– Vi arbeider aktivt med å hente inn mer kapital og nye investorer til Fund IV, fondet som ble lansert i forbindelse med vårt tiårs-jubileum i juni i år, forteller Arthur Sletteberg i et intervju med Ferdmagasinet. Han er administrerende direktør for NMI, og ser det som en tillitserklæring fra de eksisterende investorene at de ga forpliktende tilsagn tilsvarende rundt 840 millioner kroner da det nye fondet ble lansert. I første omgang gikk Norfund, det statlige fondet for ulandsinvesteringer, og det danske motstykket Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), inn med 30 millioner dollar hver, mens hver av de private investorene Ferd, DNB og KLP bidro med 15 millioner dollar. Nå satser NMI på å få inn enda litt mer kapital. Institusjonen ønsker også å få inn flere investorer, særlig svenske og finske, og ikke minst, danske investorer fra privat sektor.

Offentlig–privat samarbeid
Modellen med offentlig og privat samarbeid er en del av NMIs fundament, og var det allerede da Ferd-eier Johan H. Andresen tok initiativet til å opprette institusjonen.

– I tillegg til å gi oss stabile eierforhold og finansiell styrke gir modellen bedre muligheter til å utøve godt eierskap. Vi får tilgang til mer kompetanse, et større nettverk, og flere innfallsvinkler til hvordan vi kan oppnå resultater i geografiske områder med ofte svært ulike utfordringer og betingelser, sier Sletteberg.

NMI investerer i lokale mikrofinansinstitusjoner som har både sosiale og finansielle mål, som er seriøse og har ambisjoner om å vokse. I første omgang tilbyr NMI oftest lånefinansiering, men etter hvert som tilliten øker kan institusjonen gå inn med egenkapital, vanligvis med mellom 10 og 30 prosent av aksjene. I tillegg etableres alltid et samarbeid med ledelsen for å bistå med både finansiell og teknisk kompetanse for å bidra til profesjonalisering og vekst . Det siste er viktig for at institusjonene etter hvert skal kunne tilby finansielle tjenester ut over små lån til enkeltpersoner

Selvsyn for resultater
I høst arrangerte NMI en tur til India for både eksisterende og mulige fremtidige investorer. Der fikk de selvsyn for at mikrofinans virker.

– Det var fascinerende og lærerikt. Og dypt tilfredsstillende å se at institusjonene NMI investerer i virkelig betyr en forskjell for mange mennesker, oppsummerer Christian Halvorsen. Til daglig arbeider han som Head of Risk Allocation i Ferds konsernstab, men er også sterkt involvert i NMI, både i investeringskomiteene og som vararepresentant for Andresen i NMIs styre.

Overgått forventningene
I egenskap av representant for investorsiden i NMI kan Halvorsen fastslå at resultatene har overgått forventningene fra etableringen, både sosialt og finansielt. Per i dag har rundt ti millioner sluttbrukere fått nye muligheter og et bedre liv som følge av NMIs virksomhet, 95 prosent av dem er kvinner. Samtidig har investorene fått en attraktiv avkastning i forhold til de markedene det investeres i.

– Og selv om vi ønsker en bredere investorplattform vil Ferd fortsatt være en stor og langsiktig investor. Både vår eier og vi som jobber med dette i Ferd har et sterkt engasjement for mikrofinans som virkemiddel til å skape utvikling og bidra til et bedre liv for fattige mennesker. Og det er jo fantastisk å se at NMI er et eksempel på at sosiale og finansielle resultater forsterker hverandre, sier Christian Halvorsen.

Les hele saken i Ferdmagasinet