste fremover.

– Alle de tre prosjektene styrker også Norges kapasitet som gassleverandør til Europa. Det er viktig i en situasjon der EU anerkjenner gassens betydning for det grønne skiftet, samtidig som det er et høyt prioritert mål å bli uavhengig av russisk gass, legger Hans Jakob Humlevik til.

Mer gass, mindre utslipp

Hammerfest LNG-oppdraget omfatter prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon i forbindelse med Snøhvit Future-prosjektet, som består av et landbasert kompresjonsanlegg og elektrifisering av anlegget. I tillegg kommer ytterligere oppgradering av eksisterende systemer på Hammerfest LNG for å gjøre anlegget mer robust, og med forlenget levetid frem mot 2050.

– Det nye kompresjonsanlegget som skal installeres vil bidra til å opprettholde tilstrekkelig trykk for LNG-anlegget når trykket i reservoarene ute i gassfeltet etterhvert avtar. Dette gir mer gass og bedre utnyttelse, og bidrar til å forlenge levetiden til anlegget, forklarer Humlevik.

Elektrifiseringsdelen av prosjektet skal på sin side erstatte dagens gassturbiner med strøm fra kraftnettet. Hammerfest LNG er et av Norges aller største landbaserte utslippspunkter for CO2, og elektrifiseringen vil redusere utslippene med 90 prosent, eller rundt 850.000 tonn årlig. Det er et kutt som tilsvarer 1,7 prosent av Norges årlige totalutslipp.

GASS TIL EUROPA: Irpa-feltet bygges ut med subsea-teknologi, i dette tilfellet med instillasjoner på 1350 meters dyp. Gassen føres i rør langs havbunnen til Aasta Hansteen-plattformen, og derfra gjennom den allerede eksisterende rørledningen Polarled til Nyhamna – og videre til Europa. Kart: Equinor

Solid kjennskap til anlegget

– Vi har siden 2006 vært Equinors faste leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på Hammerfest LNG, og våre ansatte har opparbeidet solid kjennskap til anlegget og utviklet gode relasjoner til Equinor. Vi har i tillegg omfattende erfaring fra tilsvarende modifikasjons- og elektrifiseringsoppdrag, og er takknemlige for at Equinor har valgt oss som hovedkontraktør i utviklingen av fremtidens LNG-anlegg på Melkøya, uttalte konsernsjef i Aibel, Mads Andersen, i forbindelse med kontraktstildelingen.

Det nye oppdraget er et resultat av at Equinor utløste en opsjon i en FEED-kontrakt (Front-End Engineering and Design) som Aibel hadde arbeidet med siden 2020. Prosjekteringsarbeidet kan derfor starte umiddelbart, og store deler av organisasjonen fra FEED-kontrakten ved kontoret i Asker kan bli med videre. I tillegg skal prosjektorganisasjonen styrkes med kompetanse fra modifikasjonsmiljøene Aibel har på Vestlandet og i Nord-Norge.

På topp vil prosjektet engasjere rundt 350 ingeniører og prosjektmedarbeidere, og totalt vil det gå med cirka 1 200 årsverk i løpet av bygge- og installasjonsfasen. Aibel vil i tillegg utføre fabrikasjon av større moduler ved sine verft i Thailand og Haugesund. Hovedtyngden av arbeidet vil være i perioden 2024-2026.

MUNIN-PLATTFORMEN: Drives ubemannet, og kan derfor bygges vesentlig enklere og med lavere ressursbruk. Vedlikehold ordnes ved at service-skip sendes ut til plattformen. Illustrasjon: Aibel

Fremtidens plattformkonsept

– Jeg er stolt og beæret over partnerskapet vi nå inngår med Aker BP. Det er en ny bekreftelse av Aibels ledende posisjon som leverandør av kritisk infrastruktur til offshorebransjen.

Slik kommenterte Aibel-sjef Mads Andersen den syv milliarder store kontrakten partene inngikk kort tid før jul i fjor.

Munin-plattformen til Yggdrasil-feltet, som Aibel skal bygge på oppdrag fra Aker BP, blir av partene omtalt som «fremtidens plattformkonsept.» Det dreier seg om en ubemannet produksjonsplattform som skal styres fra land, og som blir den første produksjonsplattformen på norsk sokkel som helt fra grunnen av er konstruert for ordinær drift uten mannskap.

– Dette gjør at plattformen kan bygges uten helikopterdekk og boligkvarter, uten heiser og livbåter. Dermed blir den både enklere, lettere og mindre materialkrevende – noe som igjen gir lavere kostnader og en byggeprosess med mindre miljøfotavtrykk, sier Kristian Eikre.

Også dette prosjektet er basert på en forutgående FEED-prosess i Aibels regi. Her har sikker konstruksjon, minimalt vedlikeholdsbehov og mest mulig forenkling av systemer og funksjoner vært første prioritet, ifølge Aibel. Det som kan automatiseres og digitaliseres er automatiserte og digitalisert, og man har hele veien valgt komponenter og utstyr som gir høyest mulig driftssikkerhet, og designet alt med tanke på pålitelig og effektiv drift. Og i den utstrekning vedlikehold likevel er nødvendig, ordnes dette ved at service-skip sendes ut til plattformen.

– Gassen som utvinnes på Munin går direkte til eksport, mens blandingen av olje og vann som kommer opp fra brønnen føres i rør til Hugin A-plattformen. Her blir olje og vann separert, og oljen ledes videre i rør til Sture-terminalen på land, sier Eikre.

Prosjektledelse, innkjøp, konstruksjon og design skal utføres ved Aibels Oslo-kontor, der opptil 300 medarbeidere vil jobbe med prosjektet. Selve byggingen skal Aibels verft i Thailand og Haugesund ta seg av.

ÅTTE MILLIARDER: Aibels konsernsjef Mads Andersen signerer Hammerfest LNGavtalen digitalt, her sammen med Mette Halvorsen Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor. Foto: Aibel

Nytt kapitel for Aasta Hansteen

Irpa, tidligere kjent som Asterix, er et gassfelt i Norskehavet, 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen. Planen er å utvinne gassen med subsea-teknologi, det vil si installasjoner plassert på havbunnen, i dette tilfellet på rundt 1350 meters dyp. Herfra føres gassen i en rørledning langs havbunnen til Aasta Hansteen-plattformen – som dermed må gjennomgå betydelige modifikasjoner for å kunne ta imot gassen.

– Og her er det Aibel kommer inn, med oppdrag fra Equinor på mellom 1,5 og 2,5 milliarder kroner. Plattformen skal bygges om for at gasstrømmen fra Irpa skal kunne gå inn i det eksisterende prosesseringsanlegget. Samtidig skal det gjøres modifikasjoner som gir plattformen en forlenget levetid på syv år, forklarer Hans Jakob Humlevik.

I tillegg skal det installeres en 450 tonn tung monoetylenglykol-modul (kjent som MEG-modul), som tilfører rørledningen MEG for å unngå at det dannes hydrater – en blanding av gass og vann som kan oppstå under de ekstreme trykk- og temperaturforholdene i rørledningen, og som i verste fall kan fryse og tette igjen røret.

Fra Aasta Hansteen går gassen fra Irpa gjennom den allerede eksisterende rørledningen Polarled til Nyhamna, og videre til Europa.

Også denne kontrakten ligger i forlengelsen av en FEED-kontrakt, som Aibel vant i 2021.

– Tildelingen er en annerkjennelse til medarbeiderne som har jobbet med dette forprosjektet. Samtidig bekrefter den Aibels ledende posisjon innen modifikasjoner av infrastruktur på norsk sokkel, var konsernsjef Mads Andersens kommentar da tildelingen ble offentliggjort.

Aibel regner med at prosjektet vil sysselsette 200 personer på det meste. De første aktivitetene offshore ventes å skje i februar 2023, og prosjektet skal være ferdigstilt i løpet av 2026.

Aibel AS

  • Et av Norges største serviceselskaper innenfor oppstrøms olje og gass samt fornybar energi.
  • Opererer innenfor forretningsområdene feltutbygging, modifikasjoner, vedlikehold og offshore vind.
  • Hovedkontor i Stavanger, ytterligere fem lokasjoner i Norge, dessuten virksomhet i Thailand og Singapore.
  • Omsetning nær 13 milliarder kroner (2021).
  • 4 300 medarbeidere i Norge og internasjonalt.
  • Ferd eier 50 %, det svenske investeringsselskapet Ratos eier de resterende 50 % sammen med AP6 Fonden.
  • Hjemmeside aibel.com