rogn

GENETIKK: Benchmark leverer rogn – med full kontroll på at oppdretterne får avlsmateriale med de ønskede egenskapene.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Benchmark

Norge er verdensledende innenfor sjømat og havbruk. Og Oslo Børs har inntatt posisjonen som verdens fremste børs for akvakultur- og sjømatselskaper – de siste årene har også en rekke utenlandske aktører innenfor oppdrett og havbruk valgt å notere sine aksjer her.

– Det er i Norge vi i dag finner investormiljøene med størst kunnskap og interesse når det gjelder akvakultur. Dette er bakgrunnen for at også Benchmark Holdings, som et globalt ledende leverandørselskap innenfor akvakultur, mot slutten av fjoråret valgte notering i Oslo. Dette i tillegg til den eksisterende noteringen på AIM – London Stock Exchanges marked for mindre vekstselskaper, sier Kristian Eikre, Investment Professional og Co-Head i Ferd Capital.

– Noteringen er et første skritt mot hovedlisten på Oslo Børs. Planen å også å gjennomføre en de-listing i London, legger han til.

ØKT EIERANDEL: Tone Bjørnstad Hanstad og Kristian Eikre ser et stort potensial for fortsatt vekst og lønnsomhetsutvikling hos Benchmark Holdings. Foto: Sveinung Bråthen

Stort potensial

– Et annet moment som tilsier notering i Oslo er at mer enn halvparten av aksjonærene i det britiske selskapet nå er norske, sier Tone Bjørnstad Hanstad, også hun Investment Professional i Ferd Capital, og den som sammen med Eikre har den løpende oppfølgningen av Ferds engasjement i Benchmark.

Hanstad understreker at Ferd Capital ser et stort potensial for fortsatt vekst og lønnsomhetsutvikling. Selskapet ligger helt i tet når det gjelder miljømessig og økonomisk bærekraftige løsninger som kan løse mange av de største utfordringene oppdrettsnæringen står overfor, enten det gjelder helse, ernæring eller den genetiske kvaliteten.

– Selskapet har vist en imponerende evne til å kombinere innovasjon med praktiske løsninger som blir godt mottatt i markedet – og veksten i omsetning og markedsandeler har vært sterk, sier hun.

Dette har da også gitt utslag i at Ferd har kjøpt seg opp i selskapet. De første investeringene ga Ferd Capital en eierandel på nær 17 prosent i 2017. I dag har ytterligere investeringer økt eierandelen til 26 prosent – som innebærer at Ferd er største eier.

Spisset profil

Kristian Eikre forteller at selskapet de siste to-tre årene har gjennomgått en restrukturering av virksomheten, som i dag fremstår som spisset og strømlinjeformet for mer effektiv drift og klarere markedsprofil. I tillegg til organiske vekst har Benchmark gjennom årene gjennomført en rekke strategiske oppkjøp som har tilført både kompetanse og fysiske anlegg. Dette har gitt en unik posisjon som leverandør av virksomhetskritiske og bærekraftige løsninger for oppdrettere over hele verden.     Virksomheten er i utpreget grad forskningsbasert, med forskningsenheter i en rekke land, gjerne i tett samarbeid med den praktiske driften i konsernets produksjonsanlegg. Dette har bidratt til at Benchmark har utviklet banebrytende teknologi og effektive og bærekraftige løsninger.

– I dag er selskapet representert i 26 land, og er aktivt innenfor alle de globale akvakultur-markedene i Asia, USA, Latin-Amerika, Europa – og ikke minst i Norge, forteller Tone Bjørnstad Hanstad.

Benchmarks internasjonale hovedkontoret er i Storbritannia. Virksomheten i Norge ledes fra Bergen, og omfatter blant annet verdens største biosikre stamfiskanlegg for laks i Salten i Nordland, et senter for anvendte genetiske tjenester for akvakultur på Sunndalsøra, og en forskningsenhet på Ås.

KURSUTVIKLING: Kristian Eikre og Tone Bjørnstad Hanstad følger Benchmark-aksjen på både Euronext Growth-listen på Oslo Børs og AIM hos London Stock Exchange. Målet er notering på hovedlisten hos Oslo Børs, og bare der. Foto: Sveinung Bråthen

Mange arter

Virksomheten i Benchmark omfatter produkter og løsninger for oppdrett av en lang rekke arter, med laks som den klart viktigste. I sørligere farvann er mye av tilbudet konsentrert om fiskeslagene seabass (tilsvarer havabbor), seabream (brasme) og tilapia, det siste en gruppe viktige mat- og oppdrettsfisker særlig i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

– På tvers av artene er virksomheten i Benchmark inndelt i de tre forretningsområdene Avansert ernæring, Genetikk og Fiskehelse. Felles for områdene er at de bidrar til økt lønnsomhet for oppdrettsnæringen, kombinert med et sterkt og forpliktende bærekraftsfokus, sier Hanstad, som understreker at enheter innenfor forskjellige forretningsområder samarbeider tett, og i mange tilfeller også er samlokalisert.

Fôr for fisk og kongereker

Det klart største av de tre forretningsområdene er Avansert ernæring, som i 2022 sto for 51 prosent av Benchmarks omsetning gjennom datterselskapet INVE Aquaculture.

– INVE leverer avansert fôr, med særlig vekt på startfasen av yngelens levetid. De første dagene er ernæringen avgjørende for helse, utvikling og overlevelse, og det stilles helt spesielle krav til artstilpasning sier Kristian Eikre. Han legger til at den største produktkategorien er levende-fôr basert på artemia, et lite krepsedyr som lever i saltsjøer. I Benchmarks tilfelle er en stor del av produksjonen basert på artemia fra Salt Lake i Utah, USA, høstet på bærekraftig vis og under nøye kontroll.

– Selskapet leverer ellers et vidt spekter av innovative fôrprodukter og næringstilskudd, basert på teknologi som gir maksimal biosikkerhet, samtidig som det arbeides kontinuerlig med å utvikle og optimalisere nye fôr-produkter, sier Eikre.

Gode gener

Det genetiske utgangspunktet for yngel og stamfisk er selvsagt svært viktig for oppdrettsbransjen, men i utgangspunktet krevende å holde under full kontroll.

– Benchmark har imidlertid en omfattende virksomhet og svært høy kompetanse innen genetikk, og er internasjonalt ledende når det gjelder genetikk innenfor akvakultur, forteller Tone Bjørnstad Hanstad.

Forretningsområdet Genetikk sto i 2022 for 36 prosent av omsetningen. Arbeidet med laks utgjør hovedtyngden, men selskapet tilbyr også genetikk for oppdrettsreker og tilapia. I tillegg arbeider Benchmarks store forskningsmiljø på oppdrag for kunder.

Stamfiskanlegget Benchmark Genetics Salten spiller en viktig rolle innenfor laksegenetikk, og leverer årlig rundt 150 millioner lakserogn, som kan bli til rundt 600 000 tonn ferdig laks årlig.

– Og produksjonen skjer med best mulig biosikkerhet, med stamfisk som går hele sin tid isolert i kar på land. Det gir full kontroll, og mulighet til å velge ut individene med den beste kombinasjonen av egenskaper. Det gjøres svært effektivt ved hjelp av en egenutviklet digital chip som kan registrere 55 000 genetiske markører, sier Hanstad.

Benchmarks genetikkvirksomhet omfatter også et verdensledende program for oppdrettsreker, nærmere bestemt vannamei-reker (kongereker eller tigerreker på norsk, ofte misvisende kalt scampi). Virksomheten drives med anlegg i Columbia og Florida, som leverer avlsmateriale med utvalgte genetiske egenskaper. I Florida ligger også anlegget for biosikker og genetisk kontrollert oppdrett av stamfisk for tilapia – anlegget drives forøvrig i tett faglig samarbeid med Benchmark Genetics Salten.

Benchmark er også en ledende leverandør av genetiske tjenester på oppdrag fra kunder, og kan bygge på erfaring fra mer enn 30 avlsprogrammer for 20 akvatiske arter i 16 land. Denne delen av virksomheten drives under merkenavnet Akvaforsk Genetics.

BÆREKRAFTIG KUR: Om bord i brønnbåten «bades» laks i vann med Ectosan Vet, Benchmarks nye behandlingsmiddel mot lakselus. Det skjer i et lukket tanksystem. Etterpå gjennomgår badevannet den avanserte renseprosessen CleanTreat, og slippes så tilbake i sjøen, renere enn da det ble pumpet opp. Foto: Benchmark

Frisk fisk – uten lakselus

Fiskehelse er, med 13 prosent av totalomsetningen, det minste forretningsområdet hos Benchmark. Vekstpotensialet er imidlertid stort, og det knytter seg store forventninger til et nytt og miljøvennlig behandlingssystem mot lakselus.

Lakselus har gjennom lang tid vært en av de største utfordringene for lakseoppdretterne, som i tillegg til behandlingskostnadene taper store beløp på fiskedød og redusert slaktevekt. Lusen er også et alvorlig dyrevelferdsproblem. Og noen av behandlingsmetodene, som varmebehandling, er et velferdsproblem i seg selv.

– Historisk har lusebehandlingen også vært en utfordring bærekraftsmessig, man har forsøkt forskjellige kjemiske behandlingsmidler som ofte er tømt rett ut i merdene – og dermed har forurenset fjorder og sjø. Benchmark har brukt mer enn ti år på å utvikle et helt nytt behandlingssystem som er effektivt, bærekraftig, og ivaretar hensynet til fiskevelferd. Og nå er selskapet i full gang med å kommersialisere løsningen, sier Kristian Eikre.

Systemet består av Ectosan Vet, et nytt og meget effektivt veterinærmedisinsk middel mot lus hos laks og regnbueørret. Selve behandlingen skjer ved at fisken «bades» i vann med Ectosan i et lukket tanksystem i en brønnbåt, noe som skal oppleves som lite stressende. Badevannet gjennomgår så en avansert renseprosess som Benchmark har døpt CleanTreat, før det slippes tilbake i sjøen.

– Og da er vannet renere enn da det ble pumpet opp, mens de skadelige stoffene som er skilt ut blir tatt forsvarlig hånd om. Dermed er forurensningsproblemet effektiv løst, sier Eikre.

Han legger til at Ectosan Vet fjerner mer enn 99 prosent av lusen. Og hvis alle oppdrettere i en fjord gjennomfører behandlingen samtidig, er det meste av lus i området borte, og det kan ta lang tid før problemet gjenoppstår.

– Ectosan Vet og CleanTreat er en behandlingsform som kan vise seg banebrytende innenfor lakseoppdrett. Men både denne og de øvrige løsningene Benchmark tilbyr er basert på høyteknologi det har vært svært kostbare å utvikle. Til gjengjeld gir løsningene gode marginer når de er på plass i markedet. Så har da også Benchmark Holding de siste kvartalene vist særdeles gode takter både for vekst og lønnsomhet, sier Kristian Eikre.

– Så jeg vil tro at Benchmark-aksjen er av stor interesse for både norske og internasjonale investorer, når den nå er tilgjengelig på Oslo Børs, legger han til.

Benchmark Holdings Plc

  • Internasjonal aktør med fokus på bærekraftig biologisk virksomhet innenfor akvakultur, med fokus på spesialisert ernæring, genetikk, samt dyrehelse
  • Utpreget kunnskapsintensiv virksomhet med 800 ansatte i 26 land
  • Omsetning tilsvarende 1,980 milliarder kroner (2022)
  • 750 kunder i 70 land
  • Hovedkontor i England
  • Notert på London Stock Exchanges AIM-list (mindre vekstselskaper) og Oslo Børs’ tilsvarende Euronext Growth-liste
  • Ferd Capital har en eierandel på nær 26 prosent
  • Hjemmeside benchmarkplc.com