EGNE BARN: Felles for de involverte i AIF er et sterkt engasjement for å bedre livssituasjon og muligheter for mennesker med autisme. For mange har personlige erfaringer med egne barn eller andre relasjoner vært drivkraften.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Elena Grace Photography

AIF ble etablert i 2020 som verdens første venturefond med investeringer i autisme-relaterte virksomheter som arbeidsfelt. Nå har Ferd forpliktet seg til å bidra med ti prosent av fondets samlede forvaltningskapital. Den er i øyeblikket på 35 millioner amerikanske dollar, men ledelsen arbeider aktivt med å hente inn nye investorer og å utvide forvaltningskapitalen.

– Målet er å nå et totalbeløp på hundre millioner dollar, noe som innebærer at Ferd vil gå inn med inntil 10 millioner, tilsvarende rundt 90 millioner norske kroner.

Det vil etter alt å dømme gjøre oss til største investor, sier Espen Daae, investeringssjef sosiale investeringer i Ferd Sosiale Entreprenører. Sammen med Ferds hovedeier og styreleder Johan H. Andresen og forretningsutvikler Astrid Laake Paaske utgjorde han teamet som håndterte forhandlingene, og som skal følge opp Ferds engasjement videre fremover.

Bedre liv og muligheter

Ambisjonsnivået for det nye fondet er høyt. Det uttalte målet er å bidra til å utvikle selskaper som kan revolusjonere liv og muligheter for mennesker med diagnoser innenfor autismespekteret og deres pårørende. For å oppnå dette samler AIF investorer, entreprenører, forskere og spesialister på en rekke aktuelle områder for å kartlegge utfordringer og behov, og å finne oppstartsselskaper som kan skape løsninger. Det gjelder uavhengig av om selskapet arbeider med den lette enden av autismespekter, som Aspergers syndrom, eller på den tyngre, der utfordringene er langt større.

– Og fondet er åpent for å investere i et vidt spekter av autismerelaterte virksomheter: Biologisk, medisinsk, sosial og psykologisk forskning, helsetjenester, utdannelses- og jobbmuligheter, praktiske omsorgstjenester og annet som innvirker på autismediagnostiserte og deres pårørendes liv, forteller Daae.

Profesjonelt miljø

Fra fondets side understrekes det at AIF er en profesjonell investor som går inn i selskaper med kommersielt potensial. Det vil si at de må ha en viss økonomisk avkastning som mål i tillegg til de sosiale resultatene. Porteføljebedrifter skal derfor ikke overlappe eller konkurrere med aktivitetene hos ideelle og frivillige aktører.

– Så er det da også særdeles profesjonelle krefter som står bak AIF. Ledelsen og de sentrale medarbeiderne er hentet fra USAs fremste investormiljøer og fra toppsjiktet innenfor finans, forskning og helsevesen. Dette er mennesker det skal bli spennende å samarbeide med, sier Daae, som understreker at kunnskapsutveksling og tett samarbeid er blant premissene i avtalen som er inngått mellom AIF og Ferd.

Johan H. Andresen har sagt ja takk til en plass i fondets «Investment Advisory Board», som blant annet skal bidra med strategisk rådgivning og nettverk for porteføljebedriftene. Her vil han arbeide sammen med en rekke tungvektere fra næringsliv, finans og akademia, med Ubers toppsjef Dara Khosrowshahi som den mest kjente.

I tillegg har AIF et eget Scientific Advisory Board med en rekke fremstående fagpersoner innenfor forskning og behandling av autisme. Oppgaven er å sørge for at ledelsen alltid er oppdatert om de nyeste resultater og utviklingstrekk på området, og å sørge for at dette blir implementert i fondets strategi og virksomhet.

TEAMET: Astrid Laake Paaske og Johan H. Andresen ivaretok sammen med Espen Daae (bildet litt lenger ned på siden) forhandlingene mellom AIF og Ferd Sosiale Entreprenører. Foto: Dag Knudsen (venstre) og Oda Hveem (høyre)

Personlig engasjement

– Felles for de involverte er et sterkt engasjement for å bedre livssituasjon og muligheter for mennesker med autisme. For mange har personlige erfaringer og relasjoner vært drivkraften i engasjementet, sier Daae, og viser blant annet til initiativtaker og medgründer Christopher Male, en suksessrik og erfaren finansmann som i 2018 opplevde at sønnen fikk autisme-diagnosen. Han opplevde at både sønnen og han selv ble møtt av et utrolig fragmentert og polarisert tilbud med foreldede og lite relevante og løsninger – et tilbud som på toppen av alt var preget av store kostnader og lange køer for dem som skulle benytte seg av det lille som fantes. Derfor tok han initiativet til å etablere AIF -–først og fremst for å hjelpe sønnen og andre i samme posisjon, men også fordi han så at kombinasjonen av dette engasjementet og markedsbaserte investeringer kunne tilføre saken store ressurser.

RESULTATORIENTERT: AIFs to co-managing partnere, Christopher Male (til venstre) og Rob Sarazzin, har begge solid bakgrunn fra finans og investeringsvirksomhet på høyt nivå – og et sterkt personlig engasjement i arbeidet for å gi mennesker med autisme et bedre liv. Foto: AIF

– Fondets to co-managing partnerene, Christopher Male og Rob Sarrazin, og det øvrige teamet i AIF deler vår tro på kommersielle virkemidler som en effektiv vei også til å oppnå sosiale resultater.  Samtidig er de mer opptatt av konkrete sosiale resultater enn av ideologiske betraktninger, sier Espen Daae.

DOBBEL BUNNLINJE: Espen Daae understreker at både AIF og Ferd Sosiale Entreprenører ser at kommersielle virkemidler kan være en effektiv vei til sosiale resultater. Foto: Dag Knudsen

AIF har allerede rukket å investere i syv selskaper, de fleste i en tidlig utviklingsfase. Til sammen leverer de et vidt spekter av tjenester og produkter av verdi for personer med autisme, deres pårørende, og for samfunnet generelt:

  • Biorosa Technologies utvikler en blodprøveteknologi som med stor nøyaktighet kan påvise autisme hos barn helt ned til 18 måneder. Dette åpner for langt tidligere behandling og innsats enn hittil, og dermed større mulighet for gode resultater. (www.biorosa.com)
  • Axial Therapeutics utvikler banebrytende behandling av nevrologiske sykdommer og forstyrrelser som autisme og MS. Utgangspunktet er ny forskning på det omfattende nettetverket av nerveforbindelser mellom tarm og hjerne. (www.axialtx.com)
  • Yamo Pharmaceuticals arbeider med en ny medikamentell behandling som retter seg mot kjernesymptomer hos personer med autisme, og som har vist lovende resultater i utprøving på pasienter. (www.yamopharma.com)
  • Floreo utnytter virtuell virkelighet til å utvikle nye metoder for trening i kommunikasjon, sosiale ferdigheter og livsmestring for mennesker med autisme. (floreotech.com)
  • Joshin har utviklet en digital plattform som formidler kontakt mellom familier med spesielle behov og lokale nettverk av personer med dokumentert kompetanse innenfor omsorg for funksjonshemmede. (joshin.com)
  • Suggestic utvikler en teknologiplattform som utnytter store databaser og kunstig intelligens til å levere tilpasset ernæringsrådgivning til autismerammede og andre med spesielle utfordringer, og til helsepersonell, mat-leverandører og laboratorier. (suggestic.com)
  • SpectrumAI moderniserer og gjør tilgjengelig effektiv ABA-behandling (for Applied Behavior Analysis, eller på norsk «anvendt adferdsanalyse») til barn med autismediagnose, og utnytter digitale virkemidler og kunstig intelligens for å oppnå bedre og mer effektiv behandling. (spectrumai.com)

Besøk Autism Impact Fund.