LØNNSOMT ÅR: Til tross for et usikkert marked, har Ferd hatt et spennende 2021 fylt med oppturer og historiske milepæler. Konsernsjef Morten Borge (t.h.), finansdirektør Erik Rosness og insvesteringsdirektør Tom Erik Myrland.

Forfatter: Ferd, ved Signe Marie Sørensen
Foto: Sveinung Bråthen

Grunnet solide markeder, lavere renter og mye kapital i omløp, ble fjoråret sterkt for mange selskaper. For konsernledelsen er det gledelig å se at også Ferd og deres porteføljeselskaper har lagt bak seg nok et år med solid verdiskaping.

– Med en verdijustert egenkapital fra 41,1 milliarder i 2020 til 48 milliarder kroner i 2021, ble dette nok et sterkt år der alle forretningsområdene våre bidro positivt, sier Morten Borge.

Ferd landet dermed på en samlet avkastning på 17,7 prosent, som i kroner utgjør solide 7,3 milliarder. Målt i kroner, er dette et historisk høyt resultat for familieeide Ferd.

Preget av verdenssituasjonen

I takt med at russiske tropper rykket stadig nærmere ukrainske grenser i 2021, begynte usikkerheten i aksjemarkedet å spre seg. Inn i 2022 fortsetter det å ulme i markedet. Og realiteten skulle vise seg å bli så mye verre enn de fleste klarte å forutse.

– Det føles underordnet å snakke om tall og verdier når så sterke scener utspiller seg i Europa, sier Morten Borge og legger til at det som skjer i Ukraina nå er både forferdelig og helt uakseptabelt.

– Det fører først og fremst med seg grusomme humanitære konsekvenser.

Videre peker han på at konsekvensene vil være av både direkte og indirekte art, og vil trolig påvirke oss i mange år fremover. Det må forventes alt fra inflasjon og økte råvare- og kraftpriser, til forstyrrelser i forsyningskjeder og produksjon, for å nevne noe.

–  Vår solide kapitalbase og evne til langsiktighet gir oss styrke til å støtte og være en god eier, også i krevende tider, påpeker Borge. Han beskriver krigen som et dystert eksempel på at vi i fremtiden må være forberedt på raske endringer og taktskifter.

Grønn omstilling må fortsette

Andre globale tendenser er økte forskjeller og sosiale utfordringer, nye forventninger til arbeidsgivere og næringslivet, som følge av blant annet teknologisk transformasjon. På toppen av det hele har vi akutte klimaendringer som må løses.

– Krigen har blant annet vist hvor sårbart energiproduksjon er, og minner oss om hvor viktig det er å både sikre energiforsyningen, samtidig som den grønne omstillingen må fortsette, sier Borge og viser til porteføljeselskapet Aibels økning i leveranser innenfor grønn energi.

– Så mye som 60 prosent av Aibels ordrebok er nå innenfor grønn energi, utdyper han.

Investeringsdirektør Tom Erik Myrland legger til at Ferds økte satsing på bærekraft generelt har gitt gode resultater så langt, som gjør dem trygge i satsingen også innenfor flere områder.

– Vi fikk frigjort en del kapital fra nedsalget av Elopak, der filosofien er at vi skal inn i nye industrielle posisjoner etter hvert som gode muligheter oppstår. I mellomtiden har blant annet Ferd Ekstern Forvaltning fått allokert en del kapital til investeringer innenfor det grønne skiftet, sier Myrland.

Historisk milepæl for Ferd

Det nevnte Elopak-nedsalget dreier seg om børsnoteringen av selskapet, gjennomført i juni i fjor.

– Elopak ble stiftet av Ferd i 1957, og har vært i konsernets eie siden. Etter nedsalget av tobakksvirksomheten, er børsnoteringen av Elopak en av de største milepælene i Ferds historie, forteller han.

Emballasje-leverandøren Elopak har ved hjelp av hardt arbeid, dyktige medarbeidere og støttende eiere hatt en eventyrlig reise. I dag regnes selskapet for å være verdens tredje største produsent av kartongemballasje for flytende produkter.

– Vi valgte å børsnotere Elopak, som var vårt klart største selskap, for å gi selskapet bedre betingelser for videre vekst og utvikling internasjonalt. Ved å være børsnotert, og invitere flere nye aksjonærer inn på eiersiden, kan man bruke kapitalmarkedet til å forfølge større utviklingsmuligheter, supplerer Morten Borge.

Nye investeringer

Etter noen veldig aktive år på eiendomssiden, var 2021 et år med fokus på salg. Som ledd i sin strategi for å bli en ledende byutvikler i Oslo-området, solgte Ferd Eiendom flere eiendommer med en realisert verdi på til sammen 1,9 milliarder kroner. En av eiendommene var Ferds siste ubebygde tomt på Ensjø, som ble solgt til NRK.

– Å få NRKs nye hovedkontor til denne bydelen er et spennende valg, og vil gi byutviklingen i området et betydelig løft, sier Myrland.

På Impact-siden løfter investeringsdirektøren frem spennende investeringer, blant annet på havvind-feltet.

– Ferd Impact Investing har nå drevet i to år, og har rukket å bygge seg opp en veldig spennende portefølje som skal bidra positivt til FNs bærekraftsmål, sier han.

Ved utgangen av 2021 hadde Ferd Impact en portefølje bestående av ni investeringer for totalt 210 millioner kroner, og det er kommitert ytterligere 230 millioner kroner. Impact-mandatet fokuserer på de tre sektorene fornybar energi, eiendomsteknologi og akvakultur.

Ferd Sosiale Entreprenører har ifølge konsernsjefen også fortsatt sitt gode arbeid gjennom året, og har ved utgangen av 2021 en portefølje på tolv entreprenører.

– Blant annet investerte vi i et amerikansk autismefond, som trolig gjør oss til en av de største investorene på autisme-feltet globalt, forteller Borge.

Investeringene på feltet bidrar til umiddelbar effekt for menneskene, bedriftene og samfunnet, som er gode grunner i seg selv for å satse.

– Å benytte arbeidskraft med autismediagnoser forebygger utenforskap, samtidig som det er svært dyktige mennesker med evner som bidrar til tydelig verdi i bedriftene de jobber for. Det er helt enkelt en vinn-vinn-vinn-situasjon, legger han til.

Skal styrke Ferd Capital på børs

Av forandringer på strukturelle nivå er det besluttet at Ferd skal samle alle sine børsnoterte investeringer under Ferd Capital. Det innebærer at Invest-porteføljen skal avvikles, og at Invest opphører som forretningsområde.

– Dette gjør vi fordi vi mener det gir en bedre utnyttelse av Ferds konkurransefortrinn og i større grad underbygger visjonen vår. Ved å samle og fokusere ressursene under ett, ønsker vi dermed å utøve vårt eierskap med økt nærhet til enkeltselskapene og verdiskapningen, forklarer Myrland.

Og nesten uavhengig av hvordan verdenssituasjonen og de ulike markedene vil se ut, er både Myrland og Borge trygge på at kontrollspørsmålene vil være de samme:

– Kan vi bidra til at dette skaper varige verdier og setter tydelige spor? Hvis svaret er ja på begge, blir avgjørelsen enklere, sier konsernsjefen.