Loveleen Rihel Brenna

Forfatter: Ferd, ved Anniken Grundt.
Mangfoldsekspert: Loveleen Rihel Brenna i Seema jobber for at flere næringsaktører skal forstå verdien i mangfold.
Foto: Olav Heggø.

Initiativet til workshopen kom i forbindelse med Sosent-konferansen høsten 2020, med hull i CV-en som tema. Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører, forteller at konferansen ga bedriftsledere og rekrutterere innsikt og verktøy som skal gjøre det lettere å ansette flinke folk med hull i CV-en.

– Planen var hele veien å følge opp konferansen med et ekstra tilbud til de bedriftene som ønsker å rekruttere bredere, men som mangler praktisk erfaring, sier hun.

Interessen lot ikke vente på seg. Ni Ferd-selskaper deltok i den digitale workshopen, som handlet om hvordan vi bevisst eller ubevisst begrenser vår egen rekruttering.

Mangfold som ressurs

De ni Ferd-selskapene som deltok er svært forskjellige, både når det gjelder størrelse på bedriftene, mangfold og hvor de opplever utfordringer. Det ble satt opp egne digitale rom der deltakerne fikk diskutere i mindre grupper.

– Dette gjorde at vi fikk mange gode diskusjoner og fine innspill, sier Leiner.

Det kom tydelig frem at det var viktig for selskapene å møtes og diskutere aktuelle problemstillinger fra egen arbeidshverdag.

Videre forteller hun at den viktigste lærdommen fra workshopen var at det ikke bare handler om å ansette et større mangfold, men at det er avgjørende å lede mangfoldet for å hente ut potensialet som ligger i forskjellene.

– Det er først da forskjellene får reell verdi, både for individet og bedriften, sier Leiner.

Inkludering og rekrutteringsstrategi

Loveleen Brenna var en av hovedbidragsyterne på workshopen. Hun er gründer og fagansvarlig i Seema, et av alumniselskapene i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører. Brenna har siden oppstarten i 2012 jobbet for at flere næringsaktører skal forstå verdien i mangfold og styrke virksomheters evne til mangfoldsledelse- og kompetanse.

– Vi setter ledere og virksomheter i offentlig og privat sektor i stand til å lede og forvalte mangfold, med mål om økt innovasjon, produktivitet, konkurransefortrinn og et bedre tjenestetilbud, sier hun.

Seema bidrar blant annet til å få flere kvinner med flerkulturell bakgrunn og høy utdannelse inn i leder- og mellomlederposisjoner gjennom talentprogrammet i foreningen SeeTalent, i tillegg til å jobbe med leder- og organisasjonsutvikling for best mulig utnyttelse av humankapitalen.

– Våre kunder blir også bedre til å rekruttere mangfoldskompetanse og koble det til kjernevirksomheten, sier hun.

Les mer om Seemas tjenester her

Konsernsjef Morten Borge i Ferd og Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører

Stort engasjement: Mange av Ferd-selskapene som deltok på fjorårets Sosent-konferanse ønsket å lære mer om fordomsfri rekruttering og mangfold. Nå får de tilbud om workshops der de kan gå mer i dybden og utveksle erfaringer. Fra venstre konsernsjef Morten Borge i Ferd og Katinka Greve Leiner, direktør i Ferd Sosiale Entreprenører. Foto: Oda Hveem.

 Mangfoldsledelse som standard

I 2018 tok Seema initiativet til å utvikle verdens første nasjonale standard for mangfoldsledelse som følger en internasjonal mal. Standarden er nå på plass med rammeverk for rekruttering, utvikling og ledelse.

– Vi har fagansvaret, og Norsk Sertifisering AS sertifiserer selskapene gjennom en muntlig og skriftlig eksamen i mangfoldsledelse, sier Brenna.

Seema har også fått på plass en internasjonal godkjenning, noe som betyr at alle som går på kurs hos Brenna får et sertifikat som er gyldig internasjonalt.

– Når et individ blir sett med alle lagene det har av innsikt, kunnskap og livserfaring, er det trygt å gå på jobb. Da øker både effektiviteten, trivselen, kreativiteten og kundeforståelsen. Undersøkelser viser også at selskaper får flere typer innovasjon.

Kursdeltakerne lærer også at mangfold og inkludering handler om dem. Om deres iboende ressurser, innsikt og tause kunnskap. Deltakerne lærer at inkludering ikke ser likt ut for ulike minoritetsgrupper.

– Da får begrepene likestilling, mangfold og inkludering et dypere innhold og relevans for kjernevirksomheten. Det blir også lettere å rekruttere, utvikle og beholde talenter, sier Brenna.

Flere muligheter 

Ferds selskaper får muligheten til å samles ytterligere en gang før sommeren for å utveksle erfaringer og refleksjoner over arbeidet som er i gang i egne selskaper.

–  Å rekruttere bredere handler om å endre perspektiv, justere hvordan rekruttering gjøres og utvikle en inkluderende kultur med bevisste ledere – det er ikke gjort over natten, forteller Leiner.

Ferd Sosiale Entreprenører planlegger også en tilsvarende workshop som tilbys eksterne selskaper, der målet først og fremst er å øke bevissthet og kunnskap knyttet til mangfoldsrekruttering og -ledelse.

Ønsker du å delta? Følg med på Ferd Sosiale Entreprenørers Facebook-side, eller titt innom oversikten for kommende eventer.