F.v.: Kathrine Lærke Søndergaard, Anniken Hofgaard og Erik Bjørstad. Foto: Johanne Wilberg Rostad

RESENTERTE RAPPORT: Impact investing-teamet i Ferd organiserte bærekraftseminaret sammen med Marte Løfman. F.v.: Kathrine Lærke Søndergaard, Anniken Hofgaard og Erik Bjørstad.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Johanne Wilberg Rostad

Bakteppet for seminaret er dystert: Verden ligger ikke an til å nå FNs 17 bærekraftmål innen 2030, og målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader innen 2050 fremstår i økende grad som ønsketenkning. I tillegg er seks av ni planetary boundaries (naturens tålegrenser) oversteget.

– Formålet med seminaret var å øke kompetansen i organisasjonen om bærekraftrisiko, og samtidig gi medarbeiderne verktøy og referansepunkter for å jobbe videre med temaet, forteller Head of Sustainability i Ferd, Marte Løfman, som organiserte seminaret sammen med teamet i Ferd Impact Investing.

BÆREKRAFTANSVARLIG: Head of Sustainabiliy i Ferd Marte Løfman. Foto: Sveinung Bråthen

Spennende foredragsholdere var invitert for å dele sin kunnskap om ulike emner innen dagens tema. Leder av det regjeringsoppnevnte Naturrisikoutvalget, Aksel Mjøs fra NHH, dykket ned i temaet naturrisiko, altså hvordan tap av naturmangfold i seg selv, og tiltak for å stanse eller redusere dette tapet, påvirker vilkårene for og risikoen ved økonomisk virksomhet.

Partner Elise Johansen i Wikborg Rein fortalte om søksmålsrisiko relatert til bærekraft. Antall saker globalt øker raskt, industrier som saksøkes breddes ut, og det er også et bredere spekter av aktører enn tidligere som saksøker. Uavhengig av resultatet av et søksmål er risikoen for omdømmetap stor for de som saksøkes.

Head of Sustainable Banking Norge Benjamin Powell fra SEB presenterte SEBs ambisjoner og hvordan banken i praksis jobber for å omstille sin virksomhet ved å redusere eksponering til brune aktiviteter og øke andelen grønne aktiviteter.

Forskningssjef Frode Vikebø fra Havforskingsinstituttet ga en oppdatering om havets helse, behovet for mer kunnskapsbasert hav-og kystforvaltning og Havforskningsinstituttets arbeid. Videre dykket han ned i miljøpåvirkning fra oppdrett i åpne merder, og hvilke utfordringer sektoren står ovenfor, inkludert lakselus, rømt oppdrettslaks og dyrevelferd.

OMSTILLING: Head of Sustainable Banking Norge Benjamin Powell fra SEB presenterte bankens ambisjoner innen bærekraft. Foto: Johanne Wilberg Rostad

I riktig retning

Ferd presenterte to rapporter på seminaret: Ferd Impact Investings Impact-rapport og konsernets bærekraftrapport for 2022.

Ferd Impact Investing investerer i fond og tidligfaseselskaper innen tre fokusområder: Energiomstilling, bærekraftige byer og havet. Per andre kvartal i 2023 har de investert og kommitert 850 millioner kroner i 24 fond og porteføljeselskaper, med et globalt nedslagsfelt. Målet er at alle investeringer skal måle og rapportere deres positive innvirkning på klima og miljø – altså impacten til den enkelte investeringen. I 2022 bidro porteføljen til unngåtte CO2-utslipp på 2500 tonn, og 15 GWh ren energi produsert justert for Ferds eierandeler.

For første gang har Ferd også utarbeidet en bærekraftrapport på konsernnivå, som i år er til styret og internt bruk.

– Rapporten for 2023 kommer samtidig med finansiell rapportering i april neste år og vil også publiseres eksternt, sier Løfman.

For at Ferd skal oppnå visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor er det kritisk å jobbe strategisk med bærekraft, fastslår konsernsjef Morten Borge i rapportens innledning. Samtidig anerkjenner han at dette er krevende arbeid:

«Hva som oppfattes som bærekraftig er sjelden helt «svart-hvitt», og påvirkes blant annet av vitenskapelig og teknologisk utvikling. I noen tilfeller avhenger beslutninger i dag av teknologi som enda ikke er utviklet. Spesielt vanskelig er det om man, som oss, ønsker å bidra til omstilling gjennom aktivt eierskap – hva blir riktige tiltak, og når er egentlig omstillingen rask nok? Èn sentral del av reisen fremover handler om å bli flinkere til å måle effekt og fremdrift i vårt arbeid, slik at vi vet at vi beveger oss i riktig retning.» skriver han videre.

NATURRISIKO: Aksel Mjøs fra NHH er leder for det regjeringsoppnevnte Naturrisikoutvalget, og var en av foredragsholderne på seminaret. Foto: Johanne Wilberg Rostad

Viktig steg

Rapporten viser hvordan Ferd jobber med bærekraft på ulike nivåer, og inneholder blant annet en tidslinje over bærekraftsferden siden opprettelsen av selskapet i 2001.

– Rapporten er et resultat av teamarbeid. Den er utarbeidet i tett samarbeid med konsernledelse, forretningsområdene og porteføljeselskapene. Den er et viktig skritt på veien mot å jobbe mer systematisk med bærekraft i konsernet. Å jobbe med bærekraftrapporten har vært en veldig lærerik prosess og en fin mulighet til å bli bedre kjent med Ferd-konsernet, sier Løfman.

I 2022 ble det tatt en konsernbeslutning på å lage klimaregnskap på scope 1, 2 og 3.

– Vi stiller nå krav til rapportering på klimagassutslipp fra alle deler av virksomheten, i tillegg til flere andre måltall for våre største porteføljeselskaper. Dette er et første viktig steg mot å dokumentere bærekraftresultater og effekten våre investeringer har på mennesker, miljø og klima – men det kreves videre arbeid, sier hun.

– For å kunne si at vi «skaper varige verdier og setter tydelige spor» er det viktig at vi har en god oversikt over hvordan de økonomiske aktivitetene vi finansierer påvirker omverdenen, legger hun til.

Fra 2026 vil Ferd rapportere i henhold til EUs nye bærekraftdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

– Det blir en game changer for oss, fastslår Løfman.

Nyttig faglig påfyll

Hele organisasjonen i Ferd i tillegg til styret var invitert til bærekraftdagen, og oppmøtet var godt.

– Jeg har fått veldig mye bra respons i etterkant, så det er tydelig at dette er et tema som engasjerer, sier Marte Løfman.

En av dem som deltok på samlingen var Investment Professional Frida Lillebø i Ferd Capital.
– Jeg synes det var nyttig faglig påfyll fra foredragsholderne, og gode diskusjoner underveis og i etterkant av seminaret. Særlig interessant var det å høre SEB fortelle om hvordan de jobber strukturert sammen med sine kunder for å vri sin eksponering mot en grønnere portefølje. Jeg sitter igjen med inspirasjon for hvordan vi i Ferd kan drive omstilling gjennom våre investeringer, sier hun.