OSEBERG FELTSENTER: Milliardkontrakt for elektrifisering og oppgradering av gassbehandlingsanlegg.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Harald Pettersen/Equinor

– Sett fra et eierperspektiv kan vi ikke være annet enn glade og stolte når serviceselskapet Aibel vinner fem viktige kontrakter med Equinor i løpet av tre dager, og til en samlet verdi på nesten ti milliarder kroner, medregnet opsjoner. Dette er en tillitserklæring fra Norges største energiselskap, sier Kristian Eikre, Investment Professional og Co-Head i Ferd Capital. Der har han sammen med kollegene Erik Theodor Jakobsen og Hans Jakob Humlevik ansvaret for å følge opp Ferds eierskap i Aibel.

Eikre understreker at tildelingen av kontraktene også viser styrken i Aibels posisjon på norsk sokkel, og at det er verdt å merke seg at de to største kontraktene gjelder elektrifiseringsprosjekter.

– Dette er viktige tilskudd til den «grønne» delen av Aibels portefølje, som nå utgjør størsteparten av ordrereserven. Sammen med selskapets store havvind-prosjekter viser dette at Aibels innsats for omstilling til det grønne skiftet gir resultater, sier han.

Over 60 prosent fornybart

De første fire kontraktene ble offentliggjort 23. november, og allerede den 26. fulgte den femte og største.

«Denne ukens kontrakter på nær ti milliarder kroner inkludert opsjoner er alle svært velkomne. Og uken har også vært en bekreftelse av Aibels posisjon som den ledende leverandøren av løsninger for elektrifisering av både offshore- og landbaserte produksjons- og prosessanlegg. Vi er stolte over å spille en sentral rolle i arbeidet med å dekarbonisere norsk olje- og gassproduksjon», skriver Aibels konsernsjef Mads Andersen i en kommentar, og viser til at den norske offshore-industrien har ambisjoner om å redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel med 40 prosent innen 2030.

SIGNERINGSSEREMONI: Geir Tungesvik (Senior Vice President for Project Development, Equinor), Mette H. Ottøy (Chief Procurement Officer, Equinor) og Mads Andersen (President og CEO, Aibel) møttes for å undertegne fire kontrakter i Aibels hovedkontor på Forus ved Stavanger. Foto: Aibel

Aibel opplyser også at den nye Oseberg-kontrakten innebærer at andelen av prosjekter innenfor fornybar energi for første gang overstiger 60 prosent av den totale ordreporteføljen på 14 milliarder norske kroner, med havvind og elektrifisering som noenlunde like store deler av fornybar-andelen.

«Dette er en milepæl i Aibels transformasjon mot fornybar sektor,» skriver Andersen videre.

Strøm på Oseberg

Equinor, som har operatøransvaret for Oseberg-feltet, opplyser i forbindelse med kontrakten at målet er å redusere CO2-utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samtidig som gassproduksjonen fra Oseberg skal økes. Feltet skal utvikles fra hovedsakelig oljeproduksjon til å bli en større gassprodusent basert på betydelige gjenværende gassressurser i området, samtidig som elektrifiseringen vil gi en reduksjon i CO2-utslippene med rundt 320 000 tonn årlig.

Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt ti milliarder kroner. Aibels kontrakt utgjør mer enn fire av disse milliardene, og omfatter prosjektering, bygging og installasjon (EPCI) i forbindelse med delelektrifisering av Oseberg feltsenter og Oseberg Sør, og oppgradering av gassbehandlingskapasiteten på feltsenteret. I tillegg inkluderer oppdraget elektriske installasjoner i ny substasjon på Kollsnes.

Bygging av tre nye plattformmoduler vil bli gjennomført på Aibels verft i Haugesund, mens hoveddelen av ingeniørarbeid og ledelse vil foregå på Aibels kontor i Bergen, med støtte fra kontorene i Stavanger og Oslo.

Konkurranseevne

Bare tre dager før Oseberg-kontrakten ble offentliggjort ble fire andre kontrakter med Equinor undertegnet, verdt til sammen rundt fem milliarder kroner opsjoner inkludert. Det skjedde ved en seremoni på Aibels kontor i Stavanger, der representanter fra begge parter blant annet fremhevet selskapenes lange felles historie og Aibels konkurranseevne som viktig for det videre samarbeidet.

ELEKTRIFISERING: Aibel-sjef Mads Andersen er stolt over at selskapet han leder spiller en sentral rolle i arbeidet med å dekarbonisere norsk olje- og gassproduksjon. Foto: Aibel

Ubemannet plattform til Krafla

Den første av de fire kontraktene gjelder forprosjektering og design (FEED) for den ubemannede prosessplattformen på Krafla-feltet, og er en fortsettelse av en pre-FEED-kontrakt tildelt i 2020. Studien skal etablere grunnlaget for å knytte en ubemannet plattform til den Aker BP-opererte plattformen på NOA-feltet. Verdien på studien er beregnet til i overkant av 180 millioner kroner.

Utbygging av Krafla-feltet vil være et av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel i perioden det er planlagt realisert, og vil utgjøre en betydelig del av investeringsnivået og bidra til å opprettholde aktivitetsnivået i industrien.

Planlagt utbyggingskonsept er en ubemannet produksjonsplattform med tilknyttede havbunnsanlegg på Askja, Krafla og Sentral. Operasjonene skal styres fra Equinors driftssenter på Sandsli i Bergen, og representerer ny og viktig teknologiutvikling som gir en mer kostnadseffektiv feltutviklingsløsning sammenlignet med konvensjonelle plattformkonsepter. Kraftbehovet til Krafla og NOA Fulla skal dekkes ved kraft fra land via en undersjøisk kraftkabel fra Samnanger i Vestland fylke.

Knytte Astrix til Aasta Hansteen

Aibel er også tildelt en FEED-studie med opsjon for en utvidet FEED studie samt selve gjennomføringen av toppside-modifikasjoner for å knytte Asterix-funnet til Aasta Hansteen-plattformen. Samlet verdi for FEED-studien er beregnet til i overkant av 75 millioner kroner, opsjonen for gjennomføring til mer enn én milliard kroner, inkludert blant annet en 430 tonns modul som er planlagt sammenstilt i Nordsjøhallen ved Aibels verft i Haugesund.

Asterix, som ligger på 1350 meters havdyp i Norskehavet, er en undervannsutbygging omtrent 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-plattformen. Prosjektet vil bidra til å forlenge levetiden på Aasta Hansteen-feltet. Gassen fra feltet er planlagt prosessert og transporter videre til markedet gjennom Polarled-rørledningen til terminalen på Nyhamna.

REDUSERT UTSLIPP PÅ GINA KROG

Partnerskapet i Gina Krog har besluttet å investere i ny oljeeksportløsning på Gina Krog-feltet. En ny rørledning på ca. 23 km til Sleipner A skal erstatte det flytende lagrings- og lossefartøyet Randgrid FSO i 2024. Aibel er tildelt gjennomføringskontrakt for nødvendige modifikasjoner på begge plattformene, en kontrakt med en verdi på i underkant av 500 millioner kroner.

Fjerning av dagens løsning med et fartøy vil redusere CO2-utslippene fra feltet med cirka 18 000 tonn per år, vil redusere årlige driftskostnader betydelig, og er med på å forlenge produksjonen fra feltet.

Milliard-opsjon for Kårstø

Den siste kontrakten gjelder et elektrifiseringsprosjekt for Kårstø prosessanlegg, som vil gi en reduksjon av CO2-utslippene med i underkant av 500 000 tonn per år. Det dreier seg om en FEED-studie for elektrifisering av turbiner og trykkokere, anslått til 130 millioner kroner. I tillegg kommer en opsjon for gjennomføring av prosjektet – denne med beregnet verdi over tre milliarder kroner.

Besøk Aibel