Andre halvår 2022 var mer stabilt og flere investeringer hentet inn noe av verdifallet fra første halvår. Elopak, som er Ferds største børsnoterte investering, steg 54 prosent i verdi i andre halvår og endte året under ett ned med 4,5 prosent.

Ferd hadde ved årsskiftet en beregnet verdijustert egenkapital på 43,0 milliarder kroner (48,0 milliarder kroner per 31.12.2021). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen minus 9,1 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, var minus 4,4 milliarder kroner.

Du kan lese mer i vår oppsummering for 2022 her.