IMPONERT: I 2019 gikk Ferd Impact Investing inn på eiersiden i Antlers Singapore-baserte morselskap. – Vi ble imponert av utviklingen, og da Antler i fjor sommer hentet inn kapital til sitt nye Nordic Fund II, valgte vi å utvide Ferds eksponering gjennom å investere i fondet, sier Anniken Hofgaard.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Stig Jarnes

Grønt skifte. Klima- og miljøkrise. Men samtidig – teknologiutvikling i et omfang og tempo verden aldri før har sett: Vi lever i en tid der både utfordringer og muligheter er av store dimensjoner – og dermed en tid som med stort behov for mennesker som evner å se nye løsninger og å tenke i andre baner enn de tilvante. Kort sagt, The world needs founders, for å sitere en overskrift på Antlers hjemmeside.

Det finnes talentfulle mennesker overalt, mennesker med visjoner, gode ideer og kanskje en gründer i magen. Men for mange kan det være lang vei fra idé til virkelighet. Mulighetene for å realisere drømmen om entreprenørskap varierer sterkt, og det kan være vanskelig å ta de økonomiske, praktiske og personlige utfordringene som følger med gründerrollen. Derfor kan verdifull innovasjon og glimrende ideer gå til spille.

Fjerne barrierene

– Dette er bakgrunnen for at seriegründer Magnus Grimeland i 2017 etablerte Antler sammen med Fridtjof Berge og Tore Myrholt, alle tre med solid næringslivserfaring og bakgrunn fra McKinsey. Målet var å fjerne barrierer for entreprenørskap, og å gjøre det mulig for flere talentfulle mennesker å starte bærekraftige virksomheter, og særlig virksomheter som løser oppgaver med positiv effekt for miljø og livskvalitet. Grunnleggerne er norske, men visjonen bak Antler er global, og selskapet ble etablert med hovedkontor i Singapore, forteller Anniken Hofgaard. Hun er Investment Professional i Ferd Impact Investing, og har det løpende ansvaret for å følge opp Ferds engasjement i Antler.

GRUNNLEGGER: Magnus Grimeland var sentral da Antler ble etablert i Singapore i 2017. Foto: Antler

Imponerende vekst

Ferd Impact Investing har som formål å investere i tidligfaseselskaper med potensial for å kombinere miljø- og klimamessig impact med solid avkastning over tid.

– Da vi i 2019 gikk inn på eiersiden i Antlers Singapore-baserte morselskap var dette vår første investering. Og vi var også en av de tidligste større eksterne investorene i selskapet, sier Hofgaard.

Anniken Hofgaard

ENGASJERT: Anniken Hofgaard i Ferd Impact Investing har det løpende ansvaret for å følge opp Ferds engasjement i Antler. Foto: Stig Jarnes

Da Ferd gikk inn på eiersiden var Antler allerede etablert i syv byer. Fire år senere var antallet lokasjoner økt til 25 fordelt på seks kontinenter, og selskapet hadde markert seg i konkurranse med veletablerte amerikanske oppstartsakseleratorer som Y Combinator og Techstars.

Forsterket engasjement

– Vi ble imponert av utviklingen, og da Antler i fjor sommer hentet inn rundt 570 millioner kroner til sitt nye Nordic Fund II, valgte vi å utvide Ferds eksponering gjennom å investere i fondet, forøvrig sammen med statlige Nysnø Klimainvesteringer og rådgivnings- og forvaltningsselskapet Formue, sier hun.

Og veksten fortsetter; i dag er antall byer der Antler er etablert rundt 30 fordelt på 21 land, og globalt har selskapet rundt én milliard dollar under management. Godt over tusen oppstartsbedrifter er etablert, rundt 140 av dem i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

– Det er også verd å merke seg at markedet ser det som et kvalitetsstempel at et gründerselskap er spunnet ut av Antler. Det ser man på interessen blant eksterne investorer for å finansiere videre vekst i senere faser, sier Hofgaard. Hun legger til at eksisterende investorer i stor utstrekning blir med på Antlers nye kapitalinnhentinger rundt om i verden, og at mange eksterne ønsker å bli med.

– Dette er klare tegn på at markedet oppfatter Antler og selskapets konsept som en suksess, sier hun.

Fokus på dyktige mennesker

Antler kaller seg en Day zero investor, og skiller seg fra inkubatorer og akseleratorer ved at fokus i første omgang ikke er på selskaper, men på mennesker.

– Mange som søker seg inn på Antlers gründerprogram har en klar idé om hva de ønsker å etablere, men det er slett ingen forutsetning. Man kan søke seg inn som team eller på individuelt grunnlag, målet er å få med seg de dyktigste og mest lovende menneskene. For mange av dem vil prosesser og møter med andre deltakere i programmene bidra til at eksisterende ideer utvikles og nye oppstår. Det er lagt opp til at dyktige mennesker først og fremst skal finne sammen i eksepsjonelle team. Og resultatet kan i mange tilfeller bli at de går sammen om en helt annen bedrift enn de opprinnelig tenkte seg, sier Anniken Hofgaard. Hun legger til at Antler også går aktivt ut for å finne lovende gründer-kandidater til programmet, blant annet gjennom smarte algoritmer og kunstig intelligens.

– I tillegg har Antler avtaler som kobler gründermiljøer til etablerte industripartnere, som spiller inn aktuelle problemstillinger og validerer løsninger. I Norge er Hafslund og OBOS eksempler på dette, sier Hofgaard.

og Anniken Hofgaard

OSLOKONTOR: Kristian Jul Røsjø er partner og leder for Antlers Norden-fond – her sammen med Ferds Anniken Hofgaard. Foto: Stig Jarnes

To faser

Antlers gründerprogram har to faser, hver på tre måneder. Første fase besår dels av målrettet opplæring og trening, samtidig som deltakerne stimuleres til å videreutvikle ideer og bygge relasjoner. I nordisk sammenheng avvikles programmet delvis fysisk i København, Stockholm, Helsingfors og Oslo, og delvis nettbasert. Lovende deltakere og team blir med videre i fase to, der selskapsideer konkretiseres og testes, og får sin første finansiering.

Når programmet er avsluttet, kan Antler følge opp selskaper man har tro på videre, og eventuelt bidra med nettverk og ytterligere finansiering fra et av investeringsfondene, som finnes for selskaper med ulik profil og modenhetsgrad. I mange tilfeller viser det seg også at eksterne investorer er interessert i å satse på oppstartsbedrifter som springer ut av Antlers gründerprogram.

– Antler finansierer en moderat lønn den første tiden i gründerprogrammet. Slik blir det mulig å ta permisjon fra jobben for å få et inntrykk av om etablererrollen er noe man kan og vil satse på. Også dette et bidrag til å fremme nyskapning gjennom å redusere risiko og praktiske utfordringer, sier Anniken Hofgaard.

Betydelig positiv impact

Antler stiller ikke noe generelt krav om at oppstartsbedriftene har som mål å skape positiv effekt for klima, miljø eller samfunn i tillegg til å bli økonomisk bærekraftige.

– I praksis viser det seg imidlertid at slike mål er viktige for en stor del av oppstartsselskapene. Dette er jo utfordringer som opptar mange unge gründerspirer, og det er her man finner en stor andel av både behov og muligheter for innovativ teknologi, sier hun.

Globalt er mer enn 40 prosent av Antler-porteføljen ulike typer impact-selskaper, og i Norden over 70 prosent. Og det store antallet selskaper i porteføljen innebærer at total positiv impact kan bli stor.

Resultater

Den løpende driften av morselskapet Antler dekkes gjennom at oppstartsbedriftene betaler en liten andel av finansieringen de får fra fondene, og at fondene i tillegg betaler Antler et normalt management fee.

– Dette gir en grei økonomi. Men det store økonomiske potensialet ligger i at noen av oppstartsbedriftene etter hvert vokser og blir suksessrike, slik at en exit vil kunne tilføre store verdier, sier Hofgaard.

Men det tar gjerne tid å utvikle en god bedrift. Mange av Antlers oppstartselskaper har allerede begynt å gjøre seg sterkt gjeldende i sine nisjer, men det er fortsatt få som har rukket å bli allment kjent, eller som har oppnådd modenheten som tilsier salg til mer tradisjonelle eiere.

– Men i løpet av noen år vil vi etter alle solemerker oppleve at noen av de mange selskapene som etableres oppnår stor suksess – og at vi får noen store exiter. Det er her vi ser potensialet for å oppnå solid avkastning – kombinert med sterk positiv impact for klima og miljø, avslutter Anniken Hofgaard.

Antler

  • Tidligfase-investor som fjerner barrierer for entreprenørskap og gjør det enklere for talentfulle mennesker å starte bærekraftige virksomheter
  • Hovedkontor i Singapore, etablert i 30 byer i 21 land, blant dem Norge
  • Rundt én milliard dollar under management globalt
  • Godt over tusen oppstartsbedrifter etablert, rundt 140 av dem i Norden
  • Ferd gikk inn på eiersiden i morselskapet i 2019, og investerte i Nordic Fund II i 2023
  • Etablert av Magnus Grimeland, Fridtjof Berge og Tore Myrholt i 2017, alle nordmenn med internasjonal næringslivsbakgrunn
  • Hjemmeside www.antler.co