Foto: Morten Brakestad

Veileder på eget morsmål

Familier med sammensatte migrasjonsutfordringer har ofte lav kjennskap til norsk kultur og språk, og barn og unge med minoritetsbakgrunn opplever ofte mer uten- forskap enn andre barn i Norge.

Det kan derfor ha stor betydning for mange å få veiledning på sitt førstespråk. Det kan bidra til tillit og nærhet som åpner opp for endringsprosesser, og man kan få raskere resultater enn ved bruk av tolk. Det skaper også en større trygghet for familien dersom fagpersonen kjenner og forstår familiens opprinnelseskultur. Det å bli møtt med utgangspunkt i ens eget ståsted og perspektiv kan gi en unik mulighet å utvide familiens kompetanse og kunnskap.

Familieveiledninger

Atlas Kompetanse veileder familiene på deres eget morsmål. De jobber også med minoritetsperspektivet og sosioøkonomiske forhold, med en barnevern- faglig inngang. Selskapets veiledere har spisskompetanse på barn og familier med minioritetsbakgrunn, og jobber tverrfaglig og samarbeider med mange ulike instanser rundt familien for få en helhetlig tilnærming. Dette fører til tillit og på lenger sikt fører det ofte til at barnevernstiltakene kan avsluttes. Som en positiv tilleggseffekt sparer også barnevernet penger ved at de ikke må betale for tolk.

Skole-hjem samarbeid

Forskning viser at foreldreinvolvering i grunnskolen gjør en stor forskjell for barnas faglige og sosiale utvikling, og det kan være utfordrende for nyankomne foreldre å forstå hvordan den norske skolen fungerer. Foreldrene trenger informasjon om skolens struktur, lærerens rolle, elevenes ansvar, og forventninger til foreldrenes rolle.

I tillegg til familieveiledning jobber derfor Atlas Kompetanse også med å styrke foreldrene i deres rolle, og å bygge bro mellom foreldrenes erfaringer og dagens skole. Selskapet har tidligere år arrangert kurs der foreldre får generell informasjon om skolesystemet og skole-hjem samarbeid. Kursdeltakerne får også konkrete verktøy de kan bruke for å støtte sine barn i skolehverdagen og kommunisere med skolen og lærerne. Kursene holdes på ni ulike språk. Atlas Kompetanse tilbyr kurs til grunnskoler, videregående og voksenopplæring, og samarbeider med enkeltskoler, bydeler og kommuner.

Atlas Kompetanse har ikke gjennomført skole-hjem kurs i 2020, men jobber nå med å videreutvikle og digitalisere dette tilbudet.

Sosiale resultater 2022

Familieveiledning

38

Antall barn jobbet med via barnevernet i 2022

184

Antall barn jobbet med via barnevernet fra 2017-2022

5 218

Antall timer hos familiene

201

Gjennomsnittlig antall timer per familie per år

7

Antall språk brukt i veiledningen

Kurs og kompetanse

186

Antall som har deltatt på kurs (voksne)

9

Totalt antall språk brukt i kurstjenesten

Se appendiks for detaljert forklaring på hvordan tallene er innhentet her.

Om de sosiale resultatene

Atlas Kompetanse er en anerkjent aktør innen familieveiledning med betydelig kompetanse og erfaring. Siden 2017 har selskapet hjulpet over 180 barn, hvorav 80 totalt i 2021 og 2022. Selskapet jobber svært tett med barna, og brukte i 2022 over 200 timer i gjennomsnitt i hver familie. Veilederen fra Atlas blir derfor en svært sentral støttespiller for barnet og dets familie og får en avgjørende betydning for f.eks. økt skoledeltakelse og en mer velfungerende familiesituasjon og hverdag.

Atlas tilbyr også forebyggende kurs- og kompetanse. Dette inkluderer blant annet kurs til nyankomne flyktninger, hvor det å bygge bro fra deltakernes egne oppdragerverdier og norske oppdragerverdier står sentralt. Atlas er opptatt av å få til varig endring, og jobber med at familien skal forstå og innlemme ny kunnskap.

I 2021 og 2022 har selskapet holdt kurs for omtrent 400 deltakere. Dette inkluderer også såkalte skole-hjem kurs, som har målsetning om å øke foreldrenes deltakelse i samarbeidet mellom skole og hjem.

Les mer om hvordan vi jobber med impact og se flere av selskapenes sosiale resultater her:

Gå til resultatrapport 2021 & 2022

Om selskapet

Etablert: 2014
Antall årsverk: 6,5
Gründer: Firdawsa Ahmed og Saad Yusuf Hashi
Organisasjonsform: Ideelt aksjeselskap
Resultater: Last ned PDF