EGET HJEM: En av foreningene som er finansiert av Mikrofondet er Egnahemsfabriken, som jobber for at flere skal få mulighet til å bygge og eie sin egen bolig.

Forfatter: Ferd, ved Sissel Fantoft
Foto: Mikrofonden

 

Mikrofondens visjon er å skape økonomisk inkludering for den sosiale økonomien, slik at virksomheter kan utvikle seg og skape et bedre samfunn. Mikrofonden definerer sosiale virksomheter på samme måte som EU, det vil si virksomheter som:

  1. har samfunnsnytte eller medlemsnytte i fokus.
  2. har en demokratisk og egalitær organisasjon og eierskap.
  3. reinvesterer mesteparten av overskuddet i formålet med virksomheten.

TAR SAMFUNNSANSVAR: Administrerende direktør Ylva Lundkvist Fridh i Mikrofonden. Foto: Mikrofonden

– Vi kaller oss Sveriges største og minste sosiale investor, fordi vi har investert i hele 135 sosiale selskaper, men alltid med små såkalte mikroinvesteringer. Når Mikrofonden, og også EU, snakker om sosiale investorer, sikter vi til finansiering av virksomheter med forventet tilbakebetaling og økonomisk eller sosial og økologisk avkastning, forklarer administrerende direktør Ylva Lundkvist Fridh.

Gjennom å investere i Mikrofonden bidrar Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) til å tette kapitalgapet mellom ordinære selskaper og sosiale foretak også i Sverige.

– Et nytt marked for finansiering av sosiale virksomheter vokser nå frem i Norden og Europa, med fokus på å skape løsninger på de sosiale bærekraftutfordringene vi står overfor. Gjennom sin satsing på Mikrofonden sender Ferd et viktig signal til andre impact-investorer og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar om at dette er et viktig område å investere i fremover, fastslår Fridh.

– Gjennom denne investeringen får Mikrofonden enda bedre muligheter til å investere langsiktig og mer tålmodig i sosiale virksomheter og kooperativer, og dermed gi dem muligheter til å levere enda større samfunnsnytte, istemmer styreleder Jan Svensson.

LANGSIKTIG: Styreleder Jan Svensson i Mikrofonden. Foto: Mikrofonden

Tilpasset sysselsetting

Om lag 60 prosent av Mikrofondens porteføljeselskaper er arbeidsinkluderende sosiale foretak (ASF) som har som formål å inkludere personer som står utenfor arbeidsmarkedet.

– I Sverige er dette normalt kooperativer, men noen ganger ideelle foreninger, som har som formål å inkludere personer som står utenfor arbeidsmarkedet. Bedriftenes overskudd reinvesteres i virksomheten slik at stadig flere gis mulighet til å gå fra langtidsledighet til å sikre jobb, forteller Fridh.

«Vägen ut»-kooperativet er et konsortium av 13 ASF, hvorav sju er finansiert av Mikrofonden.

– «Vägen ut» opererer i ulike bransjer som hoteller, restauranter, hager, industri, IT, resirkulering, hundebarnehage, rehabilitering med mer. De deler en metode for å skape tilpasset sysselsetting for personer som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, for eksempel på grunn av psykiske lidelser, rusmisbruk eller at de er nyankomne og ennå ikke har lært seg språket, sier hun.

I tillegg til en veletablert metode for arbeidsinkludering, drives konsortiet etter en franchisemodell med felles løsninger for blant annet kommunikasjon, personaladministrasjon og økonomistyring.

DØRÅPNER: «Vägen ut»-kooperativet er et konsortium av 13 arbeidsinkluderende sosiale foretak som deler en metode for å skape tilpasset sysselsetting for personer som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet.. Foto: Mikrofonden

Spennende tankegang

Arbeidsinkludering er også et av FSEs satsingsområder, og derfor var Mikrofonden en interessant investeringskandidat.

– Vi synes franchise- og kooperativ-tankegangen hvor ansatte eier virksomheten i fellesskap er spennende for foretak som er etablert for å ansette mennesker fra utenforskap. Samtidig knytter vi oss tettere til Sverige og får bedre innsikt i den sosiale sektoren der, sier investeringssjef sosiale investeringer Espen Daae i FSE.

FSE likte også Mikrofondens investeringslogikk.

– Mens ordinære ventureinvesteringer tar høy risiko i starten og deretter satser på én hest, har Mikrofonden en helt annen logikk. De vanner alle «blomstene» littegrann, og den mentaliteten er et viktig perspektiv for oss når det gjelder sosiale investeringer, sier han.

Handler om mennesker

Mikrofonden har et tydelig budskap om at de først og fremst investerer i mennesker.

– FSE er også opptatt av effekten investeringene har på enkeltmennesket, og ideen om å bygge opp små, men robuste selskaper som skal stå på egne etter hvert er helt sammenfallende med hvordan vi jobber i Norge. I tillegg har Mikrofonden utviklet en effektiv metodikk for å måle og rapportere de sosiale resultatene av sine investeringer, noe som også her helt i tråd med vår investeringsfilosofi, sier senior forretningsutvikler Astrid Laake Paaske i FSE.

FSE er opptatt av innovasjon innen finansielle instrumenter, og investerer i Mikrofonden via en förlagsinsats. Dette er en krysning mellom gjeld og egenkapital som for eksempel gjør det mulig for en forening å skaffe kapital uten å behøve å ta inn nye medlemmer.

– Det er et finansielt instrument som ikke finnes i Norge. For oss som investor innebærer det lav risiko kombinert med en liten finansiell oppside, samtidig som det gir langsiktig og tålmodig kapital for Mikrofonden, forteller hun.

EUs Social Economy Action Plan

Første halvdel av 2023 har Sverige formannskapet i Det europeiske råd, som er et av styringsorganene i EU. I juni samles flere viktige europeiske aktører i Gøteborg, på en konferanse som fremhever de sosiale foretakenes rolle for å skape et sterkere Europa. FSE vil delta på konferansen og er også invitert til å sitte i et av panelene.

– Konferansen fokuserer på innføringen av The Social Economy Action Plan, som er EUs strategi for å forbedre rammevilkårene for sosiale investeringer, og støtte sosiale virksomheter til å starte og skalere opp sine aktiviteter for å skape innovasjon og arbeidsplasser. Det handler i bunn og grunn om å flytte mer kapital til sosiale selskaper som i dag ikke har tilstrekkelige kilder til finansiering, sier Astrid Laake Paaske.

Fakta Mikrofonden

  • Samarbeidsvillig og risikovillig investor i sivilsamfunnet med fokus på mikroinvesteringer.
  • Etablert som finansinstitusjon i 2010 av Ekobanken, Coompanion og landsorganisasjonen Hela Sverige ska leva.
  • Eies av medlemmene, er regionalt og nasjonalt organisert, og eventuelt overskudd reinvesteres i virksomheten.
  • Åpent for alle virksomheter som bidrar positivt til Global Goals of Agenda 2030, har tilbakebetalingskapasitet og kan defineres som en «sosial virksomhet».
  • Har investert totalt ca. SEK 20 millioner i ca. 135 sosiale virksomheter.