Foto: Morten Brakestad

Veileder på eget morsmål

Familier med sammensatte migrasjonsutfordringer har ofte lav kjennskap til norsk kultur og språk, og barn og unge med minoritetsbakgrunn opplever ofte mer uten- forskap enn andre barn i Norge.

Det kan derfor ha stor betydning for mange å få veiledning på sitt førstespråk. Det kan bidra til tillit og nærhet som åpner opp for endringsprosesser, og man kan få raskere resultater enn ved bruk av tolk. Det skaper også en større trygghet for familien dersom fagpersonen kjenner og forstår familiens opprinnelseskultur. Det å bli møtt med utgangspunkt i ens eget ståsted og perspektiv kan gi en unik mulighet å utvide familiens kompetanse og kunnskap.

Familieveiledninger

Atlas Kompetanse veileder familiene på deres eget morsmål. De jobber også med minoritetsperspektivet og sosioøkonomiske forhold, med en barnevern- faglig inngang. Selskapets veiledere har spisskompetanse på barn og familier med minioritetsbakgrunn, og jobber tverrfaglig og samarbeider med mange ulike instanser rundt familien for få en helhetlig tilnærming. Dette fører til tillit og på lenger sikt fører det ofte til at barnevernstiltakene kan avsluttes. Som en positiv tilleggseffekt sparer også barnevernet penger ved at de ikke må betale for tolk.

Skole-hjem samarbeid

Forskning viser at foreldreinvolvering i grunnskolen gjør en stor forskjell for barnas faglige og sosiale utvikling, og det kan være utfordrende for nyankomne foreldre å forstå hvordan den norske skolen fungerer. Foreldrene trenger informasjon om skolens struktur, lærerens rolle, elevenes ansvar, og forventninger til foreldrenes rolle.

I tillegg til familieveiledning jobber derfor Atlas Kompetanse også med å styrke foreldrene i deres rolle, og å bygge bro mellom foreldrenes erfaringer og dagens skole. Selskapet har tidligere år arrangert kurs der foreldre får generell informasjon om skolesystemet og skole-hjem samarbeid. Kursdeltakerne får også konkrete verktøy de kan bruke for å støtte sine barn i skolehverdagen og kommunisere med skolen og lærerne. Kursene holdes på ni ulike språk. Atlas Kompetanse tilbyr kurs til grunnskoler, videregående og voksenopplæring, og samarbeider med enkeltskoler, bydeler og kommuner.

Atlas Kompetanse har ikke gjennomført skole-hjem kurs i 2020, men jobber nå med å videreutvikle og digitalisere dette tilbudet.

Om selskapet

Etablert: 2014
Antall årsverk: 6,5
Gründer: Firdawsa Ahmed og Saad Yusuf Hashi
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap
Resultater: Last ned PDF