Fra venstre: Hans Jakob Humlevik, konsernsjef Juhana Rauramo og Manuel Arbiol. Foto: Sveinung Bråthen

MØTE MED EIER: Konsernsjef Juhana Rauramo mellom Hans Jakob Humlevik (til venstre) og Manuel Arbiol. De to utgjør teamet som ivaretar den løpende oppfølgningen av Ferds eierskap på 33 prosent i Aidian.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

– Jeg var sterkt motivert av muligheten til å jobbe med globale og svært meningsfulle helseutfordringer. Og Aidian er et selskap med potensial for en betydelig positiv påvirkning av viktige helseutfordringer både hjemme i Norden og i andre områder i verden.

Juhana Rauramo, konsernsjef for det finske diagnostikkselskapet Aidian siden juni i år, var klar på hvorfor han takket ja til stillingen da han var på sitt første besøk hos Ferd i starten av desember.

Rauramo fremhevet også selskapets sterke europeiske fotavtrykk og store vekstpotensial innenfor både dagens produktgrupper og på nye områder.

– Og ikke minst er det inspirerende å få jobbe med en engasjert gjeng som utfører et krevende arbeid med stolthet, engasjement og høyt utviklet kompetanse, legger han til.

Under besøket i Oslo benyttet Rauramo anledningen til å møte Ferds konsernsjef Morten Borge og Co-Head i Ferd Capital Rikke Reinemo, og Manuel Arbiol og Hans Jakob Humlevik, de to som utgjør teamet som har ansvaret for den daglige oppfølgningen av Ferds eierskap i Aidian. Begge er Investment Professionals i Ferd Capital, Arbiol er dessuten Ferds representant i Aidians styre.

Stor investering

Vel halvannet år er gått siden Ferd Capital gikk inn som eier av 33 prosent av aksjene i det finske selskapet. Dette var Ferds første virkelig store private investering utenfor Norge, og samtidig den første investeringen gjort i partnerskap med Nordstjernan, et stort familiekontrollert svensk selskap som eier de resterende 67 prosent av aksjene.

«Vi er klar over at vi er i minoritet, og det hadde vi aldri akseptert hvis vi ikke trodde dette var et partnerskap å satse på,» uttalte Ferds hovedeier og styreleder Johan H. Andresen da samarbeidet ble offentliggjort. Han kunne også fortelle at Nordstjernan med Ax:son Johnson-familien og Ferd med Andresen-familien allerede hadde snakket sammen i 10–12 år om å samarbeide da partnerskapet om å eie Aidian ble etablert.

Velfungerende samarbeid

– I tiden som har passert har vi erfart at partnerskapet med Nordstjernan fungerer svært godt. Vi er to investeringsselskaper som deler mange av de samme verdiene og strategiene, forteller Manuel Arbiol. Han legger til at eierne i fellesskap har gjennomført en omfattende rekrutteringsprosess for å finne den nye konsernssjefen, også for å sette sammen et nytt styre.

SOLID BAKGRUNN: Juhana Rauramo har 20 års erfaring på ledernivå fra bransjen som leverer medisinsk utstyr for testing, diagnostisering og overvåkning, og dessuten to mastergrader. Foto: Sveinung Bråthen

– Og med Juhana Rauramo har vi lykkes med å rekruttere en CEO med 20 års erfaring på ledernivå fra in vitro diagnostikk-bransjen – eller altså bransjen som leverer medisinsk utstyr for testing, diagnostisering og overvåkning av sykdomstilstander. Det er en bransje i vekst, og der Aidian har en sterk posisjon internasjonalt, sier Hans Jakob Humlevik.

Han legger til at Rauramo også har en bred utdanningsbakgrunn, med en MBA i finans og bioteknologi fra Aalto-universitetet i Helsingfors, og i tillegg en MSc-grad i statsvitenskap fra Helsingfors universitet.

– Og det nye styret for Aidian er sammensatt av medlemmer med et godt og bredt spekter av kompetanse og erfaringsbakgrunn. De syv medlemmene representerer fem nasjonaliteter, og har samlet bakgrunn fra virksomhet i et stort antall land. Viktig for et selskap som satser internasjonalt, sier han.

Pasientnære diagnostiske tester

Aidian har nærmere 50 års erfaring med å utvikle og produsere pålitelige, raske og brukervennlige diagnostiske tester for primærhelsetjenesten, og produserer også tester for kliniske laboratorier. Det viktigste produktområdet er imidlertid pasientnære analyser som kan gjennomføres på et legekontor («Point-of-care testing»), med diagnostikk for blant annet diabetes og tykktarmskreft. Men QuikRead go-systemet gjør at Aidian står særlig sterkt innen tester for C-reaktivt protein («CRP»), et effektivt verktøy for å avgjøre om en infeksjon er bakteriell eller ikke, og dermed om den kan behandles med antibiotika eller ikke. (Se egen sak om kampen mot antibiotikaresistens).

– I selskapets nye strategi, som ble vedtatt i styret medio desember, legges det vekt på at Aidians sterke posisjon i Europa skal videreutvikles ved at potensialet for QuikRead go utnyttes fullt ut. Samtidig skal selskapet jobbe med å utvikle produktporteføljen bygget på dagens teknologibase, og dessuten forsterke innsatsen for å utvikle nye teknologibaser. Dette skal gi en ny breddedimensjon i selskapet, og gjøre det mulig å utnytte potensialet i andre deler av markedet for pasientnær diagnostikk, sier Humlevik.

– Og i tillegg vil Aidian fokusere på å styrke organisasjonen og evnen til effektiv gjennomføring av planene for vekst i nye markeder der vi ser at Aidians produkter har et stort potensial, supplerer Manuel Arbiol.

Globalt ledende

Juhana Rauramo understreker på sin side at Aidian satser på å bli globalt ledende innenfor Point of Care-diagnostikk for primær- og nødhelsetjenester.

– Det er først etter at jeg begynte i selskapet at jeg har forstått fullt ut hvor sterk Aidians navn og posisjon er i markedet, særlig innenfor høykvalitetssegmentet som står seg godt i møtet med stadig strengere reguleringsregimer, sier han.

Rauramo legger til at Aidian ikke bare arbeider med løsninger som skaper verdier i morgen og neste år, og at han er glad for muligheten til å utvikle en organisasjon som ser sine mål i et tiårsperspektiv eller mer.

– Og det er tydelig at både Ferd og Nordstjernan deler våre verdier innenfor langsiktig og bærekraftig tilnærming. Jeg opplever at begge eiere stiller seg bak Aidian med en unik støtte, både finansielt og operasjonelt – ut fra en tydelig strategi om å være aktive eiere, men uten å detaljstyre, avslutter Juhana Rauramo.

Aidian OY

  • Internasjonalt ledende produsent av utstyr for medisinsk diagnostikk
  • Viktigste produkt er analyseapparatet QuikRead go som gjør at legekontorer kan få prøvesvar på minutter
  • Over tre hundre ansatte
  • Hovedkontor i Espoo, Finland; kontorer i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Polen, Nederland, Belgia, Estland og Kina
  • Aktivitet i mer enn 60 land
  • Etablert i 1974 under navnet Orion Diagnostica
  • Eies av svenske Nordstjernan (67 prosent) og Ferd (33 prosent)
  • Internasjonal hjemmeside aidian.eu, norsk hjemmeside www.aidian.no

Et våpen i kampen mot antibiotikaresistens

Stort overforbruk av antibiotika er en hovedårsak til økende antibiotikaresistens blant sykdomsfremkallende bakterier – en av de største helseutfordringene verden står overfor. Aidians hovedprodukt er et effektivt virkemiddel for å motvirke unødvendig bruk.

Årsaken til at stadig flere bakteriestammer utvikler motstandsdyktighet mot den ene antibiotikatypen etter den andre, er årtier med overforbruk i deler av verden, og feilbehandling ved virusinfeksjoner. For antibiotika har ingen effekt mot virus.

Men er en infeksjon virusbasert eller bakteriell? Det trenger legen vanligvis en prøve for å kunne avgjøre. Og når prøven må sendes til et sentralt laboratorium, og prøvesvar tar tid, så skriver legen ofte ut en antibiotikaresept. For sikkerhets skyld, eller fordi pasienter i noen land forventer at legen forskriver medisin mot plagene man kommer med. Resultatet er at en rekke bakterieinfeksjoner blir stadig vanskeligere å behandle. Kanskje umulig, hvis resistensen omfatter tilstrekkelig mange antibiotikatyper. Det betyr at sykdommer vi lenge har regnet som enkle å helbrede, igjen kan bli dødelige.

Prøvesvar med det samme

Og her er det Aidians viktigste produkt per nå, QuikRead go-systemet, spiller en viktig rolle – i og med at dette er en såkalt Point of Care-analyse (POC), altså at legekontoret selv står for analysen av blodprøven, som i løpet av minutter viser om det er grunnlag for antibiotikabehandling eller ikke.

SVAR MED DET SAMME: Med QuikRead go-systemet på plass på legekontoret får man svar på en CRP-test i løpet av minutter. Foto: Sveinung Bråthen

Systemet tester for C-reaktivt protein («CRP») i en liten blodprøve fra pasientens finger. CRP-verdien viser en liten stigning ved virus, og en vesentlig høyere ved en bakteriell infeksjon. En CRP-test tidlig i sykdomsforløpet er derfor en effektiv metode for å avklare om pasienten vil ha nytte av antibiotika eller ikke.

QuikRead go er spesielt utviklet for primærhelsetjenesten, og mer enn 30 000 enheter er nå i bruk på legekontorer over store deler av verden. Systemet har en særlig stor utbredelse i Norden, der bevisstheten om at man må unngå unødvendig antibiotikabruk er utbredt, og Aidians markedsandel for utstyr for pasientnære CRP-tester er svært høy.

VIRUS ELLER BAKTERIER: Svaret avgjør om antibiotika er riktig behandling eller ikke. Også utenfor Norden er det nå stadig flere legekontorer som ser verdien av testutstyr som hindrer unødvendig antibiotikabruk. Det åpner store muligheter for Aidian. Foto: Val Gempis, USAF/Wikimedia Commons

Stort potensial

Men bevisstheten om farene ved antibiotikaresistens blir stadig sterkere også utenom Norden, og det ligger store muligheter for Aidian i å bidra til at flere land tar i bruk CRP-testing der legekontoret selv står for analysen av blodprøven. QuikRead go-systemet er meget konkurransedyktig, og har allerede en markedsledende posisjon i mange land. Aidian arbeider samtidig kontinuerlig med å videreutvikle systemet.

– Her ligger det ikke bare svært store muligheter for videre vekst, men også for å levere et betydelig bidrag for å møte en av verdens viktigste helseutfordringer. Dette er en kombinasjon vi i Ferd har sans for, kommenterer Manuel Arbiol.