Oppdraget

Ferds visjon handler om å skape verdier også utover den økonomiske.

Vår ambisjon er å skape og utvikle bedrifter, eiermiljøer, organisasjoner og endringer som bidrar til utvikling for enkeltmennesker og samfunnet og dermed setter positive avtrykk.

Vi er bevisst vårt ansvar og påvirkningskraft som toneangivende eier, investor og samfunnsaktør, og skal forvalte denne posisjonen basert på våre verdier.

Ferd har fått vide fullmakter, stor fleksibilitet og forutsigbarhet fra våre eiere. Vi lar oss inspirere av forventningene om kontinuerlig videreutvikling av Ferd, og er alltid på jakt etter nye muligheter og utfordringer.

Ferd forvalter hele familiens formue og eierne har høy toleranse for å ta risiko. Dette gjør at spredning og løpende styring av risiko står svært sentralt i både konsernets sammensetning og den daglige virksomheten.

Vi oppnår en forsvarlig diversifisering ved at forretningsområdene investerer i en rekke ulike typer selskaper, eiendommer og fond som representerer ulike geografier og bransjer.

Vi har høye krav til likviditet og skal alltid være i stand til å både støtte enkeltselskaper som har behov og kunne gjøre nye attraktive investeringer.  Vår bredde og risikobærende evne har over tid vist at vi tåler å stå gjennom nedgangstider og være med i oppgangstider.

DolWin beta offshore

Aibel er et ledende serviceselskap innen energisektoren. Selskapet spiller en viktig rolle i den pågående transformasjonen av energibransjen og har i dag en betydelig andel av ordreboken innen havvind. Foto: Øyvind Sætre.