Ferd vindkraft

Fra venstre Morten Henriksen, Executive Vice President i AFK og styreleder i Seagust og Simen Elvestad, administrerende direktør i Seagust. Til høyre Morten Borge, CEO i Ferd. Foto: Sveinung Bråthen

Seagust er et joint venture-selskap hvor AFK og Ferd eier halvparten hver (50-50). Selskapet skal utvikle og drive havvindprosjekter i Norge og utlandet. Simen Elvestad er ansatt som daglig leder i det nye selskapet og tiltrådte stillingen 1. juni. Elvestad kommer fra stillingen som direktør i Statkraft hvor han var Prepare for Operations Manager for Fosen vindkraft prosjektet. Elvestad har mer enn 20 års erfaring innenfor ulike energiprosjekter og har vært med på å utvikle store internasjonale havvindprosjekter som Dudgeon, Sheringham Shoal og Creyke Beck B (nå kalt Dogger Bank B, en del av verdens største havvindprosjekt Dogger Bank Wind Farm).

– Dette er første gang AFK inngår et samarbeid med Ferd, og vi er svært stolte over å kunne skape et nytt norsk havvindselskap. Vi har mer enn 100 års erfaring fra energisektoren, og vi har den finansielle styrken, erfaringen og kompetansen som skal til for å sikre at Seagust vil lykkes både i Norge og utlandet. Vi har en dyp forankring på Sørlandet og et unikt nettverk av relevante selskaper langs kysten. Dette gir oss en solid plattform til å utvikle en regional aktør som vil prioritere samarbeid med norske leverandører langs hele verdikjeden. Vi har stor tro på den norske havvindindustrien. Den vil gi leverandørindustrien et viktig løft og skape tusenvis av nye arbeidsplasser innenfor fornybar energi. Energien fra havvind kan igjen skape grunnlag for nye grønne arbeidsplasser innenfor kraftintensiv industri på land, sier Morten Henriksen, Executive Vice President i AFK og styreleder i Seagust.

AFK er et grønt investeringsselskap og eier av energi- og teknologiselskaper som muliggjør overgangen til en grønn økonomi. AFK er blant annet majoritetseier i Volue, et av Europas ledende teknologiselskaper innen digitalisering av verdikjeden for fornybare energikilder, som havvind.

Ferd vil eie Seagust gjennom Ferd Impact Investing som investerer i selskaper med en positiv påvirkning på klima og miljø. Investeringsporteføljen til Ferd Impact omfatter selskapet NeXtWind, som bygger en portefølje av landbaserte vindparker i Tyskland, og Wind Catching Systems, som utvikler et banebrytende flytende vindkraftverk designet for alle værforhold. Ferd eier også 50 prosent av Aibel, som er en ledende leverandør til internasjonale havvindprosjekter. Aibel er i ferd med å levere tre omformerplattformer til utbyggingen av Dogger Bank-prosjektet i Nordsjøen.

– Ferd ser betydelige muligheter for vekst og verdiskaping innenfor fornybar energi. Vi er derfor svært entusiastiske for å inngå et samarbeid med en stor industriell aktør som AFK og sammen skrive et nytt kapittel i norsk offshore historie. Vi er langsiktig eiere med omfattende erfaring med å utvikle norske selskaper som lykkes internasjonalt. Konsernsjef Simen Elvestad tilfører Seagust dyp domenekompetanse og betydelig erfaring fra verdens største havvindutbygginger. Derfor er vi er godt posisjonert for å få tildelt konsesjoner innen havvind både i Nordsjøen og andre områder. Jeg har stor tro på at Seagust har det som skal til for å skape ny industri og utvikle de enorme energiressursene som ligger i norsk havvind, med minst mulig avtrykk på miljøet, sier Morten Borge, konsernsjef i Ferd.

Olje- og energidepartementet har åpnet for utbygging av havvind på to områder i Nordsjøen, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Samlet legger områdene til rette for produksjon av 4500 MW vindkraft. Det har siden 1. januar 2021 vært mulig å søke på lisensene, men departementet vil presentere veilederen for utbyggingen 11. juni. Seagust vil vurdere å søke konsesjon på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Jeg er stolt over å få ansvaret som konsernsjef i Seagust, som skal bli en ledende regional aktør med fokus på bærekraftig utvikling av havvindproduksjon. Flere tiår med erfaring fra både maritim sektor og olje- og gassindustrien, har gitt Sør- og Vestlandet et teknologisk fortrinn og en leverandørindustri i verdensklasse. Seagust vil ha en klar strategi om å samarbeide med norske leverandører langs hele verdikjeden. Vi vil samtidig skape allianser med utenlandske leverandører for å legge til rette for kunnskapsoverføring, bidra til å posisjonere norsk teknologi for et stadig voksende internasjonalt marked, og redusere kostnadene gjennom kontinuerlig innovasjon. Norge er unikt posisjonert til å ta en stor andel av det raskt voksende markedet for havvind. Vår ambisjon er at Seagust skal spille en sentral rolle i Norges nye industrieventyr, sier Simen Elvestad administrerende direktør i Seagust.

Dersom verden skal nå målsetningene i Parisavtalen er man avhengig av å øke havvindproduksjon. EU anslår at man innen 2050 vil ha behov for opptil 450 GW energi fra havvind for å holde temperaturstigninger under 1,5-gradersmålet. Nærmere 50% av denne energiproduksjonen vil måtte komme fra Nordsjøen. På verdensbasis er den kumulative kapasiteten til globale havvindprosjekter i dag ca. 32 GW.

Om Arendals Fossekompani:
Arendals Fossekompani (AFK) er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. AFK har i mer enn 100 år produsert vannkraft som er blitt brukt til å bygge norsk industri og norske lokalsamfunn. Samtidig har kompetansen, kapitalen og ingeniørkunsten fra kraftproduksjonen lagt grunnlaget for at vi i dag eier selskaper med teknologi og løsninger som bidrar til et grønt skifte i hele verden.

Om Ferd:
Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. For Ferd dreier verdiskaping seg om mer enn bare finansiell avkastning. Det handler også om å bidra positivt til vekst og utvikling for samfunnet og omgivelsene vi er en del av, og at vi skal gjøre det på en måte som underbygger bærekraftmålene. Bredden i vår virksomhet omfatter aktivt eierskap og selskapsutvikling i private og børsnoterte selskaper, finansielle investeringer, eiendomsutvikling, eksterne forvaltere, impact investeringer og sosialt entreprenørskap. Ferd er investert i selskaper som har en positiv samfunnsmessig effekt og en solid risikojustert avkastning innen vindkraft, en sektor der Ferd har betydelige posisjoner og ambisjoner fremover.