KONTAKT: Det knyttes ofte nære bånd mellom generasjonene når unge M-venner og eldre møtes over tid.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Fotograf: Sveinung Bråthen

– Gjennom de siste årene har vi lagt om forretningsmodellen fra avtaler med enkeltstående sykehjem og omsorgsboliger til effektkontrakter på overordnet kommunalt nivå. Dette gir både oss og kommunen forutsigbarhet, langsiktighet og volum, og dermed et solid grunnlag for et samarbeid som gir resultater, sier Anne Stine Hole. Hun er daglig leder for Generasjon M, en av Ferd Sosiale Entreprenørers porteføljebedrifter, som kombinerer løsninger for to sosiale utfordringer: Ungdom tilbys en vei inn i arbeidslivet gjennom deltidsjobber – der de arbeider med å redusere ensomhet og fremme aktivitet og trivsel blant de eldste.

EFFEKT: Det er gjennomført spørreundersøkelser som kartlegger resultatene for de første avtalene vi inngikk i Østfold, og de viser at målene er solid oppfylt på alle punkter, forteller Anne Stine Hole. Foto: Sveinung Bråthen

Banebrytende modell

Effektkontrakter er en ny modell for utvikling og finansiering av innovative og supplerende velferdstjenester, og består av avtaler mellom tre parter: En sosial entreprenør eller ideell organisasjon som leverer tjenestene, det offentlig som kunde, og en investor som bidrar til finansieringen. Avtalene spesifiserer konkrete sosiale mål som skal oppnås innenfor bestemte tidsrammer, og regulerer de økonomiske relasjonene mellom partene. I en effektkontrakt betaler det offentlige bare dersom de avtalte resultatene oppnås, noe som gir trygghet for at tiltakene virker og har verdi for målgruppen og samfunnet.

Oppfylte mål

Aurskog-Høland ble den tredje kommunen, etter Våler og Indre Østfold, til å inngå en effektkontrakt med Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Generasjon M.

– Det er gjennomført spørreundersøkelser som kartlegger resultatene for de første avtalene vi inngikk i Østfold, og de viser at målene er solid oppfylt på alle punkter. Dette til beste for kommunens eldste innbyggere – og for ungdommene som arbeider for oss: For mange av dem har dette vært veien inn i arbeidsmarkedet og videre til fast jobb, forteller Anne Stine Hole.

Hun understreker at modellen med effektkontrakter gir alle de tre involverte partene fordeler. Den sosiale entreprenøren får tid og arbeidsmulighet til å utvikle tjenestene, det offentlige kan prøve ut nye tiltak med sterkt redusert økonomisk risiko, og investoren får en mulighet til å bidra til sosial innovasjon og nye løsninger på samfunnsmessige utfordringer.

Treårige kontrakter

– Vårt samarbeid med de tre kommunene og Generasjon M er basert på treårige kontrakter, der vi første år dekker 90 prosent av kostnadene, kommunene 10 prosent. År to er fordelingen 50/50, mens vi betaler 10 prosent det tredje året og kommunene 90, forteller Just Erik Næss. Det var han som inngikk avtalene på vegne av Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus, der han var daglig leder frem til første mai, og nå er styreleder.

– Med denne fordelingen kan kommuner som vil prøve nye løsninger benytte seg av Generasjon Ms tilbud selv om de ikke har mye rom på årets budsjett, og kan så innfase kostnadene over tid, uten å pådra seg store kostnader og forpliktelser før de ser at resultatene blir som avtalt, sier Næss.

Han legger til at engasjementet fra stiftelsens side er et ledd i å oppfylle det definerte formålet, som er å ta lokalt samfunnsansvar gjennom bidrag og gaver til allmennyttige formål.

– Vi skal skape positivitet og lokal utvikling. Og det oppnår vi med disse kontraktene: Gjennom støtte til prosjekter med Generasjon M har vi bidradd både til å få unge inn i arbeidslivet og til å gi de eldste en bedre og mer meningsfylt hverdag. Samtidig trenger vi ikke å ta ansvar for grunnfinansieringen av prosjektene over lang tid; når kontraktstiden er ute er det opp til kommunene og Generasjon M å finne grunnlaget for et fortsatt samarbeid, basert på oppnådde resultater, sier Næss.

Tenk nytt og annerledes

Anne Stine Hole understreker på sin side at stiftelsens åpenhet for å tenke nytt og annerledes har vært av stor verdi for Generasjon M.

– Jeg opplever at dette trekantsamarbeidet åpner store muligheter, samtidig som det både er effektivt og tidsbesparende. Vi får arbeidsroen vi trenger, samtidig som vi har fått nye muligheter til å imøtekomme kommunenes behov og ønsker om innovative løsninger, sier hun.

Hole legger til at Generasjon M generelt blir møtt med nysgjerrighet og interesse fra kommunene selskapet tar kontakt med, og at den nye modellen med effektkontrakter og stiftelsen som medspiller er blitt svært godt mottatt.

– Vi ser et stort potensial i å videreføre modellen, også med sosiale investorer i andre deler av landet, sier Hole, som etablerte Generasjon M sammen med Christina Væting Nergård i 2011, da som en ungdomsbedrift ved Foss videregående skole i Oslo.

Løser to samfunnsutfordringer

– På den ene siden av veien lå Foss videregående med mange engasjerte ungdommer som hadde lyst på deltidsjobb, men som opplevde at det var vanskelig å få en fot innenfor arbeidslivet. På den andre siden av veien lå det lokale sykehjemmet med mange gamle mennesker som hadde en hverdag med lite aktivitet og sosial kontakt. Dette ga oss ideen til Generasjon M, forteller hun.

Det viste seg fort at gründerne hadde funnet et kinderegg ved å løse to samfunnsutfordringer og samtidig vinne oppdrag for bedriften. Så ungdomsbedriften ble allerede i 2013 omdannet til ideelt aksjeselskap, og tre år senere kåret til Årets Sosiale Entreprenør av Ferd Sosiale Entreprenører. Og i dag er Generasjon M altså blitt en etablert samarbeidspartner for offentlig sektor.

GOD OPPLÆRING: Det er de samme M-vennene som kommer på besøk hver uke…. Foto: Sveinung Bråthen

M-Venner

– Vi ansetter ungdom i aldersgruppen 14 til 20 år som det vi kaller M-venner. Oppgaven deres er å gjennomføre aktiviteter som gleder og stimulerer eldre på̊ sykehjem og i omsorgsboliger, sier Hole.

Hun legger til at Generasjon M arbeider ut fra verdiene mening, mestring og moro. M-vennene skal oppleve arbeidsglede, samtidig som de får verdifull erfaring og vinner trygghet i arbeidslivet.

NÆR KONTAKT: Ungdom tilbys en vei inn i arbeidslivet gjennom deltidsjobber – der de arbeider med å redusere ensomhet og fremme aktivitet og trivsel blant de eldste. Foto: Sveinung Bråthen

– Gjennom besøkene blir ungdommene og de eldre kjent med hverandre. De deler kunnskap, interesser og erfaringer, og både unge og gamle opplever meningsfulle samtaler, gåturer og aktiviteter av mange slag. Det er de samme M-vennene som kommer på̊ besøk hver uke. De jobber i team fire og fire, satt sammen etter intervjuer og på bakgrunn av den enkeltes egnethet og egenskaper. Dette gir grobunn for god kontakt og nære bånd mellom generasjonene, sier Anne Stine Hole.