MILEPÆL: For første gang utgir Ferd en ekstern bærekraftrapport. F.v.: Investeringsdirektør Tom Erik Myrland, Head of Sustainability Marte Løfman og Senior Financial Advisor Lene Aronsveen.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Sveinung Bråthen

Marte Løfman ble ansatt som Head of Sustainability i Ferd i 2023, og har ledet arbeidet med rapporten.

– Vi er veldig fornøyde med at Ferd nylig publiserte vår første eksterne bærekraftsrapport. Det er bare et drøyt år siden Marte begynte hos oss, og vi har allerede sett mange positive effekter av hennes innsats. Vi synes at vi har kommet ganske langt på relativt kort tid når det gjelder innholdet i rapporten, sier investeringsdirektør i Ferd, Tom Erik Myrland.

Ferd har gått aktivt ut og bedt om synspunkter på rapporten.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og tar det som et tegn på at vi er på rett vei. Det skjer mye på dette feltet, og bærekraftsrapporten vil utvikle seg i takt med samfunnet rundt oss. Rapporten er en måte å kommunisere til omverdenen hvordan vi jobber med bærekraft, men vi ønsker også å bruke den som et verktøy for å følge opp eget arbeid med bærekraft i hele organisasjonen, for å tydeliggjøre hvilke spor vi etterlater oss, sier han.

Strategisk verdi

Arbeidet med rapporten har vært en læringsreise internt, og har bidratt til økt bevissthet rundt hvordan Ferd jobber med bærekraft på forretningsområdenivå.

– En ting er å være transparent om effektene av vår virksomhet, samtidig er mye av den informasjonen vi innhenter i arbeidet med rapporten viktig for at vi som konsern kan styre i en mer bærekraftig retning. Rapporten har derfor også en strategisk verdi, og vi har en helt annen oversikt nå enn for et år siden, sier Løfman.

Foto: Sveinung Bråthen

Bærekraftsrapporten er delt inn i to nivåer. Det første handler om hvordan Ferd jobber med bærekraft internt innen de ulike forretningsområdene. Del to er en oversikt over bærekraftarbeid og -resultater i selskapene i Ferds investeringsportefølje.

– Målgruppen er bred – alt fra banker og revisorer til eksisterende og fremtidige porteføljeselskaper i tillegg til andre som er nysgjerrige på hvordan Ferd jobber med bærekraft. Vi har vært opptatt av å formidle innholdet på en måte som er forståelig for folk flest, og å finne en balanse hvor vi verken «grønnvasker» eller «grønnhysjer». Det er viktig for oss å påpeke at selv om vi er på god vei, har vi fortsatt en lang vei å gå, sier Løfman.

Bidrar til positiv endring

Overordnet bruker Ferd tre verktøy for å påvirke og utvikle investeringsporteføljen i en bærekraftig retning:

  • Aktivt eierskap
  • Nye løsninger
  • Seksjon/allokering

– Mange investorer er enkelt sagt opptatt av å investere i det som er bra og selge unna det som er dårlig. Det er en mulighet vi også har, men siden aktivt eierskap sitter i Ferds DNA ønsker vi å være tett på verdiskapningen, for eksempel ved å sitte i styrene i selskapene i vår portefølje. Gjennom eierskapet har vi dermed en innflytelse på selskapenes bærekraftarbeid ikke alle investorer har, sier Myrland.

Ferd har siden selskapet ble etablert i 2001 styrt etter visjonen «å skape varige verdier og sette tydelig spor».

– Det har vi alltid med oss når vi ser etter nye investeringsmuligheter. Vi ønsker å bidra til positiv endring gjennom våre investeringer. Eventyrlysten i Ferd legger til rette for å se etter nye løsninger for bærekraftig utvikling, sier han.

Deler erfaringer

Senior Financial Advisor Lene Aronsveen har vært ansvarlig for å innhente og organisere rapportering fra de største porteføljeselskapene.

– Vi startet arbeidet med rapportering på bærekraft i forbindelse med den første interne bærekraftsrapporten for 2022. Ferd Capital har også hatt et prosjekt hvor de har stilt krav til porteføljeselskapene om å rapportere på ulike kpi-er for ESG, forteller hun.

ESG står for «Environmental, Social and Governance», det vil si miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold.

– Dermed hadde vi allerede et godt utgangspunkt for arbeidet med den eksterne bærekraftsrapporten. Jeg vil berømme porteføljeselskapene for den jobben de har gjort. Noen hadde allerede rapportert på ulike bærekraftsparametere i flere år, men for andre var det første gang i 2022. Nå har vi også fått sammenligningstall for 2023, og fremover vil vi jobbe med å rigge oss ytterligere for rapporteringskrav som kommer med EUs bærekraftdirektiv, sier hun.

Porteføljeselskapene har også mulighet til å delta i et eget bærekraftnettverk i regi av Ferd.

– Der kan de diskutere utfordringer og dele erfaringer. Til nå har vi hatt to samlinger, hvor dobbel vesentlighetsanalyser og dekarbonisering har vært tema, forteller hun.

Investerer i potensial

Ferd Impact Investing utgir hvert år en egen rapport som oppsummerer klima- og miljømessige resultater. En konsis fremstilling av disse resultatene presenteres i et eget kapittel i konsertens bærekraftsrapport.

– Vi investerer både for å oppnå finansiell avkastning, samt positive effekter på miljø og klima. Derfor krever vi at alle fond og selskap vi investerer i rapporterer på relevante bærekraftsresultaterer til oss, sier Investment Professional Kathrine Lærke Søndergaard i Ferd Impact Investing

Fra 2021 til 2022 økte unngåtte klimagassutslipp til den underliggende porteføljen til Ferd Impact Investing med 2,5 ganger.

– Det er fint at vi nå kan sammenligne resultater over tid, og dette viser at porteføljen vår er på riktig vei, sier hun.

Ferd Impact Investing måler også impact på tvers av porteføljen på andre måter.

– I bærekraftverdenen snakkes det ofte om karbontunnelsyn, så vi er også opptatt av å måle andre positive effekter på klima og miljø enn kun unngåtte utslipp, for eksempel klimatilpasning, avfallsreduksjon og styrking av biodiversitet, opplyser Søndergaard.

Ferd Impact Investing investerer med lang horisont.

– Vi investerer ikke bare basert på dagens resultater, men med utgangspunkt i fremtidig potensial, sier hun.

Måler sosiale resultater

Også Ferd Sosiale Entreprenører (Ferd SE) utgir en egen rapport med sosiale resultater, hvor essensen blir omtalt i konsernets bærekraftsrapport.

– Ferd SE har vært opptatt av å måle sosiale resultater siden oppstarten i 2009, og synes det er flott at dette nå er en naturlig del av konsernets rapport, sier Investment professional, Social Impact Astrid Laake Paaske i Ferd SE.

Selskapene i Ferd SEs portefølje jobber med ulike samfunnsutfordringer, men fellesnevneren er at de skaper positiv effekt for sine målgrupper. Noen løsninger har omfattende effekt for relativt få mennesker, noe Ferd SE kaller «livsendrende effekt». Andre når mange, men har kanskje mindre omfattende påvirkning – omtalt som «livsforbedrende effekt». I 2023 hadde porteføljen positiv effekt på totalt 83 100 mennesker, hvorav 78 100 med livsforbedrende effekt og 5 000 mennesker med livsendrende effekt.

– Vi jobber tett sammen med selskapene for å utvikle målesystemer som sikrer at de styrer etter den sosiale effekten deres formål har. Det største selskapet i porteføljen, auticon, har kommet langt på dette området, sier hun.

auticon er verdens største selskap hvor flertallet av de ansatte er på autismespekteret. I 2023 hadde selskapet ansatt 436 mennesker med autismediagnose, og 81 prosent av disse rapporterer at de opplever forbedret livskvalitet siden de begynte å jobbe i auticon.

– Det er vanskelig å måle sosiale effekt på porteføljenivå. Selv om det har skjedd mye på metodefronten de siste årene, finnes det fremdeles ingen standardindikatorer. Vi jobber stadig med å utvikle oss videre på dette området, sier Astrid Laake Paaske.