Risikostyring

Risikostyring i Ferd

Ferds risikovilje og risikobærende evne vil variere over tid basert på tilfang av interessante investeringsmuligheter og vurdering av de generelle markedsforholdene.
Når det skal gjøres endringer i Ferds risikonivå, er det av hensyn til stabiliteten i forretningsområdenes forvaltning viktig at endringene gjennomføres uten at forretningsområdenes strategier blir påvirket i for stor grad. Allokering av ny kapital eller reallokering av kapital mellom forretningsområdene gir et bevisst forhold til anvendelse av konsernets risikobærende evne. Ferd har hatt og har en høy markedsrisiko, og en relativt moderat gjeldsgrad har vært nødvendig for at den samlede risiko ikke skal bli for høy.
Ferds langsiktighet gjør at eier aksepterer store svingninger i verdijustert egenkapital. Dersom Ferd opplever et permanent tap på en investering skal størrelsen på tapet ikke medføre at Ferd tvinges til endringer i sammensetningen av porteføljen.
Krav til verdifallsrisiko
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleransen er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot, skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal normalt ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko, gitt visse forutsetninger. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.
Krav til finansiell risiko
Oppkjøp av virksomheter gjennom Ferd Capital og investeringer i Ferd Eiendom prosjektfinansieres via egne holdingselskaper. Dette gir en markedsmessig test av hvert prosjekt, og skjermer samtidig Ferds øvrige kapital fra noe av den finansielle risikoen som ligger i økt belåning. Ferds øvrige aktiva, i første rekke Ferd Invest og Ferd Ekstern Forvaltning, utgjør dermed hovedsikkerheten for morselskapets lånefasiliteter. Ferd har alltid hatt høy oppmerksomhet rundt likviditet i risikostyringen. Vi har alltid hatt solid margin til de likviditetskrav som er satt internt og i låneavtaler på morselskapsnivå.
Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav, reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.