AKTIV PARTNER: – NMI har på sin side selv vært en aktiv partner for porteføljeselskapene våre, sier Arthur Sletteberg, NMI.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Fotograf: Sveinung Bråthen

En av korona-pandemiens konsekvenser var at 2020 ble året da en langvarig trend med mindre fattigdom i verden ble brutt. For første gang på 20 år økte antall mennesker som lever under Verdensbankens grense for ekstrem fattigdom på 1,9 amerikanske dollar per dag. Ifølge Verdensbanken var antallet personer som lever under denne grensen i 2021 97 millioner høyere enn før pandemien. Dette bidro til at den globale fattigdomsraten økte fra 7,8 til 9,1 prosent.

Finansiell inkludering

NMIs formål er å gi fattige i utviklingsland muligheter til arbeid og velferd gjennom å tilby mikrolån og andre grunnleggende finansielle tjenester til mennesker som ikke har tilgang til dette gjennom tradisjonelle banker og finansinstitusjoner. Man har gjerne betegnet dette som ‘mikrofinans’, men NMIs tjenestespekter er etter hvert utvidet med en rekke andre finansielle tjenester – som sparing, mikroforsikring og boligfinansiering. Dette utvidede spekteret gjør at ‘finansiell inkludering’ er en bedre betegnelse på virksomheten og målet man vil oppnå.

For et nordisk selskap vil det være lite hensiktsmessig å selv skulle drive aktivitet på grunnplanet i fjerne land. NMI investerer derfor i lokale finansinstitusjoner som er finansielt sunne, som er skalerbare, og som kan og vil bidra til å virkeliggjøre NMIs mål om å skape langsiktige og bærekraftige sosiale resultater.

Arthur Sletteberg understreker at det å sikre finansiell inkludering er et viktig bidrag til at mennesker som lever med lite får større mulighet til å klare økonomiske sjokk og uforutsette hendelser som for eksempel en pandemi.

SOSIAL DISTANSERING: Full kontroll i køen utenfor den lille indiske butikken, som er finansiert med et lån fra Sub-K, og som også formidler finansielle tjenester fra selskapet, som inngår i NMIs portefølje. Porteføljeselskapene var viktige støttespillere for kundene under pandemien, og mange drev egne helseprogrammer der de benyttet apparatet sitt til å spre kunnskap om smittevern. Foto: NMI

Stoppet renter og avdrag

NMI har investert i selskaper i utviklingsland i Afrika sør for Sahara, og i Sør- og Sørøst-Asia. Kundene til disse selskapene vil ofte være småskala næringsdrivende. 95 prosent av selskapenes kunder er kvinner. I lange perioder med lockdown har mange av kundene vært nødt til å stenge ned virksomheten.

– I en slik situasjon kan det ikke forventes at alle låntakerne klarer å betjene gjelden sin. Selskapene NMI er investert i har kommet kundene sine i møte og gitt det som i gamle dager het henstand – det vil si at låntakerne har sluppet renter og avdrag. Enkelte steder, for eksempel i India, valgte myndighetene å innføre moratorier som i praksis stoppet all innkreving. Uavhengig av om dette ble gjort på eget initiativ eller som følge av myndighetenes beslutninger var effekten den samme – lavere inntekter til selskapene NMI har investert i, sier Sletteberg, som er imponert over hvordan selskapene, selv med sviktende inntekter og pandemiens øvrige utfordringer, har klart både å ivareta egen finansiell sunnhet og sikre at også kundene ble vel ivaretatt.

UTDANNELSE FOR BARNA: – Juhudi Kilimo har hjulpet meg til å få nok inntekt til at barna mine kan få utdannelse, sier Irene Wangari Thiongo – melkebonde i Ndumberi, Kenya. Mikrofinansinstitusjonen Juhudi Kilimo arbeider med finansiell inkludering av småbønder og mikroentreprenører i kenyanske landdistrikter, og er et av NMIs porteføljeselskaper. Foto: NMI

Kundesentrert

Sletteberg understreker at alle porteføljeselskapene har en sterkt kundesentrert måte å arbeide på, og at det derfor var naturlig for dem å opptre støttende under pandemien. Noen valgte for eksempel å drive egne helseprogrammer der de benytter apparatet sitt til å spre kunnskap om smittevern. Selskapene la vekt på holde tett kontakt med kundene via telefon og digitale tjenester for å holde seg oppdatert om deres situasjon, og for å kunne hjelpe kundene gjennom for eksempel å restrukturere lån. Og etterhvert som det ble lettelser i lockdown-restriksjonene, var porteføljeselskapene aktive i å hjelpe kundene med å restarte virksomheten og å komme på fote igjen.

– NMI har på sin side selv vært en aktiv partner for porteføljeselskapene våre, med et tett samarbeid nøye tilpasset de utfordringene hvert enkelt selskap og de forskjellige landene har stått overfor sier han.

Fortgang i digitalisering

Norad har siden opprettelsen av NMI i 2008 bidratt med midler som NMI kan benytte til å gi såkalt teknisk assistanse til selskapene NMI er investert i. Formålet med den tekniske assistansen, ofte i form av konsulenthjelp, er å styrke selskapet på utvalgte områder. Kort etter at pandemien brøt ut ble det satt i gang en rekke korona-spesifikke prosjekter for digital utvikling, e-læring og krisehåndtering.

– Dette bidro til at mange av våre porteføljeselskaper kunne bruke stille tider under lockdown til å sette fortgang i å digitalisere betalingsformidling, lånesøknader og andre prosesser, sier Sletteberg, som understreker at kundebehandlingen tradisjonelt har vært analog og arbeidsintensiv.

– Etter hvert har vi kunnet dra nytte av at en raskt økende andel av kundene har tilgang til mobiltelefon og nettjenester. Digitaliseringen har gjort det vesentlig enklere å være operative under pandemien, og bidrar samtidig til lavere kostnader og smidigere, raskere og tryggere tjenester for både kundene og de lokale institusjonene våre, sier han.

Normalisering – og nye utfordringer

Nå er pandemien etter alt å dømme på hell i store deler av verden, og den økonomiske aktiviteten er på vei opp igjen i de fleste av landene hvor NMI investerer.

– Vi ser at andelen av kunder som sliter med å betjene gjelden sin er på vei ned, og vi forventer at både inntektsstrøm og utlånsvolum vil kunne være tilbake til nivået vi så før pandemien i løpet av en ikke så lang tid sier Sletteberg.

Aktiv støttespiller

Selve eksistensberettigelsen for NMI er å skape utvikling som kommer fattige mennesker til gode. Men også den økonomiske bunnlinjen er viktig. En rimelig økonomisk avkastning er en forutsetning for at NMI skal være finansielt bærekraftig over tid.

– Noe av det første vi måtte tenke på da pandemien slo til, var om porteføljeselskapene ville få likviditetsproblemer. Når andelen kunder som betaler renter og avdrag går ned reduseres selskapene inntekter, samtidig som løpende kostnader og innlån må betjenes. Utfordringene var store for flere av selskapene, men samtlige klarte å opprettholde soliditet og kapitaldekning som oppfylte både myndighetenes og långivernes krav, og fortsetter nå virksomheten til beste for kundene, forteller Sletteberg.

Han legger til at NMIs rolle som aktiv støttespiller har vært i tråd med hva både Ferd og øvrige eiere og investorer har ønsket. NMI har fortsatt å investere gjennom pandemien,

Eiere og investorer i ryggen

NMIs eiere og investorene i de forskjellige NMI-fondene har støttet NMI gjennom pandemien. Dette har blant annet kommet til uttrykk ved at gikk sammen om å etablere en finansiell buffer som sto i beredskap dersom det skulle oppstå et behov for å tilføre kapital til noen av selskapene NMI er investert i.

– Denne bufferen gjorde oss trygge på at vi ville være i stand til å bringe alle porteføljeselskapene helskinnet gjennom krisen, selv om den skulle bli enda mer alvorlig, sier Sletteberg, som er glad for at samtlige klarte seg såpass bra at det ikke ble nødvendig å ta bufferen i bruk.

– Men dette viser likevel hvilken støtte vi har hatt fra våre eiere og investorer, ikke minst Ferd.

Jeg tror viljen til å stille opp for NMI har sammenheng med at de som står bak oss er et begrenset antall solide aktører som deler vår visjon om å bekjempe fattigdom, samtidig som de har arbeidet sammen med oss lenge og det er opparbeidet en gjensidig tillit. Dette harmonerer godt med verdiene hos både Ferd og øvrige investorer og eiere, og er et stort pluss og en styrke for NMI, avslutter Arthur Sletteberg.

 

Nordic Microfinance Initiative AS

  • Har som mål å gi fattige i utviklingsland muligheten til arbeid og velferd med et bærekraftig fundament, og å gi avkastning både i form av utviklingseffekter og økonomisk resultat.
  • Investerer i og støtter finansinstitusjoner som arbeider for finansiell inkludering av fattige mennesker gjennom mikrolån, spareordninger, betalingsformidling og andre finansielle tjenester.
  • Selskapene NMI har investert i har rundt 9 millioner kunder, i hovedsak i land i Afrika sør for Sahara og i det sørlige og sørøstlige Asia. 95 prosent av kundene er kvinner, 76 prosent bor i rurale strøk.
  • Forpliktet kapital rundt 370 millioner amerikanske dollar (ca. 3,2 milliarder kroner) fordelt på fem fond med ulik tidshorisont og profil.
  • Etablert som et offentlig-privat partnerskap i 2008 etter initiativ fra Johan H. Andresen. Investorbasen er i dag Norfund and IFU (henholdsvis norsk og dansk statlig fond for utviklingsland) og DNB Livsforsikring, Ferd, KLP, Lauritzen. Fonden, PBU, Storebrand, TD Veen og Koldingvej 2, Billund A/S.
  • 19 ansatte, hovedkontor i Oslo, kontorer i København, New Delhi, Jakarta og Nairobi.
  • Hjemmeside nmimicro.no