TEAMET BAK STRATEGIEN: Fra venstre: Jorunn Grøntveit, direktør byutvikling og næring Ferd Eiendom, Tone-Lise Vilje, strategisk rådgiver kommunikasjon og place brand, Maria Hatling, fagspesialist byutvikling Norconsult, Øyvind Svare Lorentzen, prosjektleder Ferd Eiendom, Janne Walker Ørka, forretningsutvikler bærekraftige byer Norconsult, Christoffer Olavsson Evju, Seniorrådgiver mobilitet og byutvikling. Aslaug Tveit, daglig leder LÈVA Urban Design var ikke tilstedet når bildet ble tatt.

Forfatter: Ferd, ved Tone-Lise Vilje
Foto: Ilja C. Hendel

 

«Et kjøp som Marienlyst forplikter», sier Jorunn Grøntveit, direktør næring og byutvikling i Ferd Eiendom. «Derfor bestemte vi i Ferd Eiendom oss på våren 2021 å bremse takten i reguleringsprosessen for å sikre at reguleringen blir bra for byen og de som skal bruke området. Vi ønsket i tillegg å sikre oss at vi vil svare på forventningene fra alle som er engasjert i fremtiden for NRK-tomten».

Ferd Eiendom har hele tiden hatt perspektivet klart; først menneskene som skal bo, jobbe og bruke Marienlyst, så utarbeide en plan for hvordan området skal fungere og bli en del av bylivet og først da starte med utforming av bygg. Derfor ble det besluttet å se på byplangrep på nytt og i et større perspektiv.

Strategi for bærekraftig byutvikling

Etter en serie med workshops for å hente inspirasjon og innsamling og vurdering av resultater fra medvirkning og sosiokulturell stedsanalyse, laget Ferd Eiendom en ny visjon og mål for prosjektet.

Hovedmålet er at Marienlyst skal være et tilgjengelig og levende sted for kreativitet, rekreasjon og opplevelser for alle. Marienlyst skal ha gode kvaliteter, både i bygg, byrom, aktiviteter og tilbud. Stedet skal være en uformell, sosial og trygg møteplass for de som bor og besøker, de som jobber og produserer, de som opplever og studerer.

Ferd har en lang tradisjon for å tenke bærekraft i tre dimensjoner, og dette vil viderføres i alle selskapets prosjekter. Ferd Eiendom engasjerte derfor Norconsult for å bistå med utvikling av en strategi for bærekraftig byutvikling.

«Vi har sammen med et sterkt tverrfaglig team i Ferd Eiendom og rådgivergruppen bidratt til å utarbeide en strategi for bærekraftig byutvikling for Marienlyst. Bærekraftig løsninger er i seg selv komplekse og en strategi må tåle endringer over tid hvor både miljø- sosial og økonomisk bærekraft skal virke sammen og hensyntas. Det er en stor glede å jobbe med prosjektet når Ferd Eiendom legger til rette for innovative bærekraftig løsninger i byen og for god byutvikling», sier Janne Walker Ørka, forretningsutvikler i Norconsult. Hun har ledet rådgivergruppen som har bestått av fagmiljøer fra Norconsult, LÉVA Urban Design og Tone-Lise Vilje sammen med Jorunn Grøntveit og Øyvind Svare Lorentzen fra Ferd Eiendom.

«Vi tilrettelegger for inkluderende byliv i fremtiden med nytenkende miljøløsninger som gir merverdi for de som bor, jobber og lever i området. På den måten øker vi attraktiviteten og sikrer god økonomisk avkastning i tillegg», mener Jorunn Grøntveit. Hun er opptatt av at bærekraftsmodellen skal være et praktisk verktøy som ikke blir en skrivebordskuffstrategi. «Ferd er en handlekraftig og gjennomføringsdyktig eier og vi som byutvikler skal gjenspeile det gjennom kunnskapsbaserte valg hele veien», utdyper hun.

Marienlystmodellen

Denne måten å jobbe på har blitt en helhetlig prosess for bærekraftig stedsutvikling som nå er utviklet for Marienlyst, og blir et eget «Ferdverktøy» som etableres gjennom dette prosjektet. Ferd Eiendom har kalt modellen Marienlystmodellen.

Marienlystmodellen, vil bli lagt til grunn i alle Ferd Eiendoms byutviklingsprosjekter fremover. Dette har vært nybrottsarbeid både for Ferd Eiendom, for rådgiverne, arkitekter og andre involverte.

For å vite om vi lykkes må vi må ha et startpunkt for å ha noe å måle etter og se tilbake på, til dette bruker vi indikatorer, sier Grøntveit.

Måleindikatorene i strategien er hentet fra etablerte og anerkjente måleverktøy og institusjoner. Det legges vekt på at viktige veivalg i prosjektet skal ha en kunnskapsbasert begrunnelse. Indikatorene skal bidra til dokumentasjon av effekt og nytte underveis, og gi beslutningsstøtte i utviklingsarbeidet.

Aslaug Tveit, grunnlegger og daglig leder i LÈVA Urban Design mener prosessen med strategi for bærekraftig byutvikling på Marienlyst kan sette en ny standard for fokus på sosial bærekraft.

«Det å jobbe i et sterkt tverrfaglig team hvor sosial bærekraft har fått et så stort fokus har vært både lærerikt og givende. Vi ser på arbeidet med dette strategiarbeidet som viktig ikke bare for Ferd og Marienlyst, men for by- og stedsutviklingen i Norge knyttet til å få sosial bærekraft satt på agenda, satt i system og målsatt», sier Aslaug Tveit.

Utviklingen av Marienlyst skal bidra til å nå klimamål både i Oslo, nasjonalt og globalt. Valg av løsninger skal gjøres med bakgrunn i kunnskap om de beste tilgjengelige klimaløsninger, og ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp både i anleggs- og driftsfase. Løsninger, tjenester og tilbud skal gjøre det enkelt for beboere, arbeidstakere og brukere å ha lav klimabelastning i hverdagen.

Marienlyst skal oppleves inkluderende og være tilgjengelig for alle uavhengig av alder, kjønn, interesser og sosial bakgrunn, og med det gi grunnlag for mangfold. Området skal både by på attraktive kommersielle og ikke-kommersielle tilbud både ute og inne, som gir merverdi for både byen og brukere.

Fra ord til handling

For å lykkes med arbeidet er det identifisert flere sentrale innsatsområder det må jobbes med. Blant innsatsområdene er identitet og attraksjonsverdi, områdemodning, mobilitet og byøkologi.

Arbeidet innenfor hvert innsatsområde skal ikke foregå isolert, og det skal tilrettelegges for samskaping på tvers av innsatsområder. For hvert innsatsområde er det identifisert sentrale delmål som vil være styrende for arbeid og endelige valg av løsninger. Alt arbeid skal bidra til at prosjektets hovedmål og delmål oppnås.

«En bærekraftsstrategi som omfatter et så komplekst og spennende prosjekt som Marienlyst stiller høye krav til hvordan vi kommuniserer med omverden. Medvirkningen både internt i Ferd Eiendom, samt opprettelsen av Lille Studio som medvirkningsarena on-site, har gitt oss klare indikatorer på hva omverden forventer og fortjener av informasjon, involvering og deltakelse», sier Tone-Lise Vilje, rådgiver strategisk kommunikasjon på Marienlyst.

Hun syntes det er ekstra spennende at Ferd Eiendom er pionerer på måten man tenker kommunikasjon om bærekraft på i byutviklingsprosjekter. Nå gleder hun seg til å ta fatt på opprettelsen av plattformer, kanaler og verktøy for å fortelle historien om hele Norges Marienlyst sammen med resten av teamet i Ferd Eiendom.

Ferd Eiendom gleder seg over alt engasjementet for Marienlystprosjektet og ser frem til veien videre, både med en rekke medvirkningsarrangementer og et godt plangrep basert på strategien for bærekraftig byutvikling.