TILFREDSSTILLENDE: Resultatene for 2023 viser at Ferd gikk inn i jubileumsåret med en meget robust portefølje og stor tilpasningsevne. En samlet avkastning på verdijustert egenkapital på 8,6 prosent, må anses som tilfredsstillende, mener konsernsjef Morten Borge (til høyre) og investeringsdirektør Tom Erik Myrland.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

– I år feirer vi at familien Andresen og Ferd har arbeidet med industrielt eierskap og investeringsvirksomhet gjennom 175 år. Resultatene for 2023 viser at Ferd gikk inn i jubileumsåret med en meget robust portefølje og stor tilpasningsevne At vi i fjor oppnådde en samlet avkastning på verdijustert egenkapital på 8,6 prosent, må vi anse som tilfredsstillende.

Slik kommenter konsernsjef Morten Borge Ferds foreløpige årsresultater for 2023, som ble fremlagt 18. april.

Fortsatt høyt aktivitetsnivå

Borge understreker at uroen og usikkerheten gjorde at aktiviteten i finans- og transaksjonsmarkedene var lavere i 2023 enn man har vært vant til.

– Aktivitetsnivået i Ferd var likevel høyt: Vi har støttet og bistått de selskapene i porteføljen som har vært rammet av lavere kjøpekraft blant kundene, og samtidig videreutviklet selskapene som har fått drahjelp av sterke trender som digitalisering og energiomstilling, sier Borge.

Han legger til at det er gjort strategiske tilleggsinvesteringer i flere av selskapene i porteføljen, og at konsernet også har funnet helt nye muligheter: Ferd ble blant annet invitert inn som foretrukket partner i det raskt voksende digitale konsulentselskapet Forte Digital og i det globale havteknologiselskapet General Oceans.

– Selv om realøkonomisk motvind har preget begynnelsen av 2024, så ser vi at et vendepunkt kan nærme seg. Når rentetoppen passeres, kan man igjen forvente økt aktivitet og bedre fungerende finansmarkeder. Da er Ferd godt posisjonert for å se etter muligheter både til å realisere verdier og for å investere for å skape nye – særlig i fremtidsrettede næringer som kan vokse internasjonalt, sier Morten Borge.

Ferd Capital

Forretningsområdet Ferd Capital var ved årsskiftet verdsatt til 31,7 milliarder kroner, og utgjorde 69 prosent av Ferds verdijusterte egenkapital. Porteføljen er fordelt på investeringsmandater for henholdsvis privateide og børsnoterte selskaper. Førstnevnte mandat omfattet Aibel, Aidian, Brav, Broodstock, Fjord Line, Fürst, General Oceans, Interwell, Mestergruppen, Mnemonic, Norkart, Servi, Simployer og Try, mens de største børsnoterte investeringene var Benchmark Holdings, Boozt, BHG Group, Elopak, Lerøy Seafood, Nilfisk og Trifork.

– Samlet avkastning på Ferd Capitals mandater ble 9,1 prosent. Av de privateide selskapene var det Aibel og Interwell som bidro mest, mens Mestergruppen og Brav falt i verdi som følge av mer krevende markedsforhold, forteller Tom Erik Myrland, Ferds investeringsdirektør.

Porteføljen av børsnoterte investeringer hadde en avkastning på 9,9 prosent.

– Elopak er Ferds største børsnoterte investering, og verdiutviklingen på 24 prosent for selskapet utgjorde et godt bidrag til totalresultatet for porteføljen, sier Myrland.

Ferd Eiendom

Ferd Eiendom driver byutvikling med et ansvarlig og langsiktig perspektiv, og skal skape verdi utover økonomisk avkastning. Ved årsskiftet hadde porteføljen en eiendomsverdi på 11,5 milliarder koner, og forretningsområdet sto for10 prosent av Ferds verdijusterte egenkapital. Porteføljen var sammensatt av 52 prosent boligeiendom, 37 prosent næringsbygg og 11 prosent andre eiendomsinvesteringer.

– Den samlede avkastningen ble minus 1,9 prosent. Hovedforklaringen på verdinedgangen var økte yield-nivåer og høyere entreprisekostnader for prosjekter under utvikling, sier Tom Erik Myrland. Marienlystprosjektet, Ferd Eiendoms største, hadde imidlertid en positiv verdiutvikling gjennom 2023. Prosjektplanen omfatter oppføring av rundt 1 200 boliger, utvikling og rehabilitering av Kringkastingshuset på 40 000 kvadratmeter, og rundt 20 000 kvadratmeter som skal benyttes til næringsformål.

Ferd Eiendom realiserte en investering i en logistikkeiendom på Gardermoen, med det ble ikke gjort større nye investeringer i 2023.

Ferd Ekstern Forvaltning

Ferd Ekstern Forvaltning har ansvar for konsernets investeringer gjennom eksterne forvaltere, og utfyller Ferds øvrige virksomhet ved å investere i aktivaklasser og fond som gir Ferd attraktiv internasjonal eksponering.

– Forretningsområdet fikk en samlet avkastning på 12,4 prosent i fjor. Porteføljene måles og følges imidlertid opp i amerikanske dollar, og i norske kroner ble avkastningen 16,5 prosent – dette primært som følge av svekkelsen av norsk valuta mot dollar, sier Myrland.

Forretningsområdet har to investeringsmandater: Global Equity består utelukkende av aksjefond, og hadde en avkastning på 14,1 prosent i dollar. Et godt år for teknologiaksjer bidro sterkt til resultatet. Global Fund Opportunity-mandatet omfatter investeringer i hedgefond, illikvide fond og multistrategi-fond, der særlig de siste bidro til avkastning på 10,3 prosent for mandatet, også dette i dollar.

– Ved utløpet av 2023 var forretningsområdets portefølje verdt 7,5 milliarder kroner, tilsvarende 16 prosent av verdijustert egenkapital for Ferd. Dette etter at 500 millioner kroner ble allokert ut av Global Equity-mandatet i første halvår, sier investeringsdirektøren.

Ferd Impact Investing

Ferd Impact Investing, Ferds nyeste forretningsområde, investerer i tidligfase-selskaper med potensial for å levere både positiv effekt på FNs bærekraftmål og en solid avkastning.

– Forretningsområdet investerer primært i fond, men gjør også direkteinvesteringer i partnerskap med andre. Ved årsskiftet besto porteføljen av totalt 26 investeringer. Av disse var fire fondsinvesteringer, tre co-investeringer, og tre oppfølgningsinvesteringer gjort i 2023, sier Tom Erik Myrland. Som også forteller at forretningsområdet solgte sin andel i den tyske vindkraftaktøren Nextwind i august i fjor, og dermed gjorde sin første store realisasjon.

– Resultatet var både meget god avkastning og solid miljømessig impact, legger han til.

Ved årsskiftet utgjorde investeringene 569 millioner kroner med ytterligere 342 millioner kommittert. Markedsverdi av porteføljen var 615 millioner, og utgjorde i overkant av én prosent av Ferds egenkapital.

Ferd Sosiale Entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE)investerer i sosiale entreprenører som skaper både sosiale og økonomiske resultater gjennom nye løsninger på samfunnsmessige utfordringer.

– Ved utgangen av 2023 var det elleve selskaper og tre fondsinvesteringer i FSEs portefølje, der to selskaper og ett fond var kommet til i løpet av året, sier Morten Borge.

Han understreker at den viktigste hendelsen i 2023 var fusjonen mellom Unicus og Auticon, to selskaper som drar nytte av de spesielle egenskapene hos medarbeidere med autismediagnose til å skape gode og lønnsomme arbeidsplasser.

– Etter fusjonen er selskapet verdens største i sin art, legger han til.

Gjøre en forskjell

FSE ivaretar også den praktiske håndteringen av Ferds Oslo-satsing, et løft for å gi støtte til unge i fire av byens mest undervurderte bydeler.

– Dette er imidlertid et Ferd-prosjekt som kan trekke på kompetanse og ressurser i hele konsernet. Og det er fint å se at så mange av medarbeiderne våre er engasjert i dette prosjektet, og at vårt eierskap også ellers utøves av mennesker som vil gjøre en forskjell – som vil bidra til å skape positive effekter for både vår egen virksomhet og omgivelsene vi er en del av. Jeg er stolt over kollegene i Ferd og i selskapene våre. De har solide verdier i bunn, og vil fortsette å utvikle Ferd som en ansvarlig og eier som skaper både økonomiske, samfunnsmessige og menneskelige verdier også i årene som kommer, avslutter Morten Borge.

Les hele Ferds årsrapport