Mange offentlige innkjøpere er usikre på hvordan de skal forholde seg til sosiale entreprenører innenfor dagens lovverk. Ferd Sosiale Entreprenører har derfor tatt initiativet til å utarbeide en juridisk veileder som skal vise offentlige oppdragsgivere mulighetsrommet innenfor loven om offentlige anskaffelser.

Offentlig sektor må utvikle nye og mer effektive velferdstjenester for å holde tritt med samfunnsendringene. Dette har satt sosial innovasjon høyt på den politiske dagsorden og stadig flere kommuner ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører.

– Selv om offentlige aktører ønsker å kjøpe tjenester av sosiale entreprenører, er mange usikre på hvordan de kan gjøre dette i praksis. Veilederen skal vise både handlingsrommet og gi rettslig trygghet, sier Henriette Skretteberg i Ferd Sosiale Entreprenører.

Skal bidra til økt samarbeid
Ferd Sosiale Entreprenører har jobbet med sosiale entreprenører i flere år og har erfart at mange sliter med å vinne frem i offentlige anskaffelsesprosesser.

– Vi har jobbet tett med sosiale entreprenører i Norge i ti år, og tre av fire av våre entreprenører jobber med offentlige kunder. Vi har gjennom dem enkelte ganger sett offentlige anskaffelser som en hindring for samarbeid, men aller mest som en uforløst mulighet. I arbeidet med denne veilederen ønsker vi å vise at man kan skape stor sosial merverdi ved aktivt å bruke det handlingsrommet som finnes i regelverket, forteller Skretteberg.

Mange muligheter tross omfattende lovverk
Et stort og omfattende regelverk kan gjøre det utfordrende for både sosiale entreprenører og oppdragsgivere å finne en lovlig og hensiktsmessig måte å jobbe på.

I følge Skretteberg er de sosiale entreprenørene ofte små selskaper som har andre forutsetninger enn større selskaper i møte med en offentlig kunde. Hun mener dette kan være krevende for den offentlige kunden å sette seg inn i og forstå.

– Den juridiske veilederen skal gi offentlige aktører svar på ulike problemstillinger. Et eksempel er om sosiale entreprenører er ideelle eller kommersielle virksomheter og hva de ulike organisasjonsformene har å si for handlingsrommet, sier Skretteberg.

Ferd Sosiale Entreprenører har erfart at offentlige oppdragsgivere blant annet har behov for kunnskap om hvordan de kan inngå en avtale med en sosial entreprenør, om man kan forfordele en sosial entreprenør eller om man kan kjøpe uten konkurranse fordi produktet eller tjenesten er unik.

Bred forankring
Kommunal- og moderniseringsdepartementet gav i 2017 ut et inspirasjonshefte om samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlig sektor. 

– Veilederen tar dette arbeidet et steg videre og er godt forankret hos både offentlig sektor og i fagmiljøer for sosiale entreprenører, sier Skretteberg.

Ferd Sosiale Entreprenører har laget veilederen sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling, DIFI, Innovasjon Norge, KS Kommunesektorens organisasjon, Oslo kommune v/Velferdsetaten, Bærum kommune og SoCentral.

Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med en sosiale entreprenør

TEKST: ANNIKEN GRUNDT