POSITIVE KOMMUNER: Hilde Ravnaas i KS håper at EffektLab skal være et verdifullt bidrag til mer samarbeid med sosiale entreprenører på lang sikt.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

På den ene siden – en gjeng ferske entusiastiske sosiale entreprenør med glødende tro på egne nyskapende ideer. Og på den andre siden – sindige representanter for kommunen eller et statlig organ, vant til velprøvde løsninger og nødvendigheten av å overholde lover, regler og reglementer.

Åpenbart et møte der ulik kunnskap, tenkemåte og kultur kan åpne for misforståelser og at partene snakker forbi hverandre – og dermed ikke lykkes i å etablere et samarbeid.

– Og manglende samarbeid med offentlig sektor kan være krise for mange sosiale entreprenører og impact-oppstartsbedrifter. Et flertall av dem har kommuner og statlige organer som viktigste og kanskje eneste aktuelle kundegruppe, sier Marte Sootholtet, daglig leder for Impact StartUp.

– Og når et samarbeid ikke kommer i stand, så vil det gjerne være et tap også for samfunnet. Offentlig sektor går glipp av gode og innovative løsninger på utenforskap og andre sosiale utfordringer – løsninger som kan sparer store utgifter, og ikke minst, som bidrar til å øke livskvaliteten for mange mennesker, supplerer Henriette Skretteberg, utviklingssjef sosial impact i Ferd Sosiale Entreprenører.

EFFEKTLAB: Hilde Ravnaas fra KS (til venstre), Ferd Sosiale Entreprenørers Henriette Skretteberg og Marte Sootholtet fra Impact StartUp har tro på det nystartede programmet. Det skal øke den gjensidige forståelsen, interessen og kontakten mellom sosiale entreprenører og kommunale innkjøpere. Foto: Sveinung Bråthen

Positiv interesse

Sootholtet understreker at sosiale entreprenører som oftest opplever både positiv interesse og nysgjerrighet i møte med ordførere, rådmenn/kommunedirektører og andre kommunale beslutningstakere.

– Den positive holdningen styrkes nok ved at det gjerne dreier seg om små og idealistiske virksomheter med nye løsninger på begrensede områder der velferdsstaten ikke har funnet gode løsninger. Og i de tilfellene det likevel ikke blir noe samarbeid, er det nok som oftest andre forhold enn motvilje mot «velferdsprofitører» som er årsaken, sier hun.

Tilbud for tidlig fase

For Ferd Sosiale Entreprenører ble det på et tidlig tidspunkt klart at mange lovende oppstartsbedrifter med dobbel bunnlinje, sosialt og økonomisk, manglet modenheten og kunnskapen som trengtes for å lykkes, og at det trengtes et organisert tilbud til bedrifter i tidlig fase.

– Derfor begynte vi å videreutvikle et program som vår danske samarbeidspartner Den Sociale Kapitalfond tilbød ferske sosiale entreprenører. Og da vi erfarte nytteverdien av dette, etablerte vi Impact StartUp som et eget selskap i Norge, forteller Skretteberg.

I dag kan Impact StartUp vise til gode resultater fra blant annet en serie akseleratorprogrammer der deltakerne får finpusset forretningskonseptet og styrket markedsinnsikt og kunnskap om forretningsmessig praksis. I tillegg har selskapet startet nettverket InvestorLab, der impact-orienterte investorer får oversikt over oppstartsbedrifter og mulighet til å etablere kontakt med de mest aktuelle.

– Satsningen har vært så vellykket at Impact StartUp er blitt et nordisk nettverk med selvstendige, men tett samarbeidende partnere i Norge, Danmark, Sverige og Finland, og med en rekke sosialt orienterte finansielle aktører og Nordic Innovation, en organisasjon under Nordisk ministerråd, og som støttespillere, sier Henriette Skretteberg.

Effektlab – med KS som partner

– Impact StartUp har også gjennomført flere runder med et introduksjonsprogram der vi har formidlet inspirasjon og kompetanse til kommunale beslutningstakere med interesse for samarbeid med sosiale entreprenører. Og nå har vi tatt skrittet fullt ut med en fullskala EffektLab, et program som går over litt mer enn et år, og som er en kunnskapsarena og et nettverk for både sosiale entreprenører og kommunale beslutningstagere og innkjøpere, supplerer Marte Sootholtet – og legger til at kommunenes organisasjon KS er en viktig samarbeidspartner og aktiv bidragsyter i programmet.

Hilde Ravnaas, seniorrådgiver i KS, område for forskning, innovasjon og digitalisering, bekrefter at det er stor interesse i kommunesektoren for nye løsninger på sosiale utfordringer, og åpenhet for aktører med virksomhet basert på nye tanker og ideer.

– Det sier sitt at KS har fattet hovedstyrevedtak om å arbeide med nye former for partnerskap og samarbeid. Dette er en politisk beslutning, sier hun, men understreker samtidig at det er viktig å merke seg at vedtaket gjelder virksomhet som supplerer kommunenes normale tjenestetilbud, og ikke vil være i konkurranse med dette.

Nye ideer nødvendig

Ravnaas legger til at bakgrunnen for vedtaket er en klar forståelse av at offentlig sektor står overfor to hovedutfordringer: Velferdsstaten er ikke bærekraftig på lengre sikt på grunn av den demografiske utviklingen, med et raskt voksende antall eldre og synkende andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. Samtidig er det altfor mange som faller utenfor arbeidslivet i unge år, og dermed blir en stor økonomisk belastning.

– Dette er problemer som ikke bare rammer offentlig sektor, de er felles for hele samfunnet. Derfor er det nødvendig å utforske nye ideer fra andre samfunnssektorer – og her kommer sosiale entreprenører med doble og triple bunnlinjer ofte inn som interessante samarbeidspartnere for kommunene, sier hun.

Rive barrierer

Men Hilde Ravnaas ser også at et slikt samarbeid kan være lettere i teorien enn i praksis.
– Det finnes barrierer i form av mangelfull forståelse av hvordan tilbud til det offentlige må utformes, og mange sosiale entreprenører mangler innsikt i kommunenes kompleksitet, og for at kravet om å overholde anskaffelsesreglementer kan være en hindring, sier hun.

Ravnaas legger til at KS har et sterkt ønske om å bidra til å bryte ned disse barrierene.
– Kommunene ønsker å tilby innbyggerne nye tjenester i samarbeid med andre, samtidig som jeg forstår de sosiale entreprenørenes behov for å få et marked med mer forutsigbarhet. Derfor håper jeg EffektLab skal være et verdifullt bidrag til mer samarbeid på lang sikt, sier hun.

Utenfor-regnskapet

Ravnaas forteller at KS har nedlagt et omfattende arbeid i det organisasjonen har kalt Utenfor-regnskapet, som er et verktøy for å sette tall på hva samfunnet kan spare på å forebygge fremfor å reparere, og ved å investere i mennesker fremfor å passivt la dem falle utenfor.

– Regnskapet er basert på en avansert kobling av data fra flere kilder. Det viser forbruket av velferdstjenester om omfanget av overføring for ulike målgrupper i utsatte posisjoner. Modellen beregner hvor mye det koster hvis vi ikke klarer å inkludere alle barn og unge. Dermed blir det også enklere å vurdere hva som er økonomisk forsvarlig forebyggende ressursbruk – noe som er svært nyttig når man skal ta stilling til verdien av tilbud fra sosiale entreprenører, sier hun.

Fysiske og digitale samlinger

Rent praktisk er EffektLab organisert med fem–seks samlinger og workshops fordelt over et års tid, noen fysiske, noen digitale, og med første samling litt etter påske.

– Programmet lar både sosiale entreprenører med resultater å vise til og kommuner og eksperter som allerede har gått opp løypa utveksler erfaringer. Kommunene som deltar arbeider med sine konkrete problemstillinger, mens KS og Impact StartUp bidrar med foredragsholdere og oppdatert viten, og det arbeides med konkrete eksempler og problemstillinger forteller Sootholtet. Hun legger til at spørsmål om tillit, forankring, finansieringsmuligheter og anskaffelsesregler er viktige temaer. Deltakerne i programmet skal også jobbe frem et eget case i form av en utfordring som kan ha stor verdi for kommunen og innbyggere å få løst med hjelp fra én eller flere sosiale entreprenører.

– I første omgang er EffektLab med KS en pilot fullbooket med åtte kommuner og Oslo-bydeler som deltakere. For nysgjerrige kommuner som vil bli kjent med feltet fortsetter vi med EffektLab introduksjonskurs med oppstart i juni. Erfaringene avgjør om vi gjentar og eventuelt modifiserer programmet, avslutter Marte Sootholtet.

 

Impact StartUp

  • Jobber for at gode løsninger på samfunnsutfordringer tas i bruk, skaper positiv effekt og viser vei mot en impact-drevet økonomi
  • EffektLab med KS: langvarig kurs for kommuner klare for samarbeid
  • EffektLab #intro: et introduksjonskurs for kommuner i regi av Impact StartUp