Marienlyst

Vi ble i 2020 stolt eier av Marienlyst, en av Oslos mest betydningsfulle utviklingstomter i nyere tid.

For å lykkes med å skape en bærekraftig, skapende og levende by, er lagspill og dialog våre fremste verktøy

Marienlyst. Foto: Nyebilder

Ferds visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. På Marienlyst ser vi en mulighet til å gjøre dette – for samfunnet rundt oss, for byen og for nabolaget. Det, sammen med ansvaret for å bidra til FNs bærekraftmål, krever en dedikert innsats fra oss som byutviklere. Marienlyst forener disse aspektene når den 85 mål store tomten nå skal utvikles til et moderne og attraktivt byområde for hele befolkningen.

Bærekraftig utvikling

Vi skal utvikle boliger, arenaer for kultur, arbeidsplasser og gode møteplasser. Vi skal knytte Marienlyst bedre sammen med byen. Løsninger for grønn mobilitet og dynamiske fritidstilbud vil være viktige elementer for å skape trivsel og livskvalitet. Ivaretakelsen av eksisterende verdier er også avgjørende for et godt resultat – både i et bærekraftsperspektiv, men også for områdets identitet. Dette vil være spesielt fremtredende på Marienlyst. Her vil NRKs historie foredles i det vi åpner opp og inviterer store og små inn i et fornyet Kringkastingshus.

Marienlyst skal gjøre det enklere for folk å leve bærekraftig, og vil romme et bredt spekter av opplevelser og aktiviteter.

Innovasjon

Skal vi fylle Marienlyst med verdier for fremtiden, kreves nye tanker og metoder. Ferd har over flere år satset aktivt på bærekraft og ny teknologi – både som investor og eiendomsutvikler. I 2020 opprettet vi et eget Impact-mandat, der vi utelukkende satser på innovasjon med positiv effekt på klima. På Marienlyst får vi muligheten til å koble oss på dette arbeidet, ved å åpne og tilgjengeliggjøre området med en hovedakse gjennom Oslos nye innovasjonsdistrikt, Oslo Science City. Satsingen er vedtatt av Oslo kommune, og har som ambisjon å bli Norges sterkeste klynge for kunnskap, IKT og helse. Kringkastingshuset vil kobles opp mot kunnskapsmiljøet og skape nye arenaer for deling, læring og kunnskapsutveksling.

Les mer om Ferds rolle i Oslo Science City

Lagspill

For å lykkes med å skape destinasjonen vi drømmer om, kreves et høyst kompetent team med evne til å spille hverandre gode. Marienlyst-teamet består av Ferds erfarne eiendomsutviklere, i tett samarbeid med arkitekter og konsulenter. Felles for alle er at de setter kunnskapsdeling, åpenhet og dialog høyt. Medvirkning med menneskene og miljøene i området, datainnhenting og behovsanalyser, i tillegg til god dialog med kommunen og NRK, er alle svært viktige ledd i den omfattende utviklingsprosessen. Målet er å skape et grønt, skapende og inkluderende boligområde med gode møteplasser for opplevelser, kultur og innovasjon.

Slik jobber vi med medvirkning

Ferd skaper ett nytt levende byområde på Marienlyst som forener NRKs historie, kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos ønske om å bli en grønnere, skapende og inkluderende storby. Foto: A-Lab