Gruppebilde av rådgiverteamet til Lyst

I overkant av tjue erfarne aktører med bred kompetanse innen byutvikling møtte forventningsfullt opp til planleggingsdag i et stort auditorium i Bjørvika.

LYST vil bli like stort som Bispevika fra nord til syd. Det sier litt om hvor stort og betydningsfullt dette vil være for byens befolkning, sier Geir Haaversen, arkitekt og partner i A-lab.

I tillegg til A-lab og Røisland & Co, var Civitas, Léva Urban Design og Spacemaker viktige bidragsytere under oppstartsmøtet den 28. mai 2020.

Arkitekten til Lyst

Marienlyst, slik Ferd ønsker det, vil ha rom for 1200 nye boliger, flere hundre arbeidsplasser, kultur og idrettsopplevelser, innovasjon og gründervirksomhet. Området ligger også nær Blindern med sine omlag 30 000 studenter.

– Med Kringkastingshuset som det store samlingspunktet, ser vi muligheter til å nå hele byens befolkning. Vi ønsker å bygge videre på ressursene som allerede er i området. Lykkes vi med dette, blir det et godt sted å være, og folk vil tiltrekkes et godt bomiljø med opplevelser og aktivitet, sier Knut M. Tolo, utviklingsdirektør i Ferd. Han understreker at variasjon i både arkitektur og boligtyper vil være sentralt for utviklingen av Marienlyst.

Arkitekt Haaversen legger ikke skjul på at han er dypt takknemlig for muligheten til å nok en gang få være med på utviklingen av et så betydningsfullt område. Fra før av omtales arkitekten som hjernen bak Barcode og spiller blant annet en viktig rolle for utviklingen av Økern.

– Vi ble veldig glade da Ferd kontaktet oss, sier Haaversen. Han tror hele byen vil følge med på utviklingen.

– Dette er et samfunnsoppdrag vi tar på alvor fortsetter han, og legger til at det er noe magisk ved prosjektet som skal omgjøre Marienlyst til LYST.

– Marienlyst har en historie som «alle» har et forhold til. Her skal det verneverdige Kringkastingshuset integreres i et nytt bomiljø, samtidig som det skal bli en møteplass for innovasjon, aktivitet, kultur, idrett og kunnskap. Det er jo et interessant krysningsfelt! utdyper Haaversen. Han understreker at det er mange ulike brukergrupper som skal ivaretas i utviklingen.

– Stedet skal bli et nytt nabolag for boligeiere, skape nye byrom med opplevelser for byfolk på besøk og legge til rette for innovative arbeidsplasser.

Bilde av Geir Haaversen, arkitekt fra A-Lab

A-Lab-arkitekt: Geir Haaversen er arkitekt fra A-Lab og har blant annet vært med å utvikle Barcode og spiller også en viktig rolle i utviklingen av Økern. Foto: Oda Hveem

Komplekst eiendomsprosjekt

Før første spadetak settes, skal en rekke ulike interesser kartlegges og helst ivaretas så langt det lar seg gjøre.

– Noe av kompleksiteten er ofte at det er flere ulike hensyn å ta, og noen ganger kan de være motstridende. Derfor er det viktig for oss å ha gode faglige rådgivere som kan løfte frem alternativer og gi oss godt grunnlag for riktige avgjørelser underveis, sier Silje Strøm, markedsdirektør i Ferd eiendom.

Ole Falk Frederiksen er byplanlegger i Civitas, og har bistått NRK i prosessen fra da de bestemte seg for å selge tomten for fem år siden. Han forteller om en omfattende prosess der brobyggingen mellom NRK, politikere og reguleringsmyndigheter har vært og fortsatt er en sentral del av utviklingsarbeidet. Han berømmer Ferd for å tørre å gå inn i et prosjekt med så høy grad av kompleksitet. Samtidig har han tillit til at tomten er i gode hender.

– NRK og Ferds verdisett stemmer godt overens. De har en god tone og spiller godt sammen, legger han til.

Fleksibel drømmedestinasjon

Ifølge konsernsjef i Ferd, Morten Borge, er det utvilsomt et ambisiøst prosjekt. Derfor vil det være helt avgjørende å være tydelige på hva Ferd ønsker og hva som er realistisk å få til.

– Fleksibilitet i prosjektet vil være nøkkelen her. Derfor er det utrolig viktig for oss å bruke god tid til idé prosess og medvirkning, og finne en god balanse for å skape destinasjonen vi drømmer om, sier han. Her vil Leva Urban Design spille en viktig rolle.

Aslaug Tveit er daglig leder i Leva og vil ha ansvar for medvirkningsprosessen. Selskapet har lang erfaring i å forene kunnskapsdeling, helhet og nyskaping der menneskene alltid står i sentrum. Hun forteller at hun gjerne utfordrer det etablerte i jakten på økt livskvalitet for brukerne av området.

– Mye står og faller på reguleringen, men jeg mener det ofte tenkes litt for kortsiktig. Dette området skal helst være bærekraftig i mange hundre år, og da må vi legge til rette for fleksible løsninger for å ta området gradvis i bruk, sier Tveit.

Hun forteller videre at de vil bistå som strategiske prosessrådgivere, der fokuset vil være å samle inn tilstrekkelige mengder data fra miljøene rundt.

– Vi er veldig opptatte av innsiktsfasen, der vi jobber systematisk med innhenting av fakta, sier hun. Selv om Covid-19 har utsatt prosjektstart noe, er hun likevel opptatt av at innhentingen av data gjøres på best mulig vis.

– Sommerferien er dårlig tidspunkt for innhenting av data. Derfor ønsker vi å bruke tid på dette til høsten, forteller hun.

Bilde av Aslaug Tveit og Kent Olav Hovstein, fra Leva Urban Design

Henter inn data: Leva Urban Design vil bistå som strategiske prosessrådgivere. Daglig leder Aslaug Tveit presenterte hvordan de jobber med innhenting av data. Her sammen med Leva-kollega Kent Olav Hovstein. Foto: Oda Hveem

Gode samarbeidsverktøy

Silje Strøm og Knut M. Tolo er begge trygge på at teamet de har satt sammen for utviklingen av Marienlyst er faglig sterkt, med robust og lang erfaring.

– Samtlige i teamet vet også at de ikke kan gjøre denne jobben uten støtte fra hverandre. Vi håper og tror at styrken ligger i samarbeid og lagspill, utdyper Strøm.

God informasjonsflyt og kommunikasjon vil Spacemaker bidra til. De leverer nemlig plattformen som skal gjøre det enkelt for alle å jobbe med tomten sammen.

– Før satt alle i hver sine ekspertverktøy og jobbet, men dette er en iterativ designprosess der mange hensyn skal ivaretas på tidlig stadium, forteller Håvard Haukeland fra Spacemaker. Det betyr at mange alternativer kan testes og tilpasses ved hjelp av kunstig intelligens, datainnsamling og noen kjappe tastetrykk.

Ved å legge inn ulik innsikt og parametere i programmet, vil det dermed være enkelt for alle involverte å jobbe ut fra de samme kriteriene.

– I et prosjekt med så høy grad av kompleksitet over lengre tid, vil det være viktig å kartlegge mest mulig i tidlig fase for å minimere risiko – og dermed sikre god boopplevelse og kvalitet for brukerne, forklarer Simon Irgens. Han legger til at programmets styrke ligger i at dess større mengder data som skal inn i prosjektet, dess bedre kommer programmet til sin rett.

– Da kan vi studere tendensene og kontrastene i et større perspektiv, og tilpasse prosjektet i forhold til det, sier Irgens.

Ifølge Tolo har Ferd Eiendom blant annet vært tidlig ute med miljøsertifisering av kontorbygg, og ligger langt fremme i satsingen på grønne mobilitetsløsninger.

– Vi er villige til å vurdere mange miljøvennlige tiltak, og ønsker å sette konkrete ambisjoner innenfor energi, grønn mobilitet og ombruk nå, sier han.

Et fremtidig Lyst på Marienlyst

De er mange som gleder seg til å sette i gang for alvor fra høsten av, og eiendomsteamet i Ferd er selvfølgelig ekstra spente.

– Det var flott å få samlet hele teamet, møtes fysisk med god avstand og diskutere forventninger til hverandre. Vi skal jobbe tett i flere år og det er viktig å bli kjent med hverandres verdier og ambisjoner for prosjektet og prosessene, sier Silje Strøm etter en innholdsrik dag i Bjørvika.

Mikkel Røisland, senior rådgiver og partner i Røisland & Co, var også med på utviklingen av Bjørvika og Barcode, og er både ydmyk og takknemlig over å få være med på en minst like stor og historisk prosess nok en gang.

– Det er den største ære som rådgiver og megler å få lov til å være med på dette prosjektet, sier han. Oppgaven hans vil primært være å bistå for å sikre prosjektets attraktivitet i markedet.

– Marienlyst har den fordelen at det er et nøytralt attraktivt sted, som de fleste har et positivt forhold til. Det er bare et fantastisk fint sted, og da kan vi nå bredt ut, smiler han og forteller at han gleder seg til å en gang kunne sette seg ned på en benk i den planlagte Lyst-parken.

– Jeg gleder meg til å sitte på en benk som pensjonist og fortelle barnebarna mine om den lange og spennende prosessen jeg fikk ta del i, avslutter han.