Johan H. Andresen

Forfatter: Johan H. Andresen
Foto: Oda Hveem

Jeg er forgjengelig. Det er greit å ta inn over seg.

Derfor vil A-aksjene, som jeg i dag eier og som stemmemessig kontrollerer Ferd, senest ved min død overtas av Ferd-stiftelsen. Denne stiftelsen etableres enten ved at jeg dør, ved at fremtidsfullmakten min trer i kraft, eller fordi jeg bestemmer det mens jeg er i stand til det.

Ferd-stiftelsen, som blir en kommersiell stiftelse, har ett hovedformål, nemlig å eie A-aksjene og påse at Ferd viderefører sitt samfunnsansvar. Stiftelsen velger fem av syv styremedlemmer i Ferd Holding. Eierne av B-aksjene vil velge de andre to styremedlemmene. Det er styret i Ferd Holding som ansetter ledelsen og tar de store beslutningene i Ferd.

Styret i Ferd-stiftelsen vil bestå av fem medlemmer, hvorav tre er uavhengige av familien, og gjenvelger seg selv eller bringer inn nye uavhengige medlemmer. De to familiegrenene som eier B-aksjer, velger ett medlem hver. Det innføres stramme begrensninger på salg av B-aksjer og utbytte fra Ferd. Stiftelsen har kun unntaksvis behov for særlig utbytte.

Når du leser dette, er fire dokumenter som sikrer fremtidig eierstyring av Ferd, undertegnet. Disse er Aksjonæravtalen, Fremtidsfullmakten, Testamentet og Stiftelsesdokumentet. Forresten, hvis du nå har søkt på «Fremtidsfullmakt» og lurer på om det er noe du trenger, så kan jeg med sikkerhet svare «ja».

Begrunnelsen for hvorfor jeg mener det er riktig å opprette en stiftelse som kan sikre at Ferd samlet fortsetter å utvikle seg etter samme visjon og verdier er tredelt:

Første grunn er at vi og jeg nå begynner å tro på det dere forteller oss, nemlig at vi leverer på visjonen, «skape varige verdier og sette tydelige spor», og slik sett på at Ferd er unikt, og ikke bare i Norge. Vi tror på at folk som vil arbeide hos oss har en unik kombinasjon av verdier og potensial som de mener hører hjemme i Ferd. Vi tror det når banker og rådgivere sier at eiere av bedrifter velger oss som partnere, ikke fordi vi lover eller alltid betaler mest, men fordi vi har best forutsetninger for å skape verdier sammen med dem. Og vi tror på det når vi hører at også offentlige ansatte sier de er glade for at vi tar det ansvaret vi gjør. Med Ferd-stiftelsen øker sannsynligheten for at vi kan fortsette slik i all evighet, også uten meg, og uavhengig av hvem som kommer etter meg.

Den andre delen av begrunnelsen er at Ferd har oppnådd systemverdi, noe vi også blir fortalt. Litt enkelt sagt er verdien av systemet langt høyere enn summen av delene. Men det holder ikke bare å holde eierskapet samlet, det er også viktig å utvikle et selvgående system med ledelsesteam som gjør akkurat dette, uavhengig av aksjonærenes delaktighet. Dette gjør nå en stiftelse mulig. Hvilke bedrifter vi til enhver tid eier, helt eller delvis, ja, se det må vi ha selvinnsikt nok til å kontinuerlig utfordre oss selv på for å forstå om vi er den beste eieren.

Den tredje delen av begrunnelsen er at jeg er ubeskjeden nok til å mene at Norge trenger et system som Ferd. Ja, Norge er et rikt land, men andelen privat kapital i Norge er blant de laveste i Europa. Det betyr at for å opprettholde og utvikle velferdsstaten i Norge, så er vi fortsatt ekstremt avhengig av inntektene fra Nordsjøen, og nå i økende grad av verdiøkning i Oljefondet. Verdiskapningen i privat sektor er ikke i nærheten av å betale for det velferdssystemet vi har utviklet. Derfor er vi som tar risiko og initiativ, og kjøper og utvikler bedrifter i Norge og Norden med globale ambisjoner, som skaper verdier her, og skatter hit, vi er relativt sett mye mer verdifulle her enn vi ville vært i et annet land. Med Ferd-stiftelsen i ryggen er Ferd sikret et klart mandat til å fortsette med å ta initiativ i de samfunn der konsernet virker, og også til å bidra langt utover det som er det legale ansvaret, slik vi har gjort med sosialt entreprenørskap siden 2007.

Dessuten, i denne henseende er jeg, da vår ene lille familie av aksjonærer allerede er svært tilgodesett, mer opptatt av de 24.000 familiene som våre ansatte er en del av, og som er like verdifulle uansett i hvilket land de bor. Disse familienes bidrag til Ferd og bedriftene våre er langt mer verdifulle enn bidraget fra vår familie. Samtidig vil familien Andresen fortsatt ha et stort ansvar for, og en stor interesse av, at Ferd fortsetter å skape verdier på mange områder, og vil bidra til det. Opprettelsen av Ferd-stiftelsen er resultatet av blant annet disse innsiktene.

Men jeg er fortsatt oppe og går, og full av idéer, så det er mange muligheter til å finne på nye sprell og sette Ferd på en enda støere kurs. Men nå er det jaggu snart jule-ferie og tid for å være ekstra til stede for våre nære og kjære – og ikke for systemer. Alt til sin tid.

God Jul, og med håp om et mer fredelig nytt år.

Sign_Andresen