SENSOR: Når dyrene nærmer seg de virtuelle gjerdegrensene, avgir klaven en lyd. Jo nærmere gjerdet, dess høyere lyd. Dette gjør at dyrene kjapt lærer seg å snu.

Tekst: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Foto: Anne Berntsen, Nofence

Nofence var utsolgt i Norge allerede i februar i år, men skal nå mer enn doble produksjonen for neste år. De hadde allerede i starten av året forespørsler fra 44 amerikanske stater, uten å ha markedsført produktet enda.

– Vi ser rett og slett at vi løser et kjempestort problem, sier administrerende direktør i Nofence, Knut Bentzen; bønder er veldig presset på tid, så gjerdehold og innhenting av rømte dyr er en tidstyv de gjerne vil bli kvitt.

Kundene forteller at de trenger enklere og bedre løsninger for å ha dyr på beite, og det er også stor etterspørsel etter et bedre verktøy for å utnytte beiteområder uten fysiske gjerder. Nofence innfrir på begge punkter.

Nå har selskapet gjennomført en emisjon på nær 130 millioner kroner for å finansiere en internasjonal satsing. I første omgang i USA, Storbritannia og Spania. Investorer med kunnskap, nettverk og kapital stod høyt på ønskelisten. Samtidig var det viktig for Nofence å få med investorer med de rette verdiene, som bryr seg om de samme tingene, slik at de kan jobbe mot et felles overordnet mål om klimaeffekt og dyrevelferd.

– Derfor er vi så glade for å ha fått med oss Ferd, fastslår Bentzen.

Portrett av Knut Bentzen

PROBLEMLØSER: Vi ser rett og slett at vi løser et kjempestort problem, sier administrerende direktør i Nofence, Knut Bentzen. Foto: Anne Berntsen, Nofence

Investerer i bærekraftig landbruk

De største nye investorene er Sandwater og Ferd Impact Investing, som begge er tungt inne i tech og bærekraft fra før. Sistnevnte har fulgt investeringen lenge, gjennom deres investering i Bergensfondet Momentum, som de har vært investert i siden 2020.

– Det føles veldig bra å kunne investere direkte i Nofence, et selskap som både innfrir på bærekraftsmålene og er opptatte av dyrevelferd, forteller Kathrine Lærke Søndergaard, Investment Professional i Ferd Impact Investing.

Hun viser stor begeistring for løsningen som ser ut til å ha alle forutsetninger for å ta en sentral posisjon globalt.

– Vi har brukt mye tid på FNs klimarapport, hvor det blant annet sies at noe av det største potensialet for reduksjon av klimaavtrykk er innenfor landbruk og biomangfold. Nofence er spot on for å nå disse målene, fastslår hun.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel legger frem potensialet for CO2-reduksjoner frem mot 2030 fra ulike sektorer. Sektoren med høyest potensialet er «Energi», etterfulgt av «Jordbruk, skogbruk og annen arealbruk». Nofence har potensiale for å øke biodiversitet og karbonfangst innen jordbruk, hvilket utgjør en av de største mulighetene for CO2-reduksjon i figuren som er gjengitt i Ferd Impact Investings egen impact-rapport.

BÆREKRAFTIG: Kathrine Lærke Søndergaard, Investment Professional i Ferd Impact Investing, mener Nofence har det som skal til for å ha internasjonal suksess de neste årene. Foto: Sveinung Bråthen

 Nødvendig med innovasjon 

Ifølge FN kan vi ha så lite som 60 innhøstinger igjen før jorda ikke har mer å gi, om vi ikke gjør endringer i landbruket. Problemet med et ensidig og industrialisert landbruk er med andre ord stort.

Store arealer som før var beitemark for drøvtyggere eller inngikk i vekselbruk, drives nå ensidig med kunstgjødsel og sprøytemidler, uten naturlig gjødsling fra drøvtyggere. Samtidig hugges regnskog ned for å gjøres om til beitemark. Bentzen forteller at Innovasjon på gjerde-fronten har vært mer eller mindre fraværende de siste hundre årene, som innebærer at store områder ikke utnyttes, fordi de er for krevende å gjerde inn.

– Jordsmonn skal være fullt av biologisk mangfold, og dette er vi mange steder i ferd med å miste. Vi har samtidig et stort problem med for mye CO2 i atmosfæren og for lite karbon i jorda. Fotosyntesen er den naturlige prosessen som reverserer dette, og vi har veldig mange forespørsler der kundene vil plante dekkvekst etter innhøsting av mais, korn og soya, for så å slippe dyr ut på beite her og skape liv i jordsmonnet igjen, forklarer Bentzen.

Dette er enkelt å få til med gjerdesystemet til Nofence, som lar deg tegne opp i en app hvor de virtuelle gjerdene skal gå – fremfor å måtte sette opp fysiske gjerder hver gang man trenger det.

Nofence-app illustrasjonsbilde

APP-STYRT: Ved hjelp av en solcelle-drevet klave med GPS som kommuniserer med Nofence-appen, kan bonden følge med på at dyrene har det bra, samt justere gjerdegrensene. Foto: Anne Berntsen, Nofence

Gjerde-teknologi for dyrevelferd og bærekraft

Ved hjelp av en solcelle-drevet klave med GPS som kommuniserer med appen, kan bonden følge med på at dyrene har det bra, samt justere gjerdegrensene til å for eksempel gi tilgang til nærliggende vann eller sperre enkeltområder som kan være farlige for dyrene.

– Når dyrene nærmer seg gjerdegrensen, gir klaven fra seg et lydvarsel. Etter en kort innlæringsperiode har dyra lært seg å snu på lydvarselet og holder seg innenfor beiteområdet, sier Betnzen og viser en film av hvordan kyrne snur seg rolig og går tilbake til flokken når de nærmer seg en tilsynelatende usynlig grense.

På denne måten kan bønder gi dyrene sine tilgang til flere gode og varierte beiter, samtidig som det ivaretar dyrenes behov for næringsrik jord og naturlige instinkt til å forflytte seg.

– I Norge er vi ganske mye bedre enn det du ser i USA og andre steder, men også her brukes mye kunstig gjødsling og sprøytemidler som svekker det naturlige økosystemet. Med bruk av dekkvekst og gjeninnføring av beitedyr har vi sett prosjekter der bonden har firedoblet jordas innhold av organisk materiale på bare to år, samtidig som jorda holder bedre på vannet og dermed trigger fotosyntese og plantevekst, fortsetter han. Denne type praksis kan Nofence være med å skalere, særlig i områder der maskinene har tatt over og gjerdene er borte.

Regenerativt landbruk er fremtiden

Det mest industrialiserte landbruket er åpenbart dårlig for dyra og økosystemet, men Bentzen mener fokus på jordhelse drukner i klimadebatten.

– Det er høyt fokus på klimagassutslipp og treplanting, men vi tenker kanskje for lite på biodiversitet og at jorda er vår beste lagring for klimagasser når den tas godt vare på, utdyper han.

Bentzen er 60 år og har en lang og spennende karriere bak seg, blant annet som global salgssjef for tech-selskapet Kinly, der han har jobbet mye inn mot oljebransjen.

– Jeg tilhører selv generasjonen som har høstet, og kjenner at jeg vil være med på å levere jorda i bedre stand til mine barn og barnebarn. Bønder har dette ønsket naturlig i sitt DNA, noe jeg føler Nofence bidrar til å få til, reflekterer han.

Bilde av av Nofence-bonde, Knut Bentzen

I GOD JORD: Knut Bentzen har selv blitt Nofence-bonde, for å teste produktet i praksis. Nofence sikrer både dyrevelferd og økt karbonlagring i jorda ved hjelp av virutelle gjerder. Foto: Anne Berntsen, Nofence

Bilde av av Nofence-bonde, Knut Bentzen og ku med Nofence klave. Foto: Anne Berntsen, Nofence

Har blitt Nofence-bonde

Nå gir Bentzen alt for regenerativt jordbruk, og har selv gått til innkjøp av egne geiter som står virtuelt inngjerdet på utsiden av Stavanger.

– Det er utrolig meningsfylt å holde på med – og veldig moro når man skjønner sammenhengen og hva Nofence egentlig kan få til, sier Bentzen.

Han tror mye av problemet ligger i at folk har kommet “for langt unna” jordbruket og ikke reflekterer nok over hva som skal til for å sikre matforsyningen. Heldigvis får stadig flere øynene opp for hvilket ansvar vi har for å ta vare på jordsmonnet.

Nofence har vekket stor begeistring hos myndigheter, bønder og landeiere med interesse for bærekraftig eller regenerativt landbruk. Også Søndergaard berømmer hva selskapet har fått til på få år.

– Det er sjelden vi ser et norsk selskap som har kommet så langt i å adressere en global utfordring og som har et så stort miljømessig påvirkningspotensial, sier hun.

Nå håper de begge på grenseløs suksess og full fart ut i verdensmarkedet.

Nofence illustrasjonsbilde av ku med klave.

BEGEISTRING: Nofence har vekket stor begeistring hos myndigheter, bønder og landeiere med interesse for bærekraftig eller regenerativt landbruk. Foto: Anne Berntsen, Nofence

Nofence

  • Grunnlagt av bonde og gründer Oscar Hovde, som fikk ideen om digital inngjerding av dyr allerede på
    90-tallet.
  • Selskapet ble stiftet i 2011, og har siden utviklet og hatt flere pilotprosjekter i Norge og Europa.
  • I 2020 ble verdens første virtuelle gjerdesystem for storfe og sau lansert for kommersielt salg.
  • Selskapet har også flere forskningsprosjekter i ulike land.
  • Produktene bidrar til økt dyrevelferd og bærekraft i landbruket.
  • Nofence sikrer bedre utnyttelse av utmarksbeite, som medfører en regenerering av biodiversiteten i jordsmonnet.
  • I 2022 gjennomførte selskapet en emisjonpå nær 130 millioner kroner for å finansiere internasjonal skalering.